Gästinlägg om Tolgfors/FRA, del 2 av 2

Här är Hans’ del 2, där han kommenterar Tolgfors’ debattartikel i SvD.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , ,

Separator line

FRA spanar inte på enskilda svenskar

Säger FRA-motståndarna nej till den nya signalspaningslagen säger de ja till en återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften, med avsaknad av integritetsskydd. FRA:s sökbegrepp är inte byggda av ord, utan av tekniska variabler. Den trafik som inte träffas av sökbegreppen passerar obehandlad förbi och kan inte lagras, skriver försvarsminister Sten Tolgfors.

Om FRA-motståndarna säger nej till den nya signalspaningslagen – och det gör de – så säger de inte alls ja till någon ”återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften”. Att Sten Tolgfors ens vågar skriva så visar helt naket på hur han försöker utpressa oss. Regeringens politik verkar totalt bankrutt. Vad Tolgfors skriver är: Om inte FRA får avlyssna ALLT i kablarna så ska ni ha jävligt klart för er att då får FRA, eller vem som helst för den delen, avlyssna vad de vill i luften istället. Det ena har med det andra att göra endast i det avseendet att det är kommunikation som förmedlas och att detta är förbjudet att avlyssna om det innehåller förtroligt meddelande.

Underrättelseverksamhet och signalspaning är av stor betydelse för landets säkerhet. Det ligger i sakens natur att verksamheten omgärdas och måste omgärdas av sekretess.

Javisst, men detta rättfärdigar inte att man i skydd av detta och i hemlighet avlyssnar svenska medborgare. Att använda sekretess på detta sätt för att dölja rena övergrepp är ett fruktansvärt brott mot varje förtroende från det svenska folket i ett medgivande om att överhuvudtaget hantera frågan under sekretess.

Aktörer som kan utgöra ett hot mot Sverige får inte veta vad vi kan och hur vi agerar. En del i ansvarstagande för landet ligger i att inte berätta för mycket om svensk förmåga eller uppträdande.

Detta innebär inte en rättighet för myndigheterna att utan anledning bryta integritet och att sedan i skydd av sekretess dölja detta. Sekretessinstitutet är inte ägnat att dölja missförhållanden i myndigheter. Att myndigheter överhuvudtaget får använda sekretess är ett förtroende från det svenska folket – ett förtroende som man bryter å det grövsta.

Samtidigt finns ett berättigat intresse från medierna och allmänhet för vad verksamheten syftar till och presterar.

Verksamheten är till för folket och inte tvärtom.

Därför är det bra att FRA kommenterat ett antal konkreta exempel på hur verksamheten varit till gagn för Sverige. Därmed faller också de påståenden som den nya signalspaningslagens motståndare gjort om att det inte finns exempel på nyttan av FRA:s verksamhet.

De exempel som lyfts fram belyser inte det som de sägs belysa. De visar möjligen på nytta med radiospaning men inte på någon nytta med massavlyssning av all kabelburen datatrafik. Det går säkert att vaska fram ett och annat i denna också men då till priset av en omfattande integritetskränkning.

Svenska Dagbladet har redovisat exempel på hur signalspaning bidragit till att hindra politiska attentat i Sverige, till hur potentiellt allvarliga politiska situationer kunnat undvikas när information som undanröjt påståenden om främmande makts nedskjutning av svenska plan tagits fram, och om hur den korrekta naturen i olika parters agerande i krig kunnat fastställas som grund för flyktingpolitiken.

Ingen motståndare har protesterat mot radiospaning som riktar sig utomlands. Nu talar vi massiv avlyssning av all kabelburen datatrafik. Det är något helt annat.

Den nya tidens bredare hotbild som vi måste kunna upptäcka, förstå och skydda Sverige mot omfattar bland annat militära incidenter, men också terrorhot, spridning av massförstörelsevapen, it-attacker och hot mot svenskar i internationella insatser.

Regeringen verkar panikartat leta ett varje halmstrå som kan rädda lagen. Syftet är möjligen vällovligt men konsekvenserna kan bli fruktansvärda. Regeringen spelar rysk roulette med vår integritet.

Hot stammar inte sällan från sönderfallande stater och regionala konflikter. Hoten kommer från både statliga och icke statliga aktörer och syftet – vad man vill uppnå – varierar.

Detta har ingenting med att man vill införa massalyssning av samtliga kabelburna kommunikationer över Sveriges gränser att göra.

Informationen från signalspaning behövs för att bedöma och bemöta yttre hot mot Sverige samt ge underlag för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.

”Signalspaning” är inte samma sak som massavlyssning. Regeringens företrädare lyssnar inte ens på motståndarnas argument, men försöker blanda ihop skilda begrepp för att förvirra och ge trovärdighet åt ett paradigmskifte när det gäller övervakning.

Som exemplen visar rör det sig inte om spaning mot enskilda svenskars kommunikation, utan om stater och organisationer med intressen mot Sverige.

Exemplen är hämtade från RADIOSPANING mot mål utanför Sveriges gränser. Åter ett flagrant exempel på att vilseleda och försöka förvirra.

Endast om en person i Sverige har direkt koppling till yttre hot mot landet, som internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige, blir den relevant för FRA:s signalspaning.

Först skall det inte spanas alls mot enskilda personer – nu plötsligt förklarar man i vilka fall man ändå kommer att göra detta.

FRA använder mycket avancerade sök­begrepp avsedda att finna just det FRA söker om yttre hot mot landet. Allt annat ska sorteras bort. Sökbegreppen är inte uppbyggda av ord, utan av tekniska variabler. Den trafik som inte träffas av sökbegreppen passerar således obehandlad förbi och kan då inte lagras.

Här beskrivs HUR hemlig avlyssning av kabeltrafik med mycket avancerade sökbegrepp förekommer redan idag. Huruvida trafik träffas eller inte träffas av sökbegreppen är ETT RESULTAT av  bearbetning.

För närvarande och under överskådlig tid finns inte ett militärt hot av den gamla typen riktat mot Sverige. Men vi måste kunna följa, upptäcka och förstå om detta förändras över tid.

Detta är inte ett tillräckligt vägande argument för att kränka integriteten i förtroliga meddelanden som folket kommunicerar.

Vi ska ha förmågan att skapa en självständig svensk uppfattning i frågor av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitisk vikt, utan att vara helt beroende av den information andra länder väljer att ge oss. Därför behövs en egen underrättelsekapacitet.

Inte en sådan underrättelseverksamhet som kränker integritet, som hotar meddelarskydd, som med ett pennstreck kan bli föremål för ändamålsglidning.

Samtidigt måste Sverige kunna byta information med andra länder, med vilka vi bygger säkerhet gemensamt. Inget land får full informationstillgång utan att dela med sig av egen information.

Att sälja och köpa information om privatpersoner från obskyra och hemliga organisationer utomlands får inte förekomma. Det finns för många exempel i närtid på fruktansvärda konsekvenser i Sverige för privatpersoner som helt rättslöst råkat illa ut på grund av sådan verksamhet.

Därtill kommer att olika länder är bra på olika saker – olika typ av information till gagn för gemensam säkerhet eller om olika regioner i världen – och har olika information att ge.

Olika länder har olika syn på exempelvis integritet och tortyr vilket används för att få fram ytterligare information. Sverige ska inte delta i eller legitimera sådan verksamhet genom att handla med resultatet av sådan verksamhet.

Afghanistan har tydligare än något annat land illustrerat att terror baserad långt borta kan drabba västvärlden hårt. Självklart finns internationella kopplingar till extrema grupper i Afghanistan också idag och där relevant kommunikation rör sig i kabel, där FRA idag ännu inte får spana.

Afganistan är också ett exempel på hur våra egna vapen kan drabba en befolkning långt borta. FRA får inte spana i kabel men ovan har beskrivits att så sker ”med ytterst avancerade sökbegrepp”.

Signalspaning är ett viktigt medel för att stärka säkerheten för de cirka 1000 svenskar som i varje given stund tjänstgör i internationella fredsinsatser.

Ett annat är att ta hem dem. Signalspaning via ”etern” eller ens i kabel i Afganistan kan hur som helst inte tas till intäkt för att genomföra massavlyssning i kabel i Sverige.

Detta bekräftas bland annat av ÖB Håkan Syrén och FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson.

Återigen desinformation och förvrängning. ÖB har INTE uttalat att massavlyssning i Sverige, av kabel eller på annat sätt, är ett viktigt medel för detta.

För att få en bild av hoten behövs en kombination av taktisk signalspaning i etern på plats i insatslandet och strategisk signalspaning i kabel, därför att det ger information av olika karaktär.

Avlyssning av kabel i Afganistan sker redan liksom signalspaning i etern där.

Det går inte att ha skilda lagar och regler för signalspaning i etern respektive i kabel. När du lyfter telefonluren eller mobilen där hemma så kan signalen utan din vetskap röra sig både i etern och i kabel.

Förtroligheten i meddelanden får inte kränkas oavsett hur ”signalen rör sig”. Skall en samordning av lagar och regler ske så skall inte skydd för integriteten försämras där sådant skydd finns idag utan då skall istället skydd för integritet införas eller förbättras där det inte idag finns ett sådant skydd.

Den fasta telefonens signal kan kopplas via satellit till annat land. Datanätverket därhemma är kanske trådlöst, för att signalen sedan går via kabel. I vissa delar av landet går telefonsignalen delvis först via radiolänk och sedan i kabel.

Man kan få intrycket att regeringen avser att avlyssna trådlösa datornätverk i hemmen eller att detta redan sker. Det är dessutom uppenbart att FRA anser att man får avlyssna allt som är trådlöst.

Likaså rör sig signaler från vår kommunikation ofta över landets gränser. Inte sällan via länder som själva bedriver signalspaning, i kabel och i etern.

Detta har inte med saken i fråga att göra.

Poängen med resonemanget är att det varken är mer eller mindre integritetskränkande att ha signalspaning i etern, i luften, än i kabel. I bägge fallen behövs samma förtydligande av regelverket och samma integritetsskydd.

Det är bra om regeringen avser att förstärka skyddet mot integritetskränkande spaning i etern. Detta får naturligtvis på intet sätt innebära en försämring av befintligt skydd av integriteten i kabel.

Säger man nej till den nya signalspaningslagen säger man ja till en återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften, med avsaknad av integritetsskydd.

Regeringen måste så snart det kan ske föreslå hur ett ökat skydd för integriteten i etern. Dock utan att tumma på befintligt skydd i kabel.

Genom att lagreglera signalspaningen anpassar vi i alliansen Sveriges underrättelsetjänst till dagens teknik, stärker integritetsskyddet och ger möjlighet till oberoende information om omvärlden.

Lagen förstärker möjligen i någon mån integritetsskyddet i ”etern” men FÖRSÄMRAR den samtidigt på ett avgörande genom att införa massavlyssning där sådan inte förekommit tidigare.

Eftersom 95 procent av all kommunikation över gränsen nu sker via kabel är signalspaning via etern inte tillräcklig för att värna Sverige mot en bredare hotbild. Det är inte så att den information Sverige behöver upptäcka och förstå enbart är militär kommunikation, mellan militära enheter.

Det är regeringen som påstått att det handlar om att bibehålla en förmåga som tidigare funnits. Då var det fråga om signalspaning i syfte att bestämma position och typ av olika militära enheter. I den mån avlyssning förekom så är det denna som nu avses utföras i kabel. Men nu av ALL elektronisk kommunikation som svenska folket har med omvärlden. Att regeringen inte vill erkänna detta är skrämmande men kan bero på att även regeringen förs bakom ljuset av FRA.

Det vi söker är också information om utländska aktörers vilja och förmåga. Vidare är det heller inte så att militär information bara rör sig i etern, som förr i världen, och att det därför skulle vara tillräckligt att signalspana i etern. Det skulle ge betydande informationsglapp för svensk säkerhet.

Tolgfors är snubblande nära att erkänna att det redan bedrivs avlyssning i kabel. Motståndarna till lagen är väl medvetna om att militär information inte bara rör sig i etern. Om regeringen vill komma åt denna information får det inte genom att integritetsskyddet för hela svenska folkets elektroniska kommunikation kränks eller urholkas.

Avancerade terrorgrupper krypterar sin kommunikation, har någon invänt. Självklart gör många aktörer det och det är alla länders underrättelsetjänster medvetna om och förberedda för att hantera.

Det svenska folkets integritet av elektronisk kommunikation får inte kränkas genom massavlyssning. Detta har ingenting med förekomsten av kryptering att göra. Att kryptering förekommer innebär bara att ett uppgivet värde av massavlyssning är mindre än som framförs.

Riksdagen beslutade i mitten på juni för att stärka Sveriges säkerhet om den nya teknikneutrala signalspaningslagen. Den innehåller också ett antal åtgärder för att förstärka integritetsskyddet.

Integritetsskyddet förtjänar alltid att stärkas om så är möjligt. Det sker definitivt inte med föreliggande lag. Integriteten försvagas allvarligt och lagen bör därför avskaffas och upphävas omedelbart.

Under hösten avser regeringen att återkomma med en proposition, där de ytterligare integritetsstärkande åtgärder som riksdagens majoritet beställde läggs fram.

Sten Tolgfors (m)
försvarsminister

Lagen måste omedelbart upphävas!

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. serenity

  Hehe. “Avancerade terrorgrupper krypterar sin kommunikation, har någon invänt. Självklart gör många aktörer det och det är alla länders underrättelsetjänster medvetna om och förberedda för att hantera.”

  Hantera? Hur i hela friden har de tänkt “hantera” ett meddelande som är dubbelkrypterat med t ex AES och Twofish? Om “terroristerna” inte klantar sig rejält med nyckelval så har de inte en chans att knäcka krypteringen innan solen svällt upp till en röd jätte och ätit upp jorden!

 2. Fullkomligt lysande « Fritänk

  […] Här är del 1 och här är del 2 […]

 3. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro

  Missa inte heller dagens debattinlägg i Kristianstadsbladet, som behandlar precis samma sak:

  http://tinyurl.com/FRALeoKB

 4. Hans J

  Detta är någonting som Tolgfors inte har en aning om. Han vidarebefordrar bara vad FRA eller andra berättra för honom.

  Självklart klarar inte FRA eller för den delen NÅGON annan aktör att forcera dagens avancerade krypton. Men vad ska underrättelsetjänsterna säga?

  De inriktar antagligen verksamheten i de fall då de inte kan forcera krypton på trafikanalys (vem har kontakt med vem, när, hur länge, vem kontaktar person2 efter att ha fått meddelande från person1 – sk sociogram). Sedan försöker man komma åt nycklar i efterhand, kanske flera år senare, man försöker komma åt informationen på alternativa vägar. T ex om telefonkommunikationen är krypterad så avlyssnar man i rummet, om datakommunikationen är krypterad genom att fjärravläsa dataskärmen via radiosignaturer osv osv.

  Man försöker försvåra genom att göra de medverkande osäkra:
  – Att ropa i en megafon – Ge upp ni är omringade! fungerar även om man är helt ensam.
  – Att säga att man kan knäcka krypton kan fungera även om man bara har en bordsräknare.

  Tolgfors eller rättare sagt FRA måste helt enkelt säga att att man “kan hantera frågan” även om man bara har lösa skott i puffran.

 5. […] gästbloggare hos Falkvinge går igenom argumenten som Tolgfors för fram ett efter ett och sågar dem grundligt. Lite tung […]

 6. Magnus W

  Jag håller med Audi att Tolgfors har ingen aning om vad han talar om, de argument han använder är de han har fått serverade. Varför framför då Tolgfors argument som han inte själv förstår. Tolgfors och Åkesson kan inte försvara FRA-lagen på ett trovärdigt sätt längre och det vet dem båda två. Dessa män vet något som de inte vill berätta för folket, därför använder man idiotiska argument. Frågan är om argumenten räcker, eller om man kommer att använda sanningen som sista utväg? Jag tror inte att sanningen kommer att komma fram, för sanningen kommer med säkerhet innebära att politikers huvuden kommer att rulla. Man var så desperat att man till och med pekade ut Ryssland som målet för signalspaningen, detta hade man aldrig gjort om det nu verkligen var Ryssland som det handlade om. Ryssarna vet att Sverige avlyssnar dem, så detta är ingen nyhet för dem, men diverse uttalande gör givetvis att Ryssarna måste protestera, vilket dem nu har gjort, med vad som närmast kan liknas vid ett färdigformulerat autosvar i Outlook.

  Något har har redan hänt, som gör att man inte kan backa från lagen, kanske var det därför som Karl Rowe var på besök i Almedalen.

 7. Arizto

  Jag börjar bli trött på att man använder Afganistan som exempel eftersom det är väl ett av de största misslyckanden i moderna tid gällande insamling av material för att skydda stater. NSA, CIA, FBI samt varenda underrättelsetjänst i mellanöstern hade tillgång till en massa information insamlade genom olika kanaler. Likväl missade man bombningen av WTC, av krigsfartyget i Afrika etc. Man lyckades inte hantera all information samt dåliga samarbeten mellan organisationerna. Lärdomen som USA gjorde var att än hårdare använda sig av Tolgfors favorit “tekniska variabler”. Resultatet har blivit ett missbruk där tusentals oskyliga personer utsatts för övergrep av den egna staten. Och detta är ett argument?

 8. Scaber Nestor

  http://www.corren.se/archive/2008/7/30/jtp9w6hknyddq3k.xml

  “Signalspaningen i kabel bedrivs så försvaret och andra myndigheter kan få tillstånd att låta FRA med automatiserade sökbegrepp kartlägga allvarliga yttre hot mot Sverige av militärt slag eller terrorism. Det handlar främst om teletrafik mellan andra länder och i hög utsträckning på utländska språk. Det får endast avse utländska förhållanden. Av det väldiga trafikflödet över landsgränsen är det bråkdelar av promillen som FRA får analysera. Denna typ av signalspaning sker i vår omvärld, oftast under hög sekretess.”

  Läs noggrant.
  “Signalspaningen i kabel bedrivs så försvaret och andra myndigheter kan få tillstånd att låta FRA med automatiserade sökbegrepp kartlägga allvarliga yttre hot.”

  Är det bara jag som läser att Danielsson erkänner rakt ut att de “signalspanar” (läs avlyssnar) i kabel för att få skälig misstanke?
  Om jag läser rätt har vi ytterligare ett uttalande som bekräftar faktum.
  2006/07:63 är ett direkt hot mot demokratin genom att bryta mot principen “Oskyldig tills motsatsen bevisad”

  Efter att jag postade så påtalades detta:

  Läser man en gång till ser man också att Danielsson skriver “Bedrivs” inte “ska bedriva om lagen går igenom” utan han skriver rakt upp och ner att den “bedrivs”.
  Jag kan inte tolka det på något annat vis än att spaningen är i full gång, utan lagstöd, utan tillägg, villkorslöst.

 9. Svenne Runesson

  Skrota FRA och SÄPO, starta om från grunden – kör ut alla spågummor, trollpackor, inbillningssjuka, diletanter, spökjägare och halleluja anhängare – schas!!

  FRA och Tomhylsfors PR är skrämmande dålig och man kan ibland undra om det är en medveten pajasstrategi. Eller, kan det vara så att många av våra folkvalda av inte kompetenta för uppdraget? Tomhylsfors verkar inte förstå vad FRA sysslar med – historierna om de farliga islamistiska terroristerna (under sovjets närvaro i Afghanistan var de goda religiösa frihetskämpar) och luriga rödgardister verkar gå hem. Rysslands viktiga trafik har varit krypterad sedan länge och jag tror inte att FRA’s räknedosa klarar av att knäcka kryptot. Terroristerna kan lätt få tag på kraftfull utrustning för kryptering.

  Vi sitter i knäet på amerikanerna – hög tid för Svea att stå på egna ben. USA närvaro är inte alltid odelat positiv utan många gånger får regeringar böja sig och folk kuvas för att ”land of the free and home of the brave” intressen ALLTID kommer först.

 10. Per Ganrot

  Håller helt med i din analys av Tolgfors text men vet inte om din separation av FRAs lyssnande i signalspaning och avlyssning hjälper fram debatten tillräckligt – en ambition med texten måste ju vara att få FRA-föresåråkarna att förstå varför lagen är felaktig (inte bara peppa oss redan övertygade).
  Ursprunget till lagen (betänkande från 2003) “http://www.regeringen.se/download/0e15ee0d.pdf?major=1&minor=3488&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment”
  ser avlyssning som en del av kommunikationsspaning, som i sin tur är en del av signalspaning (sig.span. definieras på sid 15). Annan, också kränkande, kommunikationsspaning är (tror jag) inhämtande av trafikdata (vem ringer vem & när). Att endast mena signaturidentifiering med signalspaning gör nog att Äkesson & Tolgfors missförstår dig.

 11. Fröken Fredrika Guldpirat

  >>”Signalspaning är ett viktigt medel för att stärka säkerheten för de cirka 1000 svenskar som i varje given stund tjänstgör i internationella fredsinsatser.”//

  Det här argumentet används så bakvänt, så jag blir galen varje gång jag ser det.

  För det första så är det inte en enda motståndare som ifrågasätter att signalspaning, som per definition bara kan utföras i etern, ska ske på plats i dessa områden där fredsinsatserna utförs.

  Men debatten handlar om massavlyssning i Sverige, och det är under inga omständigheter den svenska civila befolkningen som ska tvingas ge upp sina mänskliga rättigheter, och rätten till fredad kommunikation, för att skydda soldaters liv utomlands, utan det är TVÄRTOM denna militära personal, som i yttersta fall, ska ge upp sina liv, för att skydda den svenska civila befolkningens mänskliga rättigheter.

  Att detta groteskt ohederliga baklängesargument framförs i debatten är extremt märkligt, och lika märkligt är varför ingen hugger hårdare mot det?

  Är det ingen som vågar säga som det är, dvs att om dessa 1000 tjänstgörande svenskar utomlands, i yttersta fall, måste ge sina liv, för att vi svenskar ska få ha våra mänskliga rättigheter intakta, då är det just det dom ska göra, och dö?

 12. Pelle Guldpirat

  Re: Fröken Fredrika Guldpirat – Aug 1, 2008 — 06:48:
  Det är egentligen ännu absurdare: Om vi sänder soldater utomlands och kallar dem fredsstyrka har de som uppgift att försvara lokalbefolkningen – och deras rättigheter, dvs vara beredda att dö för dem.
  En ditsänd trupp som kränker lokalbefolkningens rättigheter kallas ockupationsstyrka och Sverige borde inte delta i ockupationer.

 13. FRA - En annan vinkel « Dexion

  […] Falkvinge finns dessutom två läsvärda gästinlägg som genomtänkt och relevant helt sågar Tomhylsan. De utgår från […]

 14. Bloggarna vs “Eliten”. « MaSkoPi

  […] FRA; Rick Falkvinge (PP) har två särdeles bra gästinlägg på sin blogg här och här, det är en bloggläsare vid namn Hans som har tänkt till, och det med den […]

 15. delade | 1 aug, 2008

  […] Falkvinge (pp), Gästinlägg om Tolgfors/FRA, del 2 av 2  » Nyckelord: FRA  » Bloggar som kommenterar […]

 16. Vad vet våra riksdagsledamöter om FRA egentligen? « Fritänk

  […] som Tolgfors och Åkesson tidigare använt och som signaturen Hans sågade grundligt hos Rick Falkvinge. Bland annat använder han argumentet att andra avlyssnar så då måste vi också och att om vi […]

 17. karjoolan

  Efter löfte om att inga personer, utan stater och organisationer, ska avlyssnas säger Tolgfors något som är lite överraskande:
  “Endast om en person i Sverige har direkt koppling till yttre hot mot landet /…/ blir den [personen] relevant för FRA:s signalspaning.”
  Dvs han lovar att inte avlyssna dom som inte utgör hot mot landet. Hade han sagt att sådana personer ska avlyssnas då hade jag verkligen blivit överraskad!

 18. […] Fredrika Guldpirat för fram en intressant och väldigt relevant tanke i kommentarerna på den här bloggen som jag vill lyfta fram: ”Signalspaning är ett viktigt […]

 19. Tolgfors har missförstått FRA-lagen « Fritänk

  […] bara för att han upprepar dom om och om igen. Snälla Tolgfors, läs signaturen Hans analys av dina argument! Fundera igenom vad det står. Kom sedan tillbaka och tala om för oss vem som har missförstått! […]

 20. […] igen, Nonsens, garrar och allt därimellan #3, Thomas Hartman | In The Pendent igen, Fritänk #4, Rick Falkvinge (pp) #6, Rick Falkvinge (pp) #7, Mina Moderata Karameller #5, Törnebohms Hotspot, Fritänk #5, […]

 21. […] detta var det främst Hans Johansson som kämpade mest. Han ringde helt enkelt upp först SvD och undrade hur de tänkte. Svaret blev […]

 22. Transkription « Then Piratska Argus

  […] är Peter Eriksson, språkrör i Miljöpartiet. Transkriptionen är gjord av mig och Hans Johansson. – Integritetsfrågan… EUs datalagringsdirektiv säger att internet- och telebolagen ska […]

Comments are closed.

arrow