Lagrådet 2007: "FRA bryter mot grundlagen"

Debatten om FRAs grundlagsbrott börjar hetta till ordentligt och igårkväll gav sig självaste Mikael Odenberg in i debatten på Staffan Danielssons (c) och Christian Engströms (pp) bloggar. Det ska han ha all heder för. Men det är desto intressantare att läsa kommentarstrådarna. MOD (som han kallar sig) argumenterar utifrån en maktposition på en spelplan som är en ren infokrati — bäst argument och mest information vinner, inte gammal är äldst.

Separator line

Detta är en postning i en serie om Försvarets Radioanstalt:

 1. Borde inte FRA och regeringen åtalas? (10 maj)
 2. Hur bryter FRA mot lagen? (15 maj)
 3. Utredning 2003: “FRA bryter mot grundlagen” (17 maj)
 4. Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj)
 5. FRA spanar redan åt polisen! (22 maj)
 6. Tjänsteman: “FRAs uppdrag bryter mot grundlagen” (24 maj)
 7. FRA-lagförslaget – en tidslinje (30 maj)
 8. Anders Wik, överdirektör för FRA, berättar (31 maj)

Separator line

Bland annat ifrågasatte MOD i skarpa ordalag (som det heter…) att verksamheten skulle vara grundlagsstridig, med följade formulering på Staffans blogg:

Mikael Odenberg: Ett exempel är påståendet att FRA idag bedriver en olaglig verksamhet som bryter mot Europakonventionen och svensk grundlag. Detta saknar all grund och blev senast vederlagt i lagrådsgranskningen av FRA-propositionen. Hallå, kom ner till planeten Tellus!

Eftersom MOD hänvisar till lagrådsgranskningen av FRA-proppen, så tänkte jag ägna den här postningen åt vad Lagrådet faktiskt skriver, i stället för vad MOD påstår att Lagrådet skriver. Vi läser innantill ur Lagrådets yttrande, sidan 2:

Den underrättelseinhämtning i form av signalspaning som FRA bedriver har tidigare varit oreglerad och vilat på principen att etern är fri. Signalspaning mot signaler i etern har således sedan länge ansetts förenlig med det skydd gentemot det allmänna som 2 kap. 6 § regeringsformen uppställer till skydd mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Principen om eterns frihet har dock ifrågasatts och torde allt mer kunna ifrågasättas när en allt större del av vår privata kommunikation blir eterburen. Bestämmelserna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning i 27 kap. rättegångsbalken gör inte skillnad mellan fast telefoni och mobil trådlös telefoni, utan tillstånd till avlyssning eller övervakning i polisens brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet måste alltid inhämtas av domstol. I Europadomstolens praxis avseende hemlig avlyssning har samma krav ställts på villkoren för avlyssning av trådlös kommunikation som i fråga om annan telekommunikation (Weber och Saravia mot Tyskland, mål nr 54934/00).

Det är värt att notera att Lagrådet inte hade att ta ställning till om verksamheten idag är laglig, men att de ändå gör den här noteringen i yttrandet. Lagrådet skulle bara ta ställning till om FRA-propositionen var förenlig med grundlagen och övrig lagstiftning.

Det är också värt att notera vilka Lagrådet är. Det är landets bästa jurister som får granska nya lagförslag och komma med synpunkter. Även om de inte har någon formell makt, så väger deras ord oerhört tungt.

I panelen på tre personer för det här yttrandet, så reserverade sig för övrigt en av de tre, och menade att även propositionen strider mot grundlagen.

Men nog om det för stunden. Bryter FRA mot grundlagen idag? Som bakgrund har FRA avlyssnat telefonsamtal på satellit, men inte i kabel, sedan 1976. FRA lyssnar alltså redan idag i luften, men inte i kabel. Ja, vad är det som Lagrådet skriver?

 • FRAs verksamhet vilar på, alltså har sitt lagstöd i, principen att etern är fri. Att vem som helst och du och jag får lyssna på radiovågor, även om de innehåller telefonsamtal. Verksamheten har i övrigt varit oreglerad.
 • Detta innebär att om det skulle visa sig inte vara så att etern är fri för systematisk avlyssning, så har FRA inget lagstöd för sin verksamhet. Det är ett finare sätt att säga att den i så fall vore olaglig.
 • Sedan konstaterar man att den principen har ifrågasatts, och inte alls gäller i andra lagrum (t.ex. Rättegångsbalken kap 27), där det är ett precis lika starkt integritetsintrång att avlyssna samtal i luften som i kabel.
 • Det viktigaste kommer på slutet, där man konstaterar att Europadomstolens praxis ställer samma krav på avlyssning i luften som i kabel.

Konsekvenserna av det sista uttalandet är enorma, men inte helt uppenbara, om man inte har ett par pusselbitar till:

 • Europadomstolen är den domstol som tolkar och dömer brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
 • Europakonventionen har samma status i Sverige som svensk grundlag (den är svensk grundlag, Regeringsformen 2:23).
 • Europadomstolen avgör med andra ord vad som är grundlagsenligt och grundlagsstridigt i Sverige med avseende på Europakonventionen.

Lagrådet konstaterar utan skuggan av ett tvivel i sitt yttrande att Europakonventionen och Sveriges grundlag inte anser att etern är fri att avlyssna, utan att samma krav gäller där som för avlyssning i kabel.

Lagrådet konstaterar därmed också att FRAs verksamhet sker utan lagstöd.

Avlyssning utan lagstöd är alltid olaglig. I det här fallet strider den mot grundlagen. Allt enligt Lagrådets eget yttrande.

Det normala när grov organiserad brottslighet har pågått på regerings- och myndighetsnivå i flera decennier är inte att ändra lagen så att verksamheten blir laglig, och sedan låtsas som det regnar. Det normala och förväntade hade varit att omedelbart upphöra med den lagstridiga verksamheten och ställa de ansvariga brottslingarna inför rätta.

Läs också Anna Troberg idag, “FRA-förslaget är en våldtäkt på medborgarnas integritet”, där hon tydligt redogör för hur människor reagerar på att vara övervakade.

Jag ser just att Gudmundson kommenterar MODs inhopp på ledarplats också.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. […] May 20, 2008: Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen&#8… […]

 2. […] Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen (20 maj) […]

 3. […] Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen (20 maj) […]

 4. Daniel Gustafsson

  Jag ser fram emot resten, det Svenska samhället kommer förmodligen att förhoppningsvis skaka rejält i dess fundament.

 5. Mind

  Det här börjar bli en riktigt intressant följetong. Med tanke på att självaste huvudpersonerna i denna soppa bemödar sig med att komma in och kommentera kanske det börjar brännas nånstans ^^

  Mind’s last blog post: SecuROM in Spore?

 6. Mikael Odenberg

  Falkvinge och pp är tyvärr rättshaverister som inte har förstått så mycket. Låt mig ta frågan om det som påstås vara ett brott mot grundlagen som det kanske mest uppenbara exemplet.

  Hur ska man tolka det helt korrekta citatet ur Lagrådets yttrande? Ja, lagrådet ifrågasätter förvisso att principen om en fri eter skulle vara oinskränkt men detta gäller uppenbarligen inte försvarsunderrättelseverksamheten och FRA:s signalspaning. Även den mest ointellektuelle kan nämligen inse att Lagrådet knappast skulle tillstyrka en lagstiftning om den var lagstridig redan före de föreslagna förändringarna. Ropet ”Kom ner till Tellus” skallar åter.

  I stället är ett bra tips för att få svar på frågan att man bör läsa innantill. Då upptäcker man snart att kärnan i Lagråds-citatet är den passus som Falkvinge med osviklig träffsäkerhet missat att fetstila, nämligen att ”bestämmelserna om hemlig telefonavlyssning och hemlig telefonövervakning i 27 kap. rättegångsbalken gör inte skillnad mellan fast telefoni och mobil trådlös telefoni, utan tillstånd till avlyssning eller övervakning i polisens brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet måste alltid inhämtas av domstol.”

  Påpekandet handlar alltså om polisens brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet. Och varför i all sin da’r påpekar Lagrådet att polisen inte får kringgå reglerna om domstols förhandsgodkännande för avlyssning bara därför att denna avlyssning sker i etern? Är detta något som förekommer? Är det så att vår polis bedriver en oreglerad (och otillåten) signalspaning i etern? Ja, inte vet jag. Men den nyfikne kan ju läsa närmare i det indignerade yttrande som Säpo avgav över lagrådsremissen om försvarsunderrättelseverksamheten. Där skriver man nämligen rent ut att det är just detta som man ägnar sig åt. (Dnr AD 001-00148-07 sid 7). Lagrådets åthutning bör ses mot den bakgrunden.

  PS 1) Det är så inte märkligt att jag använder signaturen MOD. Det har jag gjort sedan 2006. Då stod den för:

  MOD = Mikael ODenberg
  MOD = MODerat
  MOD = Minister Of Defence

  Så här långt har bara en av förklaringarna bortfallit.

  2) Jag har inte följt reglerna och uppgivit min korrekta mail-adress när jag gjorde detta inlägg. Det beror på att Falkvinge och andra pp:are gärna ägnar sig åt mail-bombning. När jag var försvarsminister vållade det inga besvär. Då returnerade jag automatiskt alla FRA-spam till avsändaren med kopia till övriga pp-spammare och det fungerade utmärkt även om min expeditions- och rättschef for i taket. Men Konstitutionsutskottet märkte ingenting och pp gillar ju oortodoxa metoder – eller hur?

 7. WysiWyg

  Jag bara måste påpeka att frasen “kom ner till Tellus” får mig att skratta varje gång; det är just nere på “Tellus” vi inte vill ha FRA trots allt. 😉

  Oh, och Micke, snälla, sluta med personangreppen. Att det finns några som gillar att mailbomba innebär inte att vi alla gillar det. Sådana sanlådetaktiker hör inte hemma i en seriös diskussion.

  Vidare så tycker jag det är rätt intressant att du försöker motivera att FRAs verksamhet är laglig med att SÄPO håller på med olaglig verksamhet? Vad är det egentligen som pågår där borta i Rosenbad? Har ni ingen koll alls?

  WysiWyg’s last blog post: Skillnad på övergrepp och övergrepp.

 8. steelneck

  MOD: Ingenting av det du skriver här spelar någon roll, faktum kvarstår ju. FRA-förslaget handlar ju om att kopiera min privata kommunikation för analys, både sådant jag skickar och den information jag inhämtar. Inser du inte hur fullständigt uppåt väggarna det är?

  Att sedan Staffan försöker slå sig för bröstet om centerpartistiska “integritetsförstärkningar” blir ju bara löjligt och förändrar inte det minsta vad förslaget handlar om. Att dessutom föra fram som argument att man tillsätter någon kontrollfunktion är ju närmast häpnadsväckande. Staten har inte i min privata kommunikation att göra så länge jag inte är misstänkt för något, kränkningen av mitt privatliv blir inte mindre av att samma stat utför kontrollen av sitt eget intrång.

  Å vad beträffar vad som är tillåtet eller ej i dessa sammanhang, så är grunden att medborgaren får göra vad som helst så länge det inte är förbjudet, och för staten gäller det omvända, att den inte är tillåten att göra någonting så länge det inte uttryckligen är tillåtet. Det är grunden. Att göra intrång i min privata kommunikation är inte tillåtet så länge jag inte är misstänkt för ett brott så grovt att denna åtgärd får användas. Den stat som börjar behandla medborgarna som misstänkta brottslingar och kränker rätten till privat kommunikation och meningsutbyte utan någon som helst misstankebeskrvning, styrs av en tämligen smutsig regim.

  Det faktumet kommer du inte ifrån, och detta är vad FRA-förslaget som du vill genomföra handlar om. Dessutom, vad brukar hända med hotbilden mot en stat som börjar styras av en smutsig regim?

  Nu har vi faktiskt rent logiskt börja komma till den punkt där man kan börja fundera vem det egentligen är som hotar landet, Guillou hade nån formulering om det gällande företrädaren på din förra post. Demokratier raseras som bekant alltid inifrån genom demokratins inneboende instabilitet, opposition är ju dess grundpelare nummer ett. Därför måste man alltid utgå ifrån de verktyg som skapas förr eller senare hamnar i den värsta motståndarens händer, och i detta fall handlar ju verktyget dessutom om infrastruktur som skall byggas upp och tillåtas att användas. De människorättsliga principer vi har, de har kommit till som en säkerhetsventil till den inneboende instabiliteten, och ruckar vi på dem så är vi ute på ett mycket sluttande plan. En sluttning vi sett många andra länder halka utför där tyrannen uppstått ur folkledaren som en beskyddare. Att inte inse detta är rent historielöst och rent ut sagt farligt.

 9. Anders Andersson

  När Jan Guillou & c:o på 1970-talet ertappade IB med att spionera på vänstersympatisörer, så handlade inte kritiken om att IB använde sig av olagliga metoder för informationsinhämtningen, såsom telefonavlyssning eller inbrott. Det kanske de gjorde ändå, men kritiken gick ut på att själva informationsinhämtningen var olaglig, då politisk åsiktsregistrering sedan 1969 varit förbjuden genom 2 § andra stycket personalkontrollkungörelsen. IB:s agenter kunde exempelvis sitta i parkerade bilar utanför kommunistiska partimöten och dokumentera vilka deltagarna var. Att “gatan var fri” innebar inte att IB:s verksamhet var laglig; vem som helst åtnjöt visserligen friheten att sitta i en parkerad bil och titta på omgivningarna, men det var inte tillåtet för just IB att registrera kommunister, oavsett parkeringsplats eller bilmodell.

  Därför tycker jag att även Lagrådet missar målet en smula när man skjuter in sig på frågan om “eterns frihet”. Det som gör FRA:s signalspaning olaglig är inte att etern på något svårbestämbart sätt skulle ha blivit “ofri” sedan 1970-talet, utan att signalspaningen strider mot någon annan lag, och genom att Europakonventionen numera är lag i Sverige måste vi ta minst lika stor hänsyn till dess Artikel 8 som vi på 1970-talet tog hänsyn till 2 § andra stycket personalkontrollkungörelsen.

  Vad låter som det smäller högst, Europakonventionen om mänskliga rättigheter eller 1969 års personalkontrollkungörelse? 1975, kort efter IB-avslöjandet, trädde vår nuvarande regeringsform i kraft, och med 2 kap. 3 § RF erhöll vi även ett grundlagsfäst förbud mot politiska åsiktsregister i det allmännas regi (personalkontrollkungörelsen upphävdes sedermera 1996, i samband med att säkerhetsskyddslagen antogs).

  Vad Europakonventionen säger är inte att det är förbjudet att lyssna på andras radiosamtal. Den säger i stället att det allmänna inte får kränka den enskildes privatliv hur som helst. Huruvida FRA:s signalspaning kränker privatlivet hänger mer på vad föremålet för spaningen är än på vilken transmissionsteknik som utnyttjas. När blev mina privata julhälsningar till vänner i utlandet och mitt gluttande på YouTube intressant som underlag för den svenska regeringens säkerhetspolitiska överväganden?

 10. Rick Falkvinge

  MOD:

  Jag är förvånad. I stället för att använda ett förmodat informationsövertag i resonemanget, så försöker du med att dina motdebattörer inte kan läsa innantill?

  Det inciterade stycket i lagrådets yttrande har en väldigt väldefinierad struktur, mening för mening:

  Verksamheten vilar på antagandet om Princip A. Princip A har länge ansetts förenlig med grundlag B. Princip A kan dock ifrågasättas. Lag C erkänner inte alls princip A. Domstol D erkänner inte alls princip A.

  Att i en miljö av informationsnarkomaner komma och påstå att detta citat i sin helhet handlar om Lag C (polisens brottsutredningar), dessutom när kontexten i yttrandet inte alls tar upp det, är att försöka med något som måste misslyckas: att underkänna min kapacitet att ta till mig en text som vi båda har likvärdig tillgång till.

  I stället hade jag förväntat mig att du skulle använda ett informationsövertag. Du nämner polisens samarbete med FRA och SÄPOs yttrande över delningen (länka gärna — diarienummer blir ingen glad av), där de bl.a. kallar proppen för “helt främmande för vårt statsskick”. Jag tänkte gå in på det i nästa postning i serien, och hur FRA struntat i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet § 4, tillsammans med noteringar från 11-septemberutredningen av Johan Munck. SÄPOs yttrande nämner f.ö. samma prejudikat (Saravia och Weber mot Tyskland). Det finns fler prejudikat som säger samma sak.

  Detta är dock helt ortogonalt mot det faktum, att Lagrådets yttrande konstaterar att den princip som hela FRAs laglighet vilar på, klart har underkänts av Europadomstolen, och att FRAs verksamhet därmed är grundlagsstridig, och så har varit.

  För att illustrera vad jag menar med informationsövertag, så kan jag ställa den här frågan:

  Det går att anta att FRAs ledning, med sin tillgång till skarpa jurister, hade vetat om ifall deras uppdrag var Europakonventionsstridigt och i så fall varför. I din roll som försvarsminister, skulle du känt till ett sådant faktum, ifall det var känt hos FRA? Är det i så fall ett säkert antagande att även din efterträdare Sten Tolgfors hade gjort det?

 11. Rikard

  MOD:

  Allas vår ombudsman Pär Ström (försök nu att inte komma med personangrepp, tack) har listat en del lagöverträdelser från bl a SÄPO som kom fram i den statliga Säkerhetstjänstkommissionen under ledning av riksmarskalk Gunnar Brodin år 2002.

  Du som gärna utmålar dina motståndare i den här debatten som okunniga rättshaverister, kan du då med din kunskap i ämnet övervakning och dess effekter säga oss om något av dessa påstådda överträdelser är felaktiga?

  * Mer än 100.000 svenskar var hemligt införda i Säpos register för sina åsikters skull. Säpo kringgick förbudet mot åsiktsregistrering genom att lagra informationenen i vad man kallade arbetsanteckningar. Att prenumerera på en viss tidning kunde vara skäl nog för registrering.

  * Både Säpo och IB (se nedan) buggade kända möteslokaler. ABF-huset i Stockholm hade fast installerade mikrofoner.

  * Telefonavlyssning skedde i stor skala – i ett fall pågick avlyssningen av en person i tio år trots att inget misstänkt avslöjades under samtalen.

  * Sidoinformation om andra personer från avlyssnade samtal registrerades trots att det var förbjudet, kamoflerat som uppgifter som lämnats av påhittade personer.

  * De som varit satta att övervaka att myndigheterna följde lagarna blev enligt Säkerhetstjänstkommissionens rapport istället de som stimulerade och godkände de systematiska olagligheterna. “En viss solidarisering mellan tillsynsmyndigheterna och säkerhetstjänsten kan inte uteslutas”, skriver Gunnar Brodin. Bland annat fick både justitieombudsmannen och justitiekanslern signaler om övergrepp mot enskilda utan att agera.

  * I det uppmärksammade fallet Torsten Leander nekades en snickare arbete på marinmuséet i Karlskrona med anledning av att han sålt tidningar åt Folket i Bild/Kulturfront och gått på föreningens årsmöte. År 1990 var 411.000 tjänster i Sverige skyddsklassade. De som nekades arbete på grund av att de var åsiktsregistrerade fick aldrig veta skälet. Enligt den statliga Registernämndens första rapport finns det “minst 1001” fall motsvarande Torsten Leander, det vill säga minst 1001 människor har fått sin karriär förstörd, försenad eller drabbats av arbetslöshet på illegala grunder. Sannolikt är den verkliga siffran betydligt högre.

  Nå, är ovanstående lista, sammanställd av Pär Ström, av övergrepp som kom fram i Registernämndens första rapport, korrekt? I så fall, är vår avsky och oro inför utökade befogenheter till avlyssning grundad på rättshaverism och paranoia?

 12. Martin

  Nej, som Rick säger så finns inget som säger att alla citat i sin helhet handlar om polisens verksamhet. Däremot finns väl heller inget som entydigt pekar på motsatsen så även om Ricks tolkning ligger nära till hands vet jag inte om den är självklar när det handlar om underrättelseverksamhet. Har europadomstolen dömt i något fall som handlade just om underrättelseverksamhet? Någon som vet hur dessa frågor behandlas i andra länder? Rimligtvis måste det finnas andra länder Europa som redan har liknande övervakning.

 13. […] övrigt vill jag rekommendera Rick Falkvinges bloggserie om FRA-lagen, där han drar slutsatsen att den övervakning som FRA bedrivit från mitten av 70-talet har varit […]

 14. Klart

  Vad skönt det måste varit för politiker med Odenbergs agenda att driva igenom knasiga förslag förr, innan Internet. Innan folk kunde engagera sig på ett effektivt sätt. Med tanke på hur lite gammelmedia egentligen skriver om det här, måste det ha gått igenom många samhällsfientliga förslag genom åren blott och bart för att folk inte vetat om det eller kunnat gruppera sig på lämpliga sätt.

  Men vänta nu… finns det ett samband eller är jag bara superparanoid?

 15. steelneck

  Signaturen Johan T har lagt en välskriven kommentar hos MinaModerataKarameller med en tänkvärd timeline som ger mig rätt obehagliga vibbar.

 16. Leiph Berggren

  Jag behöver hjälp med att vända en opinion.

  Det finns väldigt många som resonerar likt ‘detta berör inte mig, jag har rent mjöl i påsen’, ‘De får gärna lyssna på min telefon, så länge jag slipper bli sprängd av en massa bomber.’

  Jag efterlyser enkla, tydliga argument som biter på det resonemanget, så att fler förstår vidden av FRA-förslaget.

  I brist på bättre plats, så gör jag oblygt reklam för min egen site: Skriv argumenten här: http://leiph.se/sidan2/node/3

  Leiph Berggren’s last blog post: FRA: …men jag har rent mjöl i påsen…

 17. […] Förra försvarsministern Mikael Odenberg (m) har givit sig in i debatten om FRA-lagen genom att skriva kommentarer hos Staffan Danielsson (c), hos mig och nu senast hos Rick Falkvinge (pp). […]

 18. Rick Falkvinge

  Leiph:

  Problemet är inte så mycket att folk inte bryr sig om det, som att de inte förstår den fulla vidden av lagförslaget, och inte tror oss när vi berättar det.

  Vi kan läsa innantill ur lagförslaget och fortfarande inte bli trodda. Därför kommer vi att gå ut i en landsomfattande kampanj strax och bara berätta vad lagförslaget handlar om.

  Om du vill ha argumentationsövningar på integritet, så rekommenderar jag mina samlade argumentationsövningar på integritet (och immaterialrätt), som Janne har varit ambitiös nog att sammanställa här:

  http://forum.piratpartiet.se/Topic105843-85-1.aspx

 19. Lars

  Ikväll är MOD igång igen hos Staffan Danielsson.

 20. Mikael Odenberg

  Jag är ledsen men mitt intryck av denna blogg är att alla försöker överträffa varandra i pp-korrekthet. Det impar inte på den som inte tillhör det gänget.

  Jag gav ett ganska tydligt svar på Falkvinges utsvävningar om FRA-verksamhetens laglighet och Lagrådets yttrande. FRA har stöd för sin verksamhet i den nu gällande lagen om försvarsunderrättelseverksamhet, förordningen om försvarsunderrättelseverksamhet, förordningen med instruktion för FRA samt regeringens regleringsbrev för FRA. Att påstå att detta skulle vara lagstridigt är rent nonsens.

  Och jag är ledsen. Ingen som läser Lagrådsyttrandet i sin helhet kan rimligen få det så totalt om bakfoten. På svenska:

  Det har funnits en princip som säger att etern är fri. Men den principen gröps ur när allt mer privat kommunikation (läs mobilsamtal) blir eterburen. För rättegångsbalkens bestämmelser om övervakning så gör detta dock ingen skillnad (fast det tycker Säpo). Signalspaning utgör en grundval för vår säkerhetspolitiska underrättelseförmåga och alliansfrihet. Den tekniska utveckligen gör att signalspaning bara i etern inte funkar. Den nya lagstiftningen är OK och tar tillräcklig hänsyn till den personliga integriteten.

  Att pp bekämpar de lagförslag som jag lät utarbeta har jag den största förståelse och respekt för även om jag naturligtvis hoppas att ni misslyckas.

  Det som f f a förvånar och fascinerar mig är att ni till bokstaven argumenterar efter säkerhetspolisens linjer. Det var för mig en oväntad koalition.

  PS 1 Jag reser nu bort några dagar – så misstolka inte min tystnad.

  PS 2 Jag har ett jobb att sköta. Jag deltar gärna i debatten men hinner inte hantera inlägg på ett antal olika bloggar. (Och varför ska jag dra läsare till Falkvinges blogg?) Följaktligen kommer jag att begränsa mina ev. fortsatta inlägg i FRA-frågan till den förträfflige (c)-riksdagsledamoten Staffan Danielssons blogg. Vi hörs där!

 21. Rick Falkvinge

  MOD: Intressanta synpunkter! Det tycks mig som om du ser alla som skriver här som ett kollektiv — måhända ser det så ut för en betraktare, men för mig som är mitt uppi det är så naturligtvis inte fallet.

  Tack för klargörandet att du absolut dementerar att det skulle finnas någon lagstridighet. Ifall FRA och (dåvarande) försvarsministern har olika åsikter om detta, så skapar det en väldigt… intressant… situation.

  Vad gäller Lagrådets yttrande (med mera), så kommer mer material. Jag delar inte din tolkning av Lagrådet och är lite… besviken? på att du återigen trycker hårdare på assertion (“så här är det, för min tolkning är rätt”) än på det informationsövertag jag är övertygad om att du sitter på. Jag är också förvånad att du fortsätter att fokusera så hårt på exemplet om rättegångsbalken, när hela påståendet om grundlagsstridighet (i den här vinkeln) vilar på lagrådets yttrande om Europadomstolens praxis — vad svensk icke-grundlagstiftning säger, Rättegångsbalken inkluderad, är i stort irrelevant i det sammanhanget. Men härifrån kommer mer information: den här serien med postningar har bara kommit halvvägs.

  Jag lovar att Säpo kommer att få en släng av sleven för sina samarbeten med FRA i nästa inlägg på ett sätt som garanterat inte är hur de själva skulle argumenterat. 🙂 Den postningen kommer imorgon.

  Rick

 22. polymeriska tankar » Spridda tankar i natten

  […] ventilerade jag iofs tidigare idag hos KaramellMary, men MOD har fortsatt att klampa fram i storstövlarna under kvällen så numer är smaken i min mun mer än fadd – det smakar rent ut […]

 23. Rick Falkvinge

  Efter att ha läst igenom lagen om försvarsunderrättelseverksamhet (igen…) så konstaterar jag återigen att där inte finns något lagstöd för att bryta post- och telehemlighet. MOD får väl anses auktoritativ på vilket lagrum som FRA vilar sin verksamhet på, och ifall det är så, så saknar FRA lagstöd för avlyssning, i enlighet med både vad Lagrådet och SOU 2003:30 säger.

  Förresten fattar jag inte varför MOD envisas med att gå på i ullstrumporna om just rättegångsbalkens avlyssning, när det är ganska irrelevant för resonemanget. Den intressanta meningen från Lagrådet är den där man pratar om Europadomstolens praxis, det är den meningen där Lagrådet säger att FRAs verksamhet bryter mot EK, och den har MOD inte bemött alls. Jag undrar varför?

  Lagrådet skriver “klockan sex”, och MOD hävdar bestämt och ihärdigt att det står “klockan fem”…?

 24. Martin

  Läste igenom lagen om försvarsunderrättelseverksamhet och kunde inte heller hitta någonting som tillåter sådana integritetsinskränkningar.

 25. […] avslutning är det värt att notera att Mikael Odenberg, trots sina kraftiga inhopp på den här och andra bloggar där han ömsom spelat good cop, ömsom bad cop, fortfarande inte […]

 26. opassande » Blog Archive » FRAs signalspaning olaglig

  […] Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj) […]

 27. […] i diverse bloggkommentarer nyligen (bland annat hos Staffan Danielsson, Christian Engström och Rick Falkvinge). Men om man ser förbi all rök, så kan man hitta en hel del […]

 28. […] Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj) […]

 29. […] Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj) […]

 30. […] Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj) […]

 31. […] Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj) […]

 32. Tystnaden om FRA är öronbedövande « Christian Engström (pp)

  […] hade förväntat oss att det här skulle ge eko i media. Visserligen har både Lagrådet och  statliga offentliga utredningar konstaterat samma sak tidigare, men det borde ändå vara en […]

 33. Anders Wik, överdirektör för FRA, berättar… « pekare

  […] och därmed Sveriges grundlag – har också konstaterats av överbefälhavare Owe Wiktorin och Lagrådet. Men att höra det från FRAs överdirektör, och därmed få bekräftat att FRAs högsta ledning […]

 34. Det är nu eller aldrig, gammelmedia! « Christian Engström (pp)

  […] erkände att FRA bryter mot grundlagen, och att de vet om det. Uppgiften backas upp av andra tunga källor, så det är inget snack om att det skulle vara en anka eller att det skulle behövas ytterligare […]

 35. […] Lagrådet 2007: “FRA bryter mot grundlagen” (20 maj) […]

 36. Enligt Min Humla » Förre säpochefen - en foliehatt?

  […] kan lagen och anser, om än i andra ordalag, att FRA bryter mot grundlagen (och får för fan medhåll av FRA:s förre överdirektör Anders […]

 37. » FRA - De senaste inläggen i debatten

  […] FRA bryter redan idag mot grundlagens kapitel avseende Europakonventionen och mänskliga rättighete…. Nu vill man att FRA-lagen ska göra FRA:s verksamhet legitim men så lätt är detinte att ändra på grundlagar, då två regeringar i rad måste rösta för förslaget. Detta kommer man runt genom att inte erkänna att lagen inkräktar på grundlagen och tyvärr har vi i Sverige litat blind på att politiker inte gör sådana här feltramp och därför har vi inget organ som skyddar vår grundlag och som kan pröva detta. Vi saknar helt en författningsdomstol. Kan vi inte få till en misstroendevotering mot regeringen i höst? […]

 38. […] har gradvis växt fram. I all ärlighet fanns inte rättsfall kring det här 1976, men Lagrådet påpekar det mycket tydligt i sitt remissyttrande.) Vid årsskiftet 2002-2003 hade man till 75% ställt om organisationen till att lyssna på civil […]

 39. Anna Troberg » Man måste säga till om kejsaren är naken

  […] jag läste Odenbergs kommentarer på Christians, Rick Falkvinges och Staffan Danielssons bloggar, så kom jag osökt att tänka på en liten textsnutt, som jag […]

Comments are closed.

arrow