Postningen tillbaka: Fildelarjakten olaglig

Jag tog bort den här postningen på min blog i väntan på att en debattartikel skulle publiceras, för att inte bränna nyhetsvärdet. Nu är artikeln publicerad i sydsvenskan och därför ska originalartikeln tillbaka hit.

Oscar Swartz skrev artikeln i Sydsvenskan, med lite bollande mot mig under vägs. Han är mycket mer balanserad än vad jag brukar vara när jag upptäcker nåt sånt här. 🙂

Poängen är alltså att hela fildelarjakten är olaglig.

Sign. “Anonym” postade en kommentar till min ursprungliga postning som upplyste mig om exakt vilka brott som har en straffskala som börjar på två års fängelse, och därmed gör det tillåtet att bryta sekretessen för att få ut IP-adresser från operatören. Det var i alla fall brott som mord, grov våldtäkt och allmänfarlig ödeläggelse. Upphovsrättsintrång räcker inte för att bryta sekretessen om IP-adresser och kommunikationshemlighet, och den som gör det ändå riskerar faktiskt ett års fängelse (brott mot tystnadsplikt).

Oscar Swartz har skrivit mer på sin blog nu också.

Postningen i original:


Ok, den här postningen kommer förmodligen att skaka om saker lite. Åtminstone blev jag själv lite överrumplad när jag insåg att saker inte låg till som jag trott.

Here’s the deal: alla de, som dömts för upphovsrättsbrott genom fildelning i Sverige idag, och som har fått polisanmälningar på sig som är under utredning, har fått sin integritet bruten på ett sätt som är kriminellt. Och integritetsskyddet är så starkt att det är belagt med fängelsestraff att bryta det.

ISPer, hör ni mig? Enligt gällande svensk lagstiftning så får ni aldrig, repeterar aldrig, lämna ut trafikdata och DHCP-data om IP-adresser om abonnenter för att de är misstänkta för upphovsrättsintrång. Det är ett kraftigt integritetsintrång (det står till och med under “integritetsskydd” i relevanta lagar) och att göra så ändå är straffbart med ett års fängelse.

ISPer får lämna ut abonnemangsinformation, dvs. information om vem som är kund och inte, redan vid misstanke om ett brott som kan ge fängelse. Men inte trafikdata, dvs. uppgifter om hur kommunikationen skett, inklusive vem som haft vilken IP-adress vid en viss tidpunkt (“annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande”). Det får bara lämnas ut om brottet som någon är misstänkt för har två års fängelsestraff som miniminivå (rättat – se kommentarerna), något som absolut inte är fallet med ett upphovsrättsintrång.

Att lämna ut sådana uppgifter ändå är brott mot tystnadsplikt, som ger böter eller fängelse i upp till ett år.

Relevanta lagrum:

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
Källa: Rixlex

Utfärdad:
2003-06-12

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2006:737

6 kap. Integritetsskydd

20 § Den som i samband med tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har fått del av eller tillgång till

 1. uppgift om abonnemang,
 2. innehållet i ett elektroniskt meddelande, eller
 3. annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande,

får inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till.
Sådan tystnadsplikt gäller inte i förhållande till den som har tagit del i utväxlingen av ett elektroniskt meddelande eller som på annat sätt har sänt eller tagit emot ett sådant meddelande.

Tystnadsplikt i fråga om uppgifter som avses i första stycket 1 och 3 gäller inte heller i förhållande till innehavare av ett abonnemang som använts för ett elektroniskt meddelande.

22 § Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av eller tillgång till uppgift som avses i 20 § första stycket skall på begäran lämna

 1. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,
 2. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och som gäller misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och det enligt myndighetens bedömning kan föranleda annan påföljd än böter,
 3. uppgift som avses i 20 § första stycket 3 och som gäller misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som skall ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
 4. (fler punkter)

7 kap. Tillsyn m.m.

15 § […] Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 4 kap. 2 § eller 6 kap. 20 eller 21 § finns i brottsbalken.

Så tittar vi på brottsbalken…

SFS 1962:700
Källa: Rixlex
Utfärdad:
1962-12-21

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2006:892

20 kap. Om tjänstefel m. m.

3 § Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år.

Let the flame wars begin. Det ska bli väldigt intressant att särskilt se dem som försöker konstruera IP-adresstilldelning att vara “uppgift om abonnemang”; jag har fått många papper hem med rubriken “här är alla dina abonnentuppgifter”. Det papperet innehåller uppgifter som namn, lösenord, mailadress, etc. Inte tekniska uppgifter om min trafik, som vilken IP-adress jag får vid DHCP-tilldelning.

Möjligt, möjligt, kan jag sträcka mig till att statiska IP-adresser skulle vara en del av abonnemanget, eftersom de faktiskt är del av abonnemangsuppgifterna. Men dynamiskt tilldelade? Aldrig.

UPPDATERING 22:00 Aug17: Enligt Oscar Swartz har Post- och Telestyrelsen uttryckligen sagt att IP-adresser inte är abonnemangsuppgift. Åklagare vill bitvis annorlunda, men de har ett partsintresse av att det ska förhålla sig så att de ska få som de vill. Om det finns något facit i frågan, så är det rimligtvis PTS. Debatten fortsätter (hoppas jag).

UPPDATERING 12:00 Sep01: Debattartikeln är nu publicerad.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Mind

  Otroligt bra att ni kollat upp detta. Det är inte det lättaste att navigera på lagparagraferna med ett piratskepp.

  Oavsett hur det går i valet i höst kommer jag fortsätta kämpa för de tre hjärtefrågorna som vi har.

  Jag skrev även ett lite allmänt inlägg om detta på min blog:

  http://www.mikaelisaksson.com/2006/09/02/varlden-tickar-pa-media-missar-malet/

Comments are closed.

arrow