Gästinlägg om Tolgfors/FRA, del 1 av 2

Av bloggläsaren Hans har jag fått en väldigt läsvärd och faktaspäckad analys av Tolgfors’ två senaste klavertramp – dels på moderaternas hemsida, dels på SvD. Hans tar fram den stora ankelsågen här.

Vi börjar med Hans’ svar på moderaternas hemsida. Håll till godo.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , ,

Separator line

Hotbilden mot Sverige handlar inte längre om någon invasionsrisk från annan stat.

Det är bra att få en förklaring till att det militära försvarets vapenmakt kraftigt decimerats under senare år. Rysslands upprustning under senare år tyder dock på att de inte helt litar på vår fredsvilja. Det stämmer inte heller överens med talet om att avlyssning i våra trådburna civila telekommunikationer är absolut nödvändigt och med nödvändighet borde leda till nedläggning av FRA om den inte kommer till stånd.

Hoten kommer istället från sönderfallande stater och regionala konflikter, terrorism och hot om spridning av massförstörelsevapen.

Hot från sönderfallande stater och regionala konflikter bör inte kunna påverka oss här i någon nämnvärd grad. Att de skulle vara regionala konflikter är ju just ett uttryck för att de inte påverkar på längre avstånd. Vad beträffar ”terrorism och hot om spridning av massförstörelsevapen” så är detta ett arbete för säkerhetspolisen, Europol och Interpol.

Det handlar också om IT-attacker som utförs i syfte att förlama delar av eller hela samhällen.

Detta är något som med fördel sköts av t ex SÄPO och företag som Symantec, Cisco m fl. FRA har knappast kompetens för detta. Inga exempel på att FRA skulle ha varit operativt inblandad i någon sådan verksamhet har givits av företrädare för denna lag eller av FRA trots att detta inte torde vara särskilt hemligt. Övriga aktörer är mer öppna i sin rapportering av hot.

Vi har ett behov av att i möjligaste mån få vetskap om och förhindra sådana hot. I och med dessa hot finns ett fortsatt behov av en väl fungerande underrättelseverksamhet som har rätt verktyg.

Så är det. Underrättelseverksamhet i detta fall betyder ungefär ”samla kunskap om”. Tidningar sysslar med ”underrättelser” liksom syföreningar m fl. Företag som sysslar med framställning av brandväggar och antivirusprogram samlar också ”underrättelser” om nya hot. Ingen information har framförts om att FRA är tänkt att avlyssna medborgarnas kommunikationer för att få fram sådan information. Behov av sådana här ”underrättelser” är således inte liktydigt med behovet av en statlig spionorganisation. FRA har dessutom inte haft någon sådan inriktning tidigare.

Sverige har signalspanat sedan andra världskriget.

Sverige har signalspanat betydligt längre än så och så länge det har funnits signaler att spana på. I Sverige har det förekommit signalspaning i någon form sedan 1905, då general- och marinstaberna hade egna signalspanings- och kryptoavdelningar. I samlad statlig någorlunda välorganiserad form startade signalspaning först under andra världskriget.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Försvarets_radioanstalt

Tidigare skedde nästan all kommunikation i etern.

Detta är fel! Den första elektriska telegrafledningen mellan Stockholm och Uppsala togs i bruk den 1 november 1853. Stockholm var år 1885 världens telefontätaste stad med 5000 telefonapparater! Marconi gjorde den första demonstrationen av trådlös telegrafi på ett större avstånd år 1896. Den absoluta lejonparten av kommunikationen har skett via tal och kroppsspråk i flera miljoner år. Först för ca 200 år sedan började möjlighet att kommunicera med hjälp av elektricitet skapas. Denna kommunikation skedde då uteslutande via kabel.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Televerket samt http://sv.wikipedia.org/wiki/Telegrafi

Idag beräknas 95 procent gå genom kabel.

Fortfarande sker större delen av kommunikationen mellan människor genom personliga möten. 95 procent av den ELEKTRONISKA kommunikationen går möjligen genom kabel.

Bevakning av denna kommunikation har varit helt oreglerad.

Detta stämmer inte. Det finns visst lagstiftning om avlyssning och skydd för kommunikation.

Europakonventionen stadgar därom i artikel 8. Konventionen gäller som lag i Sverige.
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-8A8A41768BA7/0/SwedishSuédois.pdf

Brottsbalken 4 kap. §9b stadgar också därom.
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1962:700

Därför behöver vi en reglerad signalspaning.

Meningen tycks innebära att någon form av ”bevakning” överhuvudtaget alls behövs (annat än för ren drift och funktionskontroll). Det innebär ett avsevärt tankesprång att från att konstatera att någonting är oreglerat (vilket i detta fall är felaktigt) komma till slutsatsen att det som är oreglerat (vilket i detta fall är felaktigt) behöver regleras.

Syftet med lagen är att skapa förutsättningar för att signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet även i framtiden ska kunna bidra till Sveriges säkerhet.

”Signalspanings”-delen i den bemärkelse och i den betydelse detta ord har, kommer naturligtvis även i framtiden att bidra till Sveriges säkerhet. Signalspaningsverksamheten har huvudsakligen avsett signaturframtagande för skilda robotar samt positions- och typbestämning av flyg-, marina samt landbaserade rörliga och fasta enheter.

För att den ska kunna fortsätta att göra det måste signalspaningen kunna bedrivas också i kabel.

Detta är felaktigt. Signalspaning i denna bemärkelse kan överhuvudtaget inte göras i kabel. Det som kan göras i kabel är avlyssning i syfte att inhämta underrättelser för analys.

Hittills har den endast bedrivits i etern, dvs. mot radiosignaler.

Detta är riktigt då signalspaning endast kan förekomma i etern. Avlyssning har däremot förekommit såväl i etern som i kabel under lång tid. Avlyssning av meddelanden mellan militära enheter är vanligt förekommande. Men även avlyssning i kabel t ex kopiering av telegram till legationer och ambassader och direkt telefonavlyssning, har bl a under andra världskriget och då i strid med Genèvekonventionen, förekommit. Även avlyssning av civil svensk telefoni har förekommit såväl legalt efter beslut av svensk domstol som illegalt.

Allt mer av den internationella trafik där den intressanta informationen finns förmedlas nu i kabel.

Detta stämmer. Detta medför dock ingen rätt att avlyssna densamma.

Det kräver en teknikneutral lagstiftning som reglerar signalspaning för dessa nya kommunikationskanaler.

Ordet teknikneutral är förrädiskt. En riktigt teknikneutral lagstiftning torde innefatta såväl fysiska brevförsändelser som alla former av elektronisk kommunikation. Även kommunikation i form av personliga möten och fjärröverföring av information över t ex laserlänkar måste inbegripas om man önskar en helt teknikneutral lagstiftning. För att få till stånd en sådan lagstiftning behöver även syftet och konsekvenser med utökad avlyssning närmare beskrivas. Konsekvenserna kommer säkerligen att hindra någon sådan ”teknikneutralitet”.

Det är alltså fråga om att vi ska behålla vår förmåga till inhämtning av information.

Detta kan och får naturligtvis endast göras om det är möjligt med hänsyn till syfte och konsekvenser. Lagen handlar främst om att kraftigt utöka förmågan och inte ett bibehållande.

Dessutom behöver vi införa ett starkt skydd för den enskildes integritet och tydligare reglera grunderna för signalspaning i lag.

Införande av ett starkt skydd för den enskildes integritet kan inte komma nog fort. Att tillåta en allmän avlyssning och klassificering av meddelanden, som enskilda överför mellan sig, och som är resultatet av att enskilda personer interagerar med informationsdatabaser och på övriga sätt kommunicerar med sin omvärld via ljud och bild mm styrker på intet sätt den enskildes integritet.

• Informationsinhämtning genom reglerad signalspaning är nödvändig för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Signalspaning i traditionell mening bör fortsätta. Den får absolut inte avskaffas som vissa företrädare felaktigt påstår blir en konsekvens om massavlyssning inte får ske.

• Vi vill ha ett starkt och modernt försvar som kan möta dagens hotbild och som värnar Sveriges säkerhet och territoriella integritet. En reglerad signalspaning är en viktig del i detta.

Ingen person som värnar det svenska folkets välbefinnande och frihet är emot detta. Att reglera själva signalspaningen i dess traditionella betydelse verkar dock inte akut nödvändigt.

Vad innebär den lag om signalspaning som beslutades av riksdagen den 18 juni?

Lagen innebär att vi i Sverige för första gången sätter upp tydliga regler för hur signalspaning ska få ske. Den här lagen ger ett mycket starkt skydd för privatpersoners integritet, något som tidigare saknats.

Detta är felaktigt. Lagen blandar ihop begreppen signalspaning och avlyssning. Den legaliserar dessutom den mångåriga illegala avlyssningen av privatpersoner som, utan brottsmisstanke, förekommit. Det har dessutom heller aldrig varit tillåtet för myndigheter att avlyssna personer utan brottsmisstanke. Regeringsformen (SFS 1974:152) stadgar i 2 kapitlet om långtgående skydd för den enskilde inom i stort sett samtliga de områden som nu berörs i den aktuella lagen. Det är fullständigt häpnadsväckande att företrädare för regeringen förnekar existensen av detta skydd! TOTALT FÖRBLUFFANDE!

Signalspaningslagen innebär inte några nya uppgifter för FRA utan reglerar nuvarande eterspaning samtidigt som den också ger FRA möjlighet att utföra viss kabelspaning.

Något tidigare i denna utläggning om varför signalspaning behövs, beskrevs att ”85 procent av kommunikationen nu går i kabel”. Det som då alltså nu skulle vara intressant för FRA skulle vara den del av dessa ”85 procent” som är sådan trafik som nu går i kabel men som tidigare gick i etern och som dessutom då var av sådan art att den då fick avlyssnas.

I flera avseenden innebär lagen en faktisk begränsning av FRA:s mandat jämfört med dagens situation.

Detta är som flera gånger påpekats felaktigt. FRA har visserligen helt lagvidrigt tidigare avlyssnat kommunikation mellan utländska beskickningar och respektive hemland och mellan privatpersoner men denna lag innebär inte att vare sig det som nu tillåts eller det som nu enligt denna lag inte längre skulle tillåtas tidigare skulle ha varit tillåtet. Eller menar Tolgfors att FRA tidigare har haft ett MANDAT som inte har varit i ENLIGHET med lagen?

Vilka är de främsta argumenten till varför signalspaningslagen behövs?

1. Under hela efterkrigstiden har det bedrivits en oreglerad signalspaning.

Menar Tolgfors att regeringen helt har underlåtit att styra verksamheten. Har inte regeringen varit medveten om att FRA sysslat med sådan avlyssning som är i strid med bestämmelserna i regeringsformen, brottsbalken, Europakonventionen samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Detta är inte acceptabelt ur ett integritetsperspektiv.

Här har Tolgfors för första gången 100 procent rätt!!! Lösningen är naturligtvis inte att fortsätta eller till och med förstärka integritetskränkningen! Pågående integritetskränkning måste omedelbart upphöra utan att ersättas eller utökas till ytterligare eller annan integritetskränkning. Tidigare lagstridiga brott mot integriteten måste lagföras.

Därför inför vi nu skärpta kontrollfunktioner för att skydda den enskildes integritet och reglerar verksamheten i lag.

Det är möjligt att detta är avsikten men det blir inte konsekvensen. Att någonting är reglerat i lag innebär inte med automatik att integriteten för den enskilde blir skyddad. Stadganden om frihetsberövanden är stadgade integritetskränkningar där det av effektivitetsskäl för utredning eller för att skydda andras integritet anses att en integritetskränkning av en eller flera individer är acceptabel.

Det innebär att vi från och med nu också kommer att kunna spana i kabel, samtidigt som all spaning tydligt begränsas till sådant som rör yttre hot mot Sverige.

Ordet ”KAN” används här som på många håll i debatten felaktigt. Man har tidigare ”kunnat” och dessutom genomfört spaning och genomfört det som det egentligen handlar om – avlyssnat kommunikation i kabel. Kanske menas med ”kunna” att man i fortsättningen skulle ”få lov att” men rent tekniskt har man hela tiden ”kunnat” avlyssna i kabel. Dock inte i den enorma omfattning som blir resultatet med denna lag.

2. Det är viktigt att vi har en effektiv signalspaning för att snabbt kunna få information om hoten mot Sverige skulle förändras.

Det är möjligt men ett behov av informationsinhämtande får inte ens riskera att kränka personlig integritet. Integritetsaspekter för inte trampas under fötterna under täckmantel av någon effektivitetsiver.

Signalspaningen är viktig för att kunna möta yttre hot mot landet.

Sammanblandningen av orden ”signalspaning” och ”avlyssning” försvårar. Förhoppningsvis är inte detta en avsiktlig sammanblandning. Diskussionen skulle tjäna på att begreppen särskiljs. ”Signalspaning” i traditionell betydelse (positions- och typbestämning) ska naturligtvis tillåtas fortsätta. Regeringen verkar spela ett spel där denna verksamhet hotas. Detta är ändå inte nödvändigt. Signalspaning behöver inte förbjudas bara därför att någonting helt annat nämligen ”avlyssning” av hela svenska folket inte tillåts. Det är farligt av regeringen att spela ett sådant spel. Det liknar utpressning.

Det kan handla om militära angrepp, gränsöverskridande terrorism, IT-angrepp och spridning av massförstörelsevapen.

Att förhindra detta är vällovligt men medlen enligt lagen är oacceptabla.

3. För att trygga den svenska självständigheten i utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Vi måste själva kunna skaffa underrättelser om förhållanden i omvärlden. Om vi inte själva kan inhämta information kan vi heller inte få information från andra.

Elegant försvann en grundpelare i avlyssningen – man avser att handla med informationen. Varför skulle vi inte kunna få information av andra om vi inte själva kan inhämta information? Man får anta att det skulle ha stått: Om vi inte själva bidrar med information TILL ANDRA så minskar intresset FRÅN ANDRA att ge oss information. Så kan det vara. Det hade varit hederligare att skriva detta rakt ut. Handel med information om svenska medborgare i detta syfte kan inte godtas.

4. För att signalspaningen ska fungera också i framtiden räcker det inte med att hämta information från luften. Vi måste också kunna spana på information som går i kabel över landets gränser eftersom det är där vi kan få information om hot.

Detta är KÄRNAN i hela debatten. Det är också här som uppfattningarna går helt isär! Motståndarna till lagen hävdar att riskerna inför framtiden med utökade befogenheter, teknisk utveckling, ändamålsglidning och de integritetskränkningar som en ovisshet för den enskilde medför är så stora att statens förmenta behov av information får stå tillbaka. Dessutom tillgodoses inte detta behov av en massavlyssning av all elektronisk kommunikation som passerar svensk gräns. Statens ”behov” av information är helt omättligt och begränsas i en förlängning enbart av tekniska möjligheter, lagstiftning och ett allmänt rättsmedvetande. Användande av stark kryptering kommer att försvåra eller helt omöjliggöra sådan informationsinhämtning som lagen möjliggör. Att då i en snar framtid förbjuda kryptering är en lika logisk som totalt oacceptabel utveckling.

Vem utför signalspaning?

FRA (Försvarets radioanstalt) bedriver signalspaning. Inhämtningen sker automatiserat via olika sökbegrepp. FRA är en civil myndighet och inte en militär myndighet som det ibland sägs i debatten.

FRA bedriver såväl signalspaning som avlyssning och analys. En tidsinställd bomb är inte mindre farlig än en där en person manuellt utlöser bomben. Att därför inhämtningen eller filtreringen eller utsökningen skulle vara automatiserad innebär ingen som helst ökad säkerhet mot integritetskränkning. Integritetskränkningen inträder i det ögonblick som myndigheten bereder sig tillträde till informationen. Tron att FRA skulle vara en militär myndighet är möjligen någonting som är en konsekvens av att FRA tidigare i huvudsak spanat mot militära företeelser. Att myndigheten beskrivs som civil – men ändå sorterar under försvarsdepartementet – beror på att militära myndigheter är förhindrade att spana på eller avlyssna civil trafik i Sverige. Denna verksamhet är förbehållen svensk polis och då efter brottsmisstanke. Att klassificera FRA som civil är alltså ett sätt att kringgå svensk lagstiftning och är i sig något anmärkningsvärt.

Hur tillgodoses skyddet av enskildas integritet?

Det finns flera starka kontrollmekanismer och funktioner som garanterar att signalspaning sköts enligt lagen:
• Den får inte avse endast en enskild fysisk person.

Med regeringens förkärlek för exakta formuleringar så inställer sig frågan om den får avse endast TVÅ enskilda fysiska personer.

• Den måste vara proportionerlig i förhållande till det angivna syftet.

Vem avgör om den är det? Verksamheten är ju dessutom så hemlig så ingen som helst insyn finns.

• Det måste vara klart att informationen inte kan inhämtas på ett mindre integritetspåverkande sätt.

Här medges uppenbarligen att information kommer att inhämtas på ett ”integritetspåverkande sätt”. Det är bra att detta klart redovisas. Det handlar dock om en KRÄNKNING av integriteten inte bara ”påverkan”.

• Dessutom är gränsen mycket tydlig gentemot exempelvis polisiär verksamhet.

Förutom att det handlar om en allmän massavlyssning med de risker för framtida ändamålsglidning och utveckling av såväl teknisk kapacitet, metoder som inriktning så stadgas till och med att upplysningar av intresse för exempelvis polisen skall överlämnas dit. FRA kommer således i dessa fall att utföra en första bedömning av om så är fallet. Det vill säga att utredningen påbörjas redan hos FRA men fullgörs sedan av polis.

Ger signalspaningslagen FRA rätt att ta del av all e-posttrafik som passerar landets gräns?

Nej, FRA får bara inhämta sådan information som är relevant för försvarsunderrättelseverksamheten. Det betyder att informationen ska ha betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet. Bara information som rör utländska förhållanden får inhämtas.

Narkotikasmuggling från andra länder avsett för förbrukning av svenskar i Sverige skall väl ”spanas på”? S k ”traffiking” där verksamheten avses bedrivas i Sverige och ”betjäna” svenskar skall väl ”spanas på”. Handel med barnpornografi skall väl ”spanas på”. ”Misstag” kan säkert också göras? Listan kan göras lång men ”yttre hot mot landet” kan i princip tänjas till vad som helst. Ingenstans stadgas heller något förbud för FRA eller andra myndigheter att byta till sig information från andra länders ”civila” eller militära underrättelsetjänster om svenska medborgares aktiviteter i Sverige eller i andra länder i utbyte t ex mot sådana upplysningar eller underrättelser om andra länders medborgare och deras aktiviteter i Sverige och i andra länder även om det inte skulle vara förenligt med lagstiftningen i respektive land.

Detta säkerställs genom att inhämtningen bara får ske genom på förhand fastställda sökbegrepp. Först när detta automatiserade urval har skett kan någon “ta del” av den information som inhämtas. Inget som inte träffas av sökbegreppen får lagras. Sökbegreppen består av en mängd huvudsakligen tekniska parametrar och inte av klartextbegrepp som “bomb”.

Ingenstans i lagen beskrivs hur lång tid i förhand sådana sökbegrepp skall fastställas. Ett ”sökbegrepp” måste med nödvändighet fastställas på förhand. Det är inte möjligt att söka på något annat sätt.

• Den reglerade signalspaningen kan liknas vid en liten trafikkontroll vid en hårt trafikerad motorväg där endast bilister som på olika sätt kan utgöra fara för andras säkerhet noteras och kontrolleras. Övriga bilister kan lugnt åka vidare.

Hur vet man att ”övriga bilister” inte utgör någon fara om man inte kontrollerar också dessa. Ordningsföljden i beskrivningen ovan är felaktig. Först noteras och kontrolleras. Sedan åtgärdas de som i kontrollen har ansetts utgöra en fara för andras säkerhet. Möjligen genom en än mer ingående kontroll. Det är själva kontrollen som utgör integritetskränkningen oavsett om den är begränsad. I exemplet med en trafikkontroll är det säkerligen väldigt få i befolkningen som har något att invända så länge som man inte stoppar varje bil. Det är troligen därför ett sådant exempel har använts

Vad händer om en person felaktigt hamnar i FRA:s register?

FRA får bara behandla personuppgifter om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten, dvs. för att stödja svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt kartlägga yttre hot mot landet. Att i annat fall behandla personuppgifter är straffbart och kan leda till skadeståndsskyldighet. Om personuppgifter som behandlas inte längre är nödvändiga ska de gallras ut. Detta kontrolleras av Datainspektionen och Försvarets underrättelsenämnd.

FRA har behandlat personuppgifter felaktigt. En sådan behandling är hanteringen av ”de 103 svenskarna” som anmälts till Datainspektionen. Myndigheten vägrade att ens utreda fallet. Det hänvisades till en detalj om att överförandet av informationen vid något tillfälle skett via ”etern” när anmälan avsåg en obehörig LAGRING och HANTERING av informationen. Svaret är alltså att om en person felaktigt hamnar i FRA:s register händer ingenting alls. Anmälaren avstod från att anmäla fallet till Försvarets Underrättelsenämnd (FUN) efter att ha blivit avrådd av en jurist inom polisväsendet av det skälet att denne ansåg att risken att FUN inte skulle behandla ett fall, där FUN självt skulle drabbas om det framkom att FRA agerat olämpligt, var överhängande. Dessa kontroller är således bara en chimär.

Kan intresset av att bekämpa brott motivera långtgående inskränkningar i integriteten?

Signalspaningen är inte en del av polisen. Syftet med signalspaning är att stödja svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt att kartlägga yttre hot mot landet. Det är alltså Sveriges säkerhet som ligger i vågskålen.

Inte mycket sägs här om möjligheterna till att ”motivera långgående inskränkningar i integriteten”. Snarast argumenteras väl för att sådana ”långtgående inskränkningar i integriteten” mycket väl kan motiveras men att, då ”Sveriges säkerhet ligger i vågskålen”, sådana långtgående inskränkningar får accepteras.

Hur kommer FRA:s signalspaningsarbete att kontrolleras?

Ytterst sker kontrollen av Försvarets underrättelsenämnd (FUN) som kontrollerar att signalspaningen bedrivs inom de i lag bestämda ändamålen, dvs. rör utländska förhållanden av intresse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller som utgör yttre hot mot landet. FUN får befogenhet att omgående stoppa pågående signalspaning och besluta om förstöring av material om det visar sig att spaningen bedrivs på ett sätt som inte följer regelverket.

Som tidigare beskrivits uppfattas FUN inte alls av berörda som någon garant för att integriteten skyddas. Skrivningen ”FUN får befogenhet att” betyder att FUN ska ha möjlighet att åse hur spaning inte följer ett regelverk utan att ha SKYLDIGHET att ingripa och stoppa verksamheten och förstöra material. Inte mycket är värt med den kontrollen alltså.

Det krävs tillstånd av FUN för att en myndighet ska kunna uppdra åt FRA att signalspana. En domstolsliknande nämnd kommer att inrättas för att ansvara för tillståndsprövningen. Tillståndet ska vara tidsbegränsat.

Att myndigheter skulle behöva söka tillstånd för att uppdra åt FRA att signalspana låter inte betryggande. Eftersom det enbart handlar om försvarsunderrättelseverksamhet så torde enbart försvarsdepartementet med underlydande myndigheter komma ifråga. Dessa kommer knappast att nekas tillstånd.

Enligt regeringens beslut om inriktning av signalspaningsverksamheten ska:

• Inom FRA inrättas ett integritetsskyddsråd med ledamöter som utnämns av regeringen och alltså är självständiga i förhållande till myndigheten. Rådet ska följa verksamheten ”inifrån”.


FRA är underställd Försvarsdepartementet. Försvarsdepartementet är en del av regeringen. Nu ska alltså regeringen utnämna ett integritetsskyddsråd som inifrån ska följa den verksamhet som regeringen ytterst är huvudman för. Detta låter mer som att man hittar på olika begrepp för att förvirra debatten.

• Datainspektionen ansvarar sedan tidigare för att kontrollera FRA:s behandling av personuppgifter. Datainspektionen kommer att få ett särskilt uppdrag att granska verksamheten utifrån ett integritetsskyddsperspektiv och kommer då att biträdas av en referensgrupp med personer som nomineras av riksdagspartierna.

I och med Datainspektionens vägran att ens utreda anmälan om olaglig lagring och hantering av personuppgifter med hänvisning till att den skulle vid något tillfälle ha varit ”radioburen” så låter detta inte på något sätt betryggande.

• En parlamentarisk kommitté kommer att tillsättas för att följa verksamheten fram till den kontrollstation – utvärdering – som äger rum 2011. Kommittén tillsätter ett integritetsombud som närvarar vid tillståndsprövningen. Med modern teknik kan inrikes trafik förmedlas via utlandet och då avlyssnas av FRA.

Idén om denna parlamentariska kommitté har framkommit för att det finns en stor osäkerhet om hur lagen kommer att fungera. Det hade varit önskvärt att regeringen öppet och klart erkänt att det finns en stor osäkerhet om i vilken grad som medborgarnas integritet kommer att kränkas. För kränkt blir integriteten med denna lag! Innehållet i den senaste meningen är fullständigt korrekt! Ingen blir dock lugnad av detta besked.

Kommer inrikestrafik vara föremål för signalspaning?

Inrikes trafik förmedlas utan att den som kommunicerar kan påverka hur detta sker. Operatörerna väljer vanligtvis den billigaste transportsträckan vilket kan medföra att inrikestrafik kommer att gå över landets gräns och tillbaka. Därför kan det inte helt uteslutas att inrikestrafik rent tekniskt skulle kunna bli åtkomlig för FRA. Det innebär dock inte att trafiken får inhämtas – för det krävs att trafiken är relevant för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet.

FRA kan inte konstatera om ”trafik är relevant för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet.” utan att först avlyssna den för att kunna konstatera om så är fallet. Det är som att avgöra om hönan eller ägget kom först. Den som i framtiden kommunicerar måste ju av samma anledning känna en stor osäkerhet om huruvida hans kanske högst personliga kommunikation avlyssnas eller inte.

Om sådan trafik ändå skulle hamna i FRA:s system finns tydliga bestämmelser om förstöring av kommunikation som saknar relevans för signalspaningens ändamål. En gränsövergång innebär inte att FRA automatiskt lyssnar. FRA har i uppdrag att spana på yttre hot som passerar Sveriges gräns inom tydligt angivna ramar och sökbegrepp.

Sådan trafik kommer att hamna i FRA:s system! Det har den gjort tidigare! Det kommer med den enorma utvidgning av ”inhämtandet” som planeras att hända igen. Vi vet då att inga kontrollorgan kommer att stå på den enskilde individens sida för att beivra integritetsbrotten detta innebär.

Innebär den nya lagen att FRA får ägna sig åt “aktiv signalspaning” och hacka sig in i datasystem för att få information?

Nej, lagen medger inte att FRA får hacka sig in i datasystem. Signalspaningslagen reglerar tydligt FRA:s möjligheter till traditionell signalspaning i eter och kabel.

FRA kan inte bedriva ”traditionell” signalspaning i kabel. Dels så är det ’avlyssning’ som det handlar om i kabel och dels så har ju FRA enligt vad man själv säger aldrig tidigare gjort detta så någon ”tradition” kan man inte tala om. Det verkar alltså som om man nu från ansvarigt håll medger att det ”traditionellt” har förekommit signalspaning (avlyssning) i kabel. Denna måste utredas för att kunna beivras och ansvariga personer lagföras då sådan har varit olaglig.

Signalspaningslagen innebär inte några nya uppgifter för FRA utan reglerar nuvarande eterspaning samtidigt som den också ger FRA möjlighet att utföra viss kabelspaning. I flera avseenden innebär signalspaningslagen en faktisk begränsning av FRA:s mandat jämfört med dagens situation.

Signalspaningslagen innebär nya uppgifter för FRA till den milda graden att man vill nyanställa minst 200 personer samt anskaffa en ny superdator. Den innebär att man kommer att tvinga samtliga svenska internetoperatörer att leverera samtlig trafik avsedd att passera nationsgränsen till särskilda ”samverkanspunkter” för avlyssning.

Det talas om att integritetsskyddet har stärkts genom ett antal förändringar av det ursprungliga lagförslaget. På vilket sätt har detta skett?

Sedan det ursprungliga förslaget remitterades 2005 har bland annat följande kompletteringar eller förtydliganden skett:
1. förtydligande av att lagen bara ger rätt till signalspaning för försvarsunderrättelseändamål.

Om överskottsinformation påträffas så finns en skyldighet att överlämna sådan information till polis eller annan myndighet. Det talas vidare om ”svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet” således inte enbart för ”försvarsunderrättelseändamål”.

2. all signalspaning kräver inriktning av regeringen eller myndighet.

Den FÖR VAR TID sittande regeringen meddelar inriktning. Risken för framtiden med denna lag är paradigmskiftet från det som idag klart uttrycks i Regeringsformen:
”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.”

Regeringen får alltså inte ange en inriktning som strider mot förbudet att göra ”undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse” eller som strider mot förbudet att göra ”hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande”.

DETTA KAN INTE NOG FRAMHÅLLAS!

3. sökbegrepp ska utformas och användas så att de medför ett så begränsat intrång som möjligt i den personliga integriteten.

Man medger alltså att avlyssningen medför ett intrång i den personliga integriteten dock utan möjlighet för den drabbade att kunna undersöka om sådant skett.

4. regeringens beslut om inriktning ska föregås av samråd med Försvarets underrättelsenämnd.

Regeringen skall samråda med en nämnd som är tillsatt av regeringen!

5. en inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk person.

Men kanske endast TVÅ fysiska personer.

6. tillstånd för inriktning av signalspaning tidsbegränsas.

Eftersom ingen tid omnämns vet man inte om det kan handla om flera år. Det är säkerligen inte vare sig aktuellt eller framgångsrikt med spaning som pågår en längre tid så denna tidsbegränsning är inte speciellt meningsfull.

7. tillstånd får endast lämnas om syftet med inriktningen väger klart tyngre än integritetsintrånget.

Då uttrycket synnerliga skäl ideligen används i lagtexten förstår man att det kan bli fråga om rätt grova intrång.

8. tillstånd får endast lämnas om syftet inte kan tillgodoses på mindre ingripande sätt.

Det kan ifrågasättas huruvida vare sig FRA eller FUN har kompetens för att göra en sådan bedömning.

9. lagreglering av den grundläggande strukturen (domstolsliknande) hos tillståndsorganet.

Det är ju rent otroligt dåligt att detta inte varit fallet tidigare.

10. lagreglering av att tillståndsfunktionen ska vara fristående från FRA.

Det verkar vara något mer rättssäkert att ha det så. Man undrar vad det finns för alternativ.

11. förstöringsskyldigheten omfattar också meddelanden mellan en misstänkt och dennes försvarare.

Här måste lagstiftaren avse meddelanden som innehåller material ”av intresse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller för kartläggning av yttre hot mot landet”. T ex uppgifter om framtida terrordåd. Detta skulle alltså underrättelseverksamheterna inte, i sådant fall som avses här, fästa något avseende till. Detta är knappast möjligt! I annat fall är ju redan detta skydd av förtroligheten mellan en misstänkt och dennes försvarare tillgodosett genom rättegångsbalken (1942:740) 27 kap. 22§ ”Hemlig teleavlyssning får ej ske av telefonsamtal eller andra telemeddelanden mellan den misstänkte och hans försvarare.”

12. uttrycklig rätt för kontrollmyndigheten att avbryta inhämtning och besluta om förstöring av sådant som inhämtats.

Detta borde vara en skyldighet istället för enbart en ”rätt”.

13. lagreglering av strukturen hos den funktion som ska fatta beslut om avbrytande och förstöring.

Det minsta man kan begära är att strukturen hos en funktion som har denna makt är oavhängig av regering och det organ som givit tillstånd. Detta räcker emellertid inte. Tillsättningen av tjänster i denna får inte ske av vid var tid sittande regering eller ens riksdag. Förordnande till sådan funktion skall i sådant fall vara i praktiken oavsättbar. Justitiekanslern har en sådan position. Funktionen skall ju nämligen tillvarata och skydda den enskildes rätt och integritet och inte regeringens intressen.

14. precisering av förbudet mot rapportering av överskottsinformation om enskilda.

Det återstå att i detalj se vad det blir för förslag i detta stycke.

15. ett integritetsskyddsråd inrättas inom FRA.

Vi har tidigare sett vad UTOMSTÅENDE instansers integritetsskydd är värt. Nu menar man att ett INTERNT RÅD innebär en förstärkning.

16. tydligare gränsdragning mot polisens verksamhet som handlar om brottsbekämpning.

Det är riktigt att denna gräns tidigare varit fullständigt otydlig.

17. närmare bestämmelser om ändamålen för signalspaningen inom ramen för lagstiftningen.

18. närmare bestämmelser om hur ansökan om tillstånd ska utformas.

19. närmare bestämmelser om hur förstöring av upptagningar och uppteckningar ska genomföras.

20. inrättande av ny domstolsliknande nämnd för tillståndsprövning.

21. krav på tillstånd för användande av sökbegrepp direkt hänförliga till fysiska personer i Sverige.

Skall det krävas tillstånd till det som överhuvudtaget inte skall förekomma. Detta blir ingen lugnad av.

22. krav på att regeringen och regeringskansliet ska ta integritetshänsyn vid beslut om inriktning.

Detta gäller då enbart inriktning för denna verksamhet. Regeringen har alltså inte ett allmänt krav på att ta integritetshänsyn.

23. årlig rapportering från regeringen till riksdagen.

24. redovisning av en kontrollstation 2011.

25. uppdrag till Datainspektionen att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv.

Med hänsyn taget till hur Datainspektionen behandlat tidigare anmälningar så kan man förutse att Datainspektionen inte kommer att ha mycket att invända ur detta perspektiv.

26. referensgrupp med personer föreslagna av riksdagspartierna knyts till Datainspektionen.

En god idé men inte enbart för att följa tillämpningen av denna lag.

27. parlamentarisk kommitté tillsätts med uppdrag att följa FRA:s verksamhet fram till kontrollstationen.

Inga mandat för en sådan kommitté är givna. Balansen av makt mellan alla olika kommittéer, nämnder och råd är inte definierad. Att då låta en lag börja verka är synnerligen olämpligt ur rättssäkerhetssynpunkt.

28. den parlamentariska kommittén tillsätter ett integritetsombud med uppgift att följa tillståndsgivningen och bevaka integriteten för personer i Sverige.

Ytterligare ett ombud vars mandat inte är givet.

Punkterna 17–28 omfattar det uppdrag riksdagen gav till regeringen då lagen antogs den 18 juni i år.

Många av dessa förslag är säkert välmenande men de är fullständigt otillräckliga som skydd mot en lag som denna. FRA:s möjligheter blir med denna lag helt enormt förstärkta. Att ge regeringen eller en enskild myndighet denna makt är ett hot mot vår demokrati och mot våra medborgares integritet. De föreslagna ändringarna och tilläggen mildrar på intet sätt detta hot.

Vad händer nu efter att riksdagen den 18 juni röstade igenom signalspaningslagen med vissa tillägg?

Försvarsdepartementet arbetar nu med att tillgodose de tillägg som riksdagen uppdrog åt regeringen. Propositionen kommer att lämnas till riksdagen under hösten. Förslagen i tilläggspropositionen kommer därmed att kunna genomföras innan FRA i oktober 2009 får tillgång till den kabelburna trafiken från teleoperatörerna.

FRA FÅR ALDRIG TILLÅTAS TOTAL TILLGÅNG TILL DEN KABELBUNDNA TRAFIKEN FRÅN TELEOPERATÖRERNA
LAGEN MÅSTE RIVAS UPP SÅ FORT SOM MÖJLIGT!

Varför behövs inte brottsmisstanke som underlag för signalspaning?

Försvarsunderrättelseverksamhet har inget med brottsmisstankar att göra. Underrättelserna används inte som bevis mot någon i ett rättsligt förfarande. För det ändamålet finns möjlighet för polisen att använda hemliga tvångsmedel, t.ex. hemlig teleavlyssning. Det är oerhört viktigt att man gör en klar åtskillnad mellan polisens verksamhet, som riktas mot enskilda personer i Sverige som misstänks för ett brott, och försvarsunderrättelseverksamhet, som riktas mot andra stater och organisationer vars verksamhet påverkar svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Trots att försvarsunderrättelseverksamheten riktas mot andra stater och organisationer så kommer svenska medborgare, tonåringar och hemmafruar att få sin internettrafik undersökt och kontrollerad. All hemlig teleavlyssning är redan förbjuden utom då den godkänts av domstol. (Brottsbalken 4 kap. §9b stadgar ”Om någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som sägs i 8 § eller att utföra brott som sägs i 9 a §, dömes för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år, om han ej är förfallen till ansvar för fullbordat brott. Lag (1975:239).”

Försvarsunderrättelseverksamheten varken kan eller får bidra till att i konkret brottsbekämpande syfte kartlägga en utpekad individs koppling till brottslig verksamhet. Sådan verksamhet ska bara få ske på det sätt som är strängt reglerat för polisens del. Det ska inte finnas möjlighet att kringgå det regelverket genom att använda signalspaningsresursen. Det är också mot den bakgrunden som lagen innehåller ett uttryckligt förbud mot rapportering av underrättelser som berör en viss fysisk person och som angår annat än sådana förhållanden som är av betydelse för försvarsunderrättelseverksamheten, så kallad överskottsinformation.

Återigen, som i alla stadier och snart sagt i varje yttrande från förespråkarna av denna lag, denna sammanblandning av ord: Försvarsunderrättelseverksamheten KAN visst bidra till konkret brottsbekämpande. Den skulle som lagen är utformad med fördel KUNNA användas till det. Den skulle då bli ytterst effektiv. Det krävs bara några minimala förändringar i lagtexten och/eller en framtida regering som är ännu mera mån om effektiviteten i brottsbekämpningen. När väl samtlig kommunikation övervakas av FRA är allt möjligt!

 

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Fullkomligt lysande « Fritänk

  […] Här är del 1 och här är del 2 […]

 2. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro

  Missa inte heller dagens debattinlägg i Kristianstadsbladet, som behandlar precis samma sak:

  http://tinyurl.com/FRALeoKB

 3. […] En gästbloggare hos Falkvinge går igenom argumenten som Tolgfors för fram ett efter ett och sågar dem grundligt. Lite tung text men läsvärt! […]

 4. Fritänk

  Kolla gärna in James Duanes söndersmulning av “Rent mjöl i påsen” argumentet.

  http://fritank.wordpress.com/2008/07/31/rent-mjol-i-pasen/

 5. WT

  Det här blir mighty långt, och de flesta av er har inte mental kapacitet att greppa det trots att allt nedan är gammal information. Nåja, det förtjänar att upprepas ännu en gång.

  Rysslands upprustning under senare år tyder dock på att de inte helt litar på vår fredsvilja.

  Knappas konstigt heller om man ser till NATOs utvidgning som närmast kan beskrivas som ett omringande av Ryssland med “Weapons of Mass Destruction”. När Sovjetunionen föll så föll också de där nedrustningsavtalen, och det var inte Ryssland som nyttjade det. Ryssland gick som bekant ned för räkning rent ekonomiskt under Jeltsin. Oligarkerna med gamla Standard Oils barnbarn i ryggen formligen rånade landet. Sedan Sovjetunionens fall har det byggts amerikanska baser i Afganistan, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Kosovo, Bosnien, Albanien, Makedonien, Checkien, Estland, Lettland, Litauen och Polen. USAs största militäranläggning sedan vietnamnkriget heter Camp Bondsteel och den ligger inte i USA, den ligger i Kosovo.

  North Atlantic Treaty Organization handlade ursprungligen om ett samarbete mellan länderna kring nordatlanten, som hörs på namnet. Idag ser det knappast ut på det sättet, där alla aktiviters fokus ligger någon helt annan stans. Det enda “North atlanic” i NATO är dess namn nuförtiden. Vilket land som helst skulle börja reagera med en sådan militär upprustning och vapenskrammel runt dess gränser. Jag skulle vilja påstå att Ryssland agerat oerhört återhållsamt med tanke på vad som sker, mycket återhållsamt. Putin har tom. använt sig av ironi på högsta tänkbara nivå mot USAs planer på misilanläggningar i Polen. USAs motiv hette officiellt “rouge states”, sas. terroriststater, vilket i klarspråk kallas mellanöstern. Putin erbjöd dem då att att upplåta land för dessa misilanläggningar på betydligt närmare håll till dessa “rouge states”, men lo and behold, USA tackade nej till det förmånliga erbjudandet. Vilket Putin givetvis visste, för det räcker med en titt på kartan för att begripa åt vilket håll misilerna i Polen riktas, och åt vilket håll radar-parabolerna i Checkien pekar. Vad det handlar om är nucelar primacy, och på ren svenska överätts det till ovillkorligt världsherravälde. En unipolär värld under USAs hegemoni.

  Ryssland har dock kvar sina kärnvapen, och är det enda landet i världen med nukelära tänder nog för att hålla USA på mattan. De upphörde aldrig heller att vara en vapentillverkare av klass, och finns det något land i världen som vunnit massivt på dagens energipriser så är det Ryssland som är världens ojämförligt största leverantör av naturgas. De är också tvåa på listan av oljeproducerande länder näst efter saudi Arabien. Ekonomiskt är dock Kina supermakten nummer ett idag, med Ryssland som den ojämförligt största förmånstagaren av Asiens ekonomiska boom. Men med nucelar primacy till USAs fördel så kan en mur mellan Eurasien, Asien och Ryssland byggas upp, detta genom att med nucelar primacy så blir kärnvapenkrig inte längre otänkbart, utan tvärt om tänkbart. Det om något är skrämmande, användande av kärnvapen i stor skala blir ett tänkbart alternativ! Dr. Strangelove all over again, world destruction by miscalculation.. Kontrollen av Eurasien med 60% av världen befolkning är en nyckelfaktor i detta geopolitiska spel där världens energibehov är en av de stora chackpjäserna. Ett hot av aldrig tidigare skådad magnitud står inför dörren, kubakrisen var bara en krusning jämfört med vad som riskerar torna upp sig idag. Betänk nu att USA är ett land som öppet förordar tortyr, bygger koncentrationsläger, fängslar godtyckligt, nyttjar dödsstraff ymnigt, och samtidigt bedriver en oerhört expansiv politik med vapenmakt. En nation som i stora drag inte haft mer än en hadfull dagar av fred de senaste 60 åren!

  Så fort man nämner USA i imperialistiska termer så kryper många människor in i sina mentala låsningar och helt enkelt vägrar rent mentalt, detta trots att planerna finns dokumenterade och underskrivna sedan lång tid tillbaks. Spelar ingen roll om man så slår alla luntor av dokumentation i huvudet på dem, de vägrar rent mentalt. Som det sägs, de bäst bevarade hemligheterna är de som göms mitt framför ögonen på folk. År 2000 publicerades ett dokument från organisationen Project for a New American Century. Det skickades tom. som ett allvarligt förslag och en sorts utredning till den då sittande Clinton-administrationen. I stort sett ingenting av det storebrorssamhälle som byggs upp idag har kommit som en överraskning för de som läst detta dokument, inte heller kriget i Irak, Afganistan eller brösttonerna mot Iran, Syrien eller NordKorea (the axis of evil). Det var planerat för över 8 år sedan och publicerat i dokumentet “Rebuilding Americas defences: Strategy, Forces and Resources for a new century” undertecknat av alla de politiska strategerna bakom den sittande Bush-administrationen. Namn man hittar som undertecknare av både dokumentet och orgasitionen är t ex: Dick Cheney, Donald Rumsfeld, William Kristol, I.Lewis Libby, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Jeb Bush osv.. Alla de där “grå eminenserna” bakom Bush.

  Webplatsen http://www.newamericancentury.org lades dock ned i år. Men den kan forfarande hittas på archive.org. Antagligen lades den ned nu eftersom fler och fler faktiskt börjar få upp ögonen, men som vanligt med gamla politiska stötar så tror de att de kan få saker o ting att försvinna från nätet. Det där dokumentet som är så viktigt dupliceras nu för fullt, ni torde inte ha några som helst problem att hitta det. Då kommer ni att få läsa saker som:

  * the cavalry on the new American frontier
  * worldwide web of alliances provides the most efficient for exercising American global leadership
  * United States has for decades sought to play a more permanent role in Gulf regional security. While the unresolved conflict with Iraq provides the immediate justification, the need for a substatial American force presence in the Gulf transcends the issue of the regime of Saddam Hussein

  Alltså, redan hösten 2000, ett år före 9/11 hade man bestämt sig, Sadam skulle bort oavsett om han var good, bad or ugly. Det hörde inte hit, de behövde bara en ursäkt för att åka dit, och de har inga intetioner att åka därifrån. Vidare kan man läsa:

  * At no time in history has the international security order been as conductive to American interests and ideals. The challenge for the coming century is to preserve and enhance this “American peace” Observera “American peace”, det är inte jag som står för citat-tecknen.

  Där man listar försvarets “core missions” hittas bland annat:
  * fight and decisively win multiple, simultaneous major theater wars
  * perform the “constabulary” duties associated with shaping the security environment in critical regions
  * transform U.S forces to exploit the “revolution in military affairs

  För er som undrar över ordet “constabulary” så handlar det om para-militära grupperingar, covert oparations osv. slå upp ordet, det finns på wikipedia. Observera också formuleringen “major theater wars”. Det är sånt här som borde fått varenda grävande journalist världen runt att fullständigt gå i taket. Men journalister är uppenbarligen ett utdött släkte idag. Donald Rumsfeldts Aspartam har väl förtvinat hjärnan på varenda en av dem.

  Vidare:
  * these constabulary missions are far more complex and likely to generate violence than traditional “peacekeeping” missions. For one, they demand American political leadership rather than that of the United Nations

  Kom ihåg ordet “constabulary”.. Här inser de alltså att de kommer att skapa “violence” (dvs. terrorism), och det är återingen inte jag som satte “peacekeeping” inom citat. Dessutom, presidentens bror, nuvarande vicepresident och tidigare försvarsministern med flera tunga namn krävde att USA skulle spela ut FN! Å detta har varit publicerat sedan 8 år tillbaks!! Journalister? Nä visstja, deras aspartambrända hjärnor är upptagna med damtidningsskvaller och sportresultat.

  Dokumentet belyser också specifikt NordKorea, Syrien, Iran, Irak och Libyen som “dangerous regimes” och säger att dess existens rättfärdigar skapandet av ett “world wide command and control system” Alltså redan år 2000 specifierades det som senare skulle komma att kallas “axis of evil”, men precis som med Saddams regim så har det inget att göra med hurvida de är good, bad or ugly. Agendan är New american century, nucelar primacy, global hegemoni och energifrågor sett i geopolitiska termer. Cheney spådde redan 1999 som Halliburtons VD inför London institute of petroleum att oljan skulle sina idag (en spådom ryssarna ställt på ända), och hur mycket av världens resurser som behövde komma under hans kollegors kontroll, motsvarande 50 miljoner fat om dagen. Han ansåg vidare:

  Oil remains fundamentally a government business. While many regions of the world offer great oil opportunities, the Middle East with two thirds of the worlds oil and the lowest cost, is still where the prize ultimately lies. Even though companies are anxious for greater access there, progress continues to be slow.

  Tror ni att Cheney brydde sig om att Hussein var en diktator (som USA tidigare hjälpt till makten)? Knappast. Securing oil at the sources var nog viktigare, och att se till att den säljs för dollar, dollar som andra länder då först måste köpa, istället för i euro som Saddam hade börjat göra var nog mycket viktigare än hurvida Hussein var en ful typ.

  I PNAC-dokumentet stannar de inte ens på jorden! Sidan 55:
  * to continue to assert military preeminence, control of space – defined by Space Commands as “the ability to assure access to space”, freedom of operations within the space medium, and ability to deny others the use of space” – must be an essential element of our military strategy

  Det här är ett klart brott mot FNs stadgar, eller rättare, redan år 2000 deklarerade blivande styre av USA de att de tänkt strunta i FN vad gäller “star wars”. Gissa hur hårt skiten träffade fläkten när Kineserna för två år sen först sköt upp en raket, så att de fick all uppmärksamhet, och sedan från marken sköt ned en av sina egna gamla satelliter – Vi kan skjuta prick på satelliter.. Var nog en å annan mugg kaffe som sattes i halsen.

  Men det blir värre..
  * Information systems will become an important focus of attack
  * the role of the Defence Department in establishing “control,” or even what security means, requires a host of legal, moral and political issues
  * advanced forms of biological warfare that can “target” specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a political useful tool. This is merely a glimpse of the possibilities inherent in the process of transformation, not a precise prediction.

  Fattar ni vad vi har att göra med här? Läs om punkten ovan, och betänk vilka som undertecknat det för 8 år sedan. Biologiska vapen som genetiskt träffar rätt människor, att användas som ett politiskt användbart verktyg! Det mest fantastiska är hur man blir stämplad som knäppgök när man påpekar det, men det är ju förhelvete sittande amerikanska administration som undertecknat det. Agendan är ingen konspirationsteori, Dick Cheney, Jeb Bush, Rumsfeld, Libby mfl. har publicerat det som sin agenda redan för 8 år sedan. De genomför bara vad de hela tiden sagt sig vilja göra.

  De insåg dock att det kunde vara svårt att genoföra och att det kunde ta lång tid. Sidan 51:

  Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor

  Detta skrevs och undertecknades av nu styrande potentater ganska precis ett år före 11:e september 2001. Då fick de sitt Pearl Harbor och har konsekvent använt det som ett sådant sedan dess. Men vad har journalisterna gjort, skrivit sportresultat och damtidningsskvaller. Jag ger mig fan på att de sitter ned och pissar också.

  Tror ni det blir förändring med Obama? Glöm det, kolla in de grå eminenserna han för med sig. Kolla vad dessa “eminenser” stått för tidigare i storföretag, organistioner och tankesmedjor. USA är fullkomligt styrt av sina storföretag, finns ingen politiker som kan komma någon vart utan dessas pengar, och i osäkra lägen köper de sig politiker ur båda lägren. Så har USA sett ut politiskt under mycket lång tid.

  Betyder då allt detta att FRA måste tvinga till sig en kopia av vår privata kommunikation? Nej, de har bara gjort våra politiker paranoida på samma sätt som de var paranoida bakom järnridån. Anledningen hittas nog i ett så enkelt faktum att militärer är lydiga och gillar att mäta sina kanoner med andra, till skillnad från poliser som har ett jobb att sköta. Näe, svensk militär har inget jobb att sköta, för i så fall vore vi i krig. Inget land blir säkrare av att statsmakten kränker sina medborgares privatliv, tvärt om.

 6. Rädder

  Ponera för en liten stund att det som FRA är mest intresserad av skulle vara våra politikers kommunikation. Ett sätt att skaffa sig hållhakar på alla karriärsugna politiker. Då är det ju en form av militärkupp vi ser.

 7. FRA - En annan vinkel « Dexion

  […] Falkvinge finns dessutom två läsvärda gästinlägg som genomtänkt och relevant helt sågar Tomhylsan. De utgår från […]

 8. Hans J

  WT:

  De tankar och uppgifter som du för fram i din kommentar är inte obekanta. Nixon förde i sin bok ”Det verkliga kriget” redan i slutet på 1970-talet fram liknande tankar om USA:s roll i världen.

  Den nuvarande svenska debatten om FRA:s massavlyssning av all telekommunikation in och ut ur Sverige har ändå ingenting med detta att göra. Huruvida Ryssland litar på vår fredsvilja har inte heller speciellt mycket med massavlyssning att göra. Jag menade mer att Ryssland inte låter sig påverkas i nämnvärd grad av vår ”nedrustning”. Vill vi ha ökad militär säkerhet så får vi öka vår militära styrka.

  Tolgfors argumenterar att vi ska ”inhämta information” och att detta får ske på bekostnad av personlig integritet om det behövs. Jag delar inte hans uppfattning. Först kommer den personliga integriteten. Den är det största. Sedan, och i mån av utrymme, får informationsinhämtning ske. Det är heller inte sådan panik i införandet av massavlyssning att man måste plottra och lappa med extraregler vid införandet på ett helt okontrollerat sätt. Denna hantering av en så viktig fråga är ju en skam!

  Om vi nu ska bli som ett Ryssland med angiveri, övervakning och säkerhetspoliser behöver de ju inte invadera oss. Då är vi ju redan ett Ryssland. Vi har blivit det själva.

  Det fanns i USA på 50-talet en högljudd debatt och rädsla för kommunism och infiltration. Det hävdades ungefär att man ”blev Sovjetunionen” om man anammade för mycket av socialistiska idéer. Science Fictionförfattaren Ray Bradbury skrev noveller och böcker om invasion ”från rymden” som skedde genom att folk åt svamp och genom svampsporerna blev rymdvarelserna. Man skulle akta sig för antiamerikanska idéer och verksamhet. Om vi på allvar vill försvara oss mot Ryssland så bör vi således inte ”bli Ryssland” bakvägen.

  På samma sätt så försvarar vi oss inte mot terrorism genom att införa en egen ”statsterror” och statsövervakning eller rädsla för övervakning. Vi måste alltså mer än tidigare värna vårt oberoende och vårt förhållandevis öppna samhällsskick. Något annat är inte ens förhandlingsbart.

  Oberoendet gäller inte enbart gentemot Ryssland utan lika mycket mot väst. Det har historiskt tjänat oss att ha en lös anknytning västerut. Detta behov skulle i enlighet med vad Tolgfors framför inte vara lika stort längre. Alltså behöver vi inte heller vara lika servila och beskäftiga västerut som tidigare. Om ”hotbilden” nu mest består av hot om terrorism kan vi lika gärna fördjupa samarbetet med Ryssland. Ett avlyssnande av dem verkar inte speciellt fruktbart för terrorismbekämpning.

  Om nu Tolgfors verkligen menar att det inte längre finns någon större invasionsrisk så borde detta avspegla sig främst genom att behovet i försvarshänseende av samverkan med västmakter och NATO minskar.

  Att massavlyssna alla svenskars internettrafik behövs inte. Inte ens avlyssning av Ryssland behövs då. Vi inte haft några terroristattacker mot Sverige. Varför vill regeringen införa allmän avlyssning?

  Vi behöver alltså inte införa en gigantisk, monstruös, drakonisk allmän massavlyssning eller ens förbereda för en framtida sådan. Låt oss hedra den obefintliga hotbilden genom att fortsätta att få leva i ett fritt och öppet samhälle.

  Eller,

  Vad är Regeringens dolda agenda?

  Har man redan slutit inofficiella avtal om Sveriges anslutning till NATO? Är panikavrustningen av vårt försvar egentligen bara en förberedelse inför en anslutning till NATO – av militära ”säkerhetsskäl”?

  Eller handlar det om Sveriges anslutning till Echelon?

  Berätta i så fall detta!

  Allmän avlyssning av alla svenska kommunikationslinjer behövs i vilket fall inte!

 9. WT

  The challenge for the coming century is to preserve and enhance this “American peace” och fight and decisively win multiple, simultaneous major theater wars

  Ja just det, krig är fred.. Nyspråket verkar inte veta några gränser alls.

  @ Hans J: Ja vad är Regeringens dolda agenda? Uppenbarligen är den ljusskygg. Eller det är nog inte regeringens agenda, det här handlar nog om bara ett ytterligt fåtal som faktiskt driver den, och jag är inte så säker på att de ens vet varför. Reinfelt, Bildt och kanske Maud skulle jag tro kan vara de svenskar som styr detta. Resten handlar bara om rent o skärt smilfinkeri och inställsamhet. De gör precis vad som helst för att markera sin fortrolighet, vad som helst, som t ex. att i riksdagens talarstol gråtandes kalla på mamma i direktsänd TV. Detsamma gäller nog även de där uppe i toppen som samlat alla ja-sägare kring sig, fast där riktas väl inställsamheten till mer så att säga internationella potentater. Att få sitta med vid bordet är det övergripande målet som eftersträvas med precis alla medel som står till buds.

  Den typen av människor behöver inte beordras uppifrån till sådant här, det behövs inga tvingande avtal som de lurats att skriva på, det skulle av dem ses som ett misslyckande. Det räcker med att de tror att de gör föremålet för inställsamheten till lags, så skrider de till verket. Skulle de tro sig göra sin karriär en tjänst genom att förorda tortyr så gör de så, användandes hela sin retoriska nyspråkliga skicklighet. Dessutom, att tappa ansiktet är det värsta nederlaget av alla nederlag för den typen av människor. Därför kan de inte heller backa, de har målat in sig med allt för långsamt torkande färg i prestigens hörn.

  Jag misstänker att det är just på grund av detta förhållande som de där “nykonservativa” i USA har publicerat sina dokument, som bland normalt funtade människor skulle varit till deras nackdel. Men normalt funtade människor har inte kunnat klättra i de politiska hierarkierna på minst 20 år, därför har det fungerat. De inställsamma lyder minsta vink, diktatorns våta dröm egentligen.

 10. Hans J

  WT:

  “Reinfelt, Bildt och kanske Maud skulle jag tro kan vara de svenskar som styr detta.”

  Får jag gissa att det är Bilderbergergruppen som du har siktet inställt på? 😉

  Varför kan det inte bara vara FRA:s egen inneboende dynamik (att byråkratin går av sig själv, att byråkratin som organism har en egen självbevarelsedrift) som är boven i dramat?

 11. Rick Falkvinge

  Hans:

  Får jag gissa att det är Bilderbergergruppen som du har siktet inställt på? 😉

  Varför kan det inte bara vara FRA:s egen inneboende dynamik (att byråkratin går av sig själv, att byråkratin som organism har en egen självbevarelsedrift) som är boven i dramat?

  Word.

 12. Bloggarna vs “Eliten”. « MaSkoPi

  […] FRA; Rick Falkvinge (PP) har två särdeles bra gästinlägg på sin blogg här och här, det är en bloggläsare vid namn Hans som har tänkt till, och det med den […]

 13. WT

  @Hans: Nej inte direkt Bilderberg. Den gruppen skapades visserligen för att främja förståelse mellan Nordamerika och Europa under en tid då anti-amerikanska strömningar tilltog i europa, främst då i frankrike, och de har mycket ofta haft med politiker sas. från båda politiska sidor från varje land. Nu senast var det Bildt, Maud, en Wallenbergare och en hög potentat från ABB. Viss betydelse kan den givetvis ha eftersom det är en sammankomst som återkommer år efter år. Den finns defenitivt inte till för ro skull, den har en uppgift att fylla annars hade den inte funnits. Men något mer konkret släpper inte deltagarna ut, vilket i sig är lite anmärkningsvärt med tanke på både deltagarantal och tidsspannet det fortgått. Jag ser dock inte Bilderberg som någon sorts allenarådande politisk styrning av hela världen som vissa gör. Det finns många mer eller mindre slutna tankesmedjor, vänskapsband organisationer och vanligt normalt korridorsnack utanför de vanliga och öppna sammankomsterna. Det är fullt normalt. Bilderbergs slutenhet tycker jag dock är värd all kritik, och grävande i. Politiskt hemlighetsmakeri är aldrig bra.

  Att FRA har ett egenintresse är dock precis som du säger närmast en självklarhet, konstigt annars. Sedan sovjetunionens fall så har världen förändrats en hel del. Denna förändring har givetvis märkts precis lika mycket i andra länder, framförallt då USA. Jämförelsen med underhållsavdelningen i en stor industri blir uppenbar. När alla maskiner köpts in nya (förändringen), så går verkstadspersonalen sysslolösa och verkmästarn börjar sas. bli “kreativ” i att hitta på nya arbetsuppgifter för gubbarna som går å me händerna i byxfickorna. Men jag köper inte att FRA skulle ha makten att ensamt stöpa om ett helt politiskt klimat, långt ifrån. Kom ihåg att FRA-soppan inte sattes igång med borgerligt styre. Dessutom, en agenda känns igen på att något återkommer trots att det varit förändring däremellan.

  Det är många saker som samverkar här. Hade vi haft rakryggade politiker med kurage och integritet så hade det inte skett. Hade kalla kriget rått på samma sätt idag som före murens fall hade det inte hänt heller, genom att vårt starkaste moraliska vapen var just vår frihet att inte vara övervakade. Då pekade man finger åt många av våra grannländer, användandes just detta. Lite rått uttryckt: Ni litar ju för fan inte ens på era egna medborgare. Utan USAs nya Pearl Harbor den 11:e september 2001 så hade det inte heller skett.

  Jag anser nog att förändringen skett med USA både som pådrivare och förebild, men inte då sådär direkt och konkret att Uncle Sam pekar finger – Nu skall ni göra så här… Snarare en långsiktig påverkan av moral, uppfattningar och sådant som kan sammanfattas i stort som en förändring av den kollektiva konsensusverkligheten. Lägg därtill det massiva icke-ansvar vi ser runt omkring oss, ja allt från ICA-kassörskan.. Vad icke-ansvaret och trygghetsnarkomanin har sin grund i är jag dock högst osäker på.

  Politiskt beslutsfattande har förändrats från faktabaserade beslut till spekulerande beslut där man i varje fråga hittar element av misstänkliggörande på förhand. Det blir ju ofrånkomligen så om man styrs av rädslor istället för visioner om något bättre. Ett dömande på förhand med “preemtive strikes” som yttersta konsekvens och symptom. Mardrömmar är ju inte mer sanna än vad goda drömmar är, men de handlingar och beslut man baserar på sådana skiljer sig markant från de baserade på visioner om något bättre.

  Vi märker det nästan dagligen på våra politiker. Vi hör mycket sällan några visioner nuförtiden, medan motsatsen hörs jämt och ständigt. Terror, pedofiler, trafficking, barnporr, narkotika, grov organiserad brottslighet, mc-gäng, självmordsbombare, global uppvärmning osv.. Man kan i stort sett utgå ifrån att det är fråga om en ljusskygg agenda varje gång en politiker använder sig av dessa ord. Ja även när de skräms med “global uppvärmning”, just eftersom de skräms istället för komma med visioner om en renare värld. Mardrömmar triggar andra saker än visioner. Det skiljer sig egentligen inte så mycket från terroristens taktik, att sprida rädsla i politiska syften. Eller lite som maffians “försäkringar” om att inte något otrevligt skall inträffa – Ni måste gå med på det här, annars..

  Söker man delsvar och förklringar i politisk filosofi så hittar man dock en hel del i Platon, Nietche, Machiavelli och inte minst Strauss. De flesta neocons har faktiskt öppet erkänt sig som straussister, PNAC kan sägas vara en straussist-organisation. Leo Strauss var professor inom politisk filosofi i Chicago och har skolat en mycket stor mängd politiker. I sin bok On Tyranny skrev Strauss om människors naturliga ojämlikhet och nödvändigheten att styras av vise män, han ansåg även att massan inte kan hantera sanning och därigenom måste de styrande göra detta i hemlighet. “noble lies” för att styra massan till vad eliten tycker är bäst för dem (leder ofrånkomligen till “deadly truths”). Straussister har nog även lätt att tolka Platons Staten som en instruktionsbok istället för ett tankeexperiment i syfte att utröna gott/ont hos den enskilde enligt logiken att det är lättare att se saker i stort (staten) än i smått (individen) och för detta ändamål mentalt konstruera en så lättkontrollerad stat som möjligt (Ja, urmodern till storebrorssamhället). Machiavelli känns också igen hos Strauss i synen att en regering måste ha vissa diktatoriska drag för att kunna vara beslutsam och att en beslutsfattare under konstitutionella lagar måste kunna bryta dem vid behov.

  Att det har kunnat spridas och framförallt fått sådan effekt i hela västvärlden är egentligen inte särskilt konstigt. I synnerhet då inte i skenet av vad jag sagt tidigare om karriärklättrande smilfinkar. Jag menar då inte att många svenska politiker skulle vara straussister, snarare omedvetna slavar under dess retorik. Många av de som var skolade under Strauss eller bara annammat ideologin är ju faktiskt några utav världens mäktigaste människor. Skulle snarare vara mycket anmärkningsvärt om det inte fick spridning.

 14. delade | 1 aug, 2008

  […] Falkvinge (pp), Gästinlägg om Tolgfors/FRA, del 1 av 2  » Nyckelord: FRA  » Bloggar som kommenterar […]

 15. Vad vet våra riksdagsledamöter om FRA egentligen? « Fritänk

  […] argument som Tolgfors och Åkesson tidigare använt och som signaturen Hans sågade grundligt hos Rick Falkvinge. Bland annat använder han argumentet att andra avlyssnar så då måste vi också och […]

 16. hd.se - Ledarbloggen

  […] piratpartisten Rick Falkvinges blogg gör en läsare denna iakttagelse angående försvarsminister Sten Tolgfors argument för FRA-lagen — att sådan verksamhet […]

 17. Tolgfors har missförstått FRA-lagen « Fritänk

  […] mer rätt bara för att han upprepar dom om och om igen. Snälla Tolgfors, läs signaturen Hans analys av dina argument! Fundera igenom vad det står. Kom sedan tillbaka och tala om för oss vem som har […]

 18. […] och allt därimellan #3, Thomas Hartman | In The Pendent igen, Fritänk #4, Rick Falkvinge (pp) #6, Rick Falkvinge (pp) #7, Mina Moderata Karameller #5, Törnebohms Hotspot, Fritänk #5, Opassande #5, MXp – Missional […]

 19. […] detta var det främst Hans Johansson som kämpade mest. Han ringde helt enkelt upp först SvD och undrade hur de tänkte. […]

 20. Transkription « Then Piratska Argus

  […] intervjuoffer är Peter Eriksson, språkrör i Miljöpartiet. Transkriptionen är gjord av mig och Hans […]

Comments are closed.

arrow