Sakfelen i moderaternas interna FRA-brev

Moderaterna har skickat ut ett internt brev som ska “förtydliga” vad FRA-lagen innebär i ljuset av de 14 moderaternas debattartikel. Tyvärr är det interna brevet så fullsmockat med lättvisade sakfel, att man gör sig själva en björntjänst och skapar oinformerade funktionärer som bara kommer att få byxorna nerdragna när de ska möta folk på stan och “förklara”.

Om ni nu vill ha den här lagen, ha då åtminstone hederlighet och rak rygg nog att diskutera den på dess egna meriter, i stället för att försöka presentera den som något den inte är!

Brevet, med mina kommentarer:

Om signalspaning

Idag skriver 14 kommunala företrädare för moderaterna om den sk FRA-lagen på Dagens Nyheters debattsida. Detta visar att det finns ett stort intresse för den här frågan inom moderaterna, vilket är glädjande. Moderaterna är ett parti som samlar mer än var fjärde väljare och det är därför naturligt med en bredd i uppfattningar och åsikter.

Det här är nonsensord för ett parti som påstår sig ha högt i tak, men ändå känner sig nödgade att omedelbart masskommunicera den officiella ståndpunkten så fort någon påstår för fram en avvikande åsikt. För det är precis vad som sker här.

Det är viktigt att påpeka att syftet med signalspaningslagen är att skydda Sverige mot yttre hot och förstärka skyddet mot till exempel terrorangrepp. I förslag av den här typen är det emellertid viktigt att göra avvägningar mellan skyddsbehovet och den personliga integriteten. Regeringen kommer därför att under hösten återkomma med förslag för att ytterligare stärka integritetsskyddet i signalspaningslagen.

Syftet är varken att skydda Sverige mot yttre hot eller att förstärka skyddet mot till exempel terrorangrepp. Läs innantill i lagen, för helvete! Hur svårt kan det vara? Avlyssningen är till stöd för Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. I detta tas terrorangrepp upp endast som en parentes, medan andra saker som påpekas är viktiga spaningsobjekt är råvarubrister, valutaspekulationer och miljöhot.

Ja, det betyder att din granne som växlar en större mängd summa från dollar till t.ex. guld är ett legitimt spaningsmål.

Vidare är det också viktigt att betona att frågan har diskuterats inom moderaterna. Bland annat har den varit uppe till diskussion fem gånger på möten med riksdagsgruppen.

Vilket betyder att moderaterna har en fruktansvärd intern kultur, om sådana här saker som nu alla — ALLA — pratar om inte har tillåtits diskuteras. Dessutom är det inget argument att “vi har redan pratat om det här”. Ifall m har missat något så här väsentligt, så är det bara att gå tillbaka till ritbordet. “Vi har redan diskuterat frågan” är en hybris som förklarar att “vi är gudom och kan omöjligen ha gjort fel”.

Förutom ovanstående finns det anledning att ytterligare kommentera och förtydliga delar av dagens debattartikel i Dagens Nyheter. Därför följer nedan en genomgång av några av de argument och påståenden som förs fram i artikeln.

“Innebär massavlyssning av svenska folket”

Underrättelseverksamheten rör sig inte om spaning mot enskilda svenskars kommunikation. Informationen från signalspaning behövs för att bedöma och bemöta yttre hot mot Sverige samt ge underlag för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Endast om en person i Sverige har koppling till yttre hot mot landet, som internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige blir den relevant för FRA:s signalspaning.

Här kommer så den springande punkten och det mest allvarliga sakfelet.

All trafik kopieras till FRA. FRA får en kopia på alla brev, email, allt surfande, allt vårt lyssnande på webradio, all vår dejting på kontaktsajter och allt vårt tidningsläsande. Det står uttryckligen i lagen. Hur jävla svårt kan det vara att läsa innantill?

Att FRA sedan sorterar bort det mesta som ointressant, och det efter de har bedömt ifall de är intresserade av det eller inte, det hör inte hit. Allt granskas minst en gång, där det mesta sorteras bort i den första granskningen. Moderaternas internbrev bortser från den första gallringen och tror att den kan ske utan att granska innehållet. Detta är den springande punkten. FRA måste undersöka allas kommunikation för att försöka hitta nålen i höstacken.

Att då fortsätta prata om vilka nålar FRA får leta efter, när den springande punkten är att FRA får söka igenom allt, är att helt missa vad kritiken går ut på. Igen. Fortfarande. Polly vill ha kex.

FRA använder avancerade sökbegrepp avsedda att finna just det FRA söker om yttre hot mot landet och sortera bort allt annat. Sökbegreppen är uppbyggda av flera variabler som tekniska parametrar m.m.

Ja, just det. Hur tror brevförfattaren att den här sorteringen fungerar? Känner brevförfattaren till något annat fall där man sorterar information utan att först granska den för att bedöma hur den ska sorteras?

Två fall är möjliga här:

1) FRA väljer ut saker helt på slump och struntar i vad det blir. Man kastar bort allt annat utan att titta på det.

2) FRA bedömer noggrant och automatiserat exakt vad de vill titta närmare på utifrån innehåll, avsändare, mottagare, tid på dygnet och veckan, avvikelse från normala kommunikationsmönster, etc.

Jag tror ingen tänker påstå att FRA väljer saker att granska på slump. Då återstår det självklara fall 2, där man tittar på allt, granskar det noggrant om än automatiserat, och väljer ut vissa saker för manuell analys.

Och förresten, brevskrivaren skriver här att FRA — just FRA — sorterar bort allt som inte matchar sökbegreppen. Längre ner påstår samma brevskrivare att FRA inte får en kopia på all elektronisk trafik (utan bara “sådan trafik som matchar sökkriterier”). Går det inte ens att hålla ihop argumentationen inom ett och samma brev?

‘”En rad remissinstanser, däribland Justitiedepartementet, Advokatsamfundet, Journalistförbundet och lagrådet har kritiserat lagen som alltför integritetskränkande.”

Hela regeringskansliet står bakom lagförslaget, inklusive Justitiedepartementet.

Lagrådet föreslog i sitt yttrande kompletteringar till regeringens lagrådsremiss. Lagrådet ansåg att med de kompletteringarna skulle en godtagbar balans nås mellan enskildas grundlags- och konventionsskyddade krav på skydd mot intrång i privatlivet och det allmännas rätt och skyldighet att svara för att nationella säkerhetsintressen kan tillvaratas. Regeringens lagförslag har i allt väsentligt utformats i likhet med var Lagrådet förordat.

Lagrådet påpekar också att integritetsintrånget sker i samma sekund som staten tilltvingar sig tillgång till den förtroliga kommunikationen, och inte när något väljs ut för närmare analys, likväl som att intrånget inte förringas av att behandlingen är automatiserad.

Lagrådet påpekar också att den nuvarande civila avlyssningen hos FRA, alltså den “oreglerade” och därmed olagliga avlyssningen, nu inte skulle klara ett fall i Europadomstolen. Eftersom Europakonventionen är upphöjd till svensk grundlag, så är detta konstaterande ekvivalent med att FRAs nuvarande verksamhet är grundlagsstridig. Detta konstaterade Lagrådet trots att det inte ingick i uppdraget att granska lagändringen. Att “återgå till en oreglerad spaning”, som vissa påstår, är det alltså ingen av FRA-kritikerna som förordar. Tvärtom måste FRAs nuvarande civila massavlyssning i etern omedelbart upphöra och de ansvariga ställas inför rätta.

Det är också värt att notera att Lagrådet var maximalt oenigt. Leif Thorsson menade att lagen inte uppfyller Europakonventionens och vår grundlags krav på integritet. Senare har det kommit en extremt snarlik dom från Europadomstolen som sågade den brittiska regeringen jäms med fotknölarna för att de hade använt en liknande massavlyssning mot cirka tiotusen personer i samband med IRAs terrorattacker — riktiga terrorattacker där folk dog — till skillnad från FRAs föreslagna allmänna avlyssning, som är otroligt mer långtgående.

Advokatsamfundet har haft olika synpunkter. En synpunkt är att inrätta en författningsdomstol, vilket moderaterna drivit länge och driver i grundlagsutredningen. Journalistförbundet har kritiserat lagen som alltför integritetskränkande.

Varken Advokatsamfundet eller Journalistförbundet har gjort någon avvägning mellan hur den personliga integriteten och det nationella säkerhetsintresset ska tillvaratas, vilket tex Lagrådet har gjort.

“FRA skall få en kopia av all elektronisk trafik”

Nej, FRA får ej kopior på all elektronisk trafik.

Men läs lagen innantill för i helvete. Jo, det är precis vad de får.

FRA får bearbeta delar av flödet av kommunikationen, i enlighet lagstiftningen. Den trafik som inte möter sökbegreppen vare sig öppnas eller bearbetas.

Samma kardinalfel igen. För att kunna bedöma om något möter sökbegreppen, om än automatiserat, så måste det öppnas och bearbetas. Av FRA. Hur svårt kan detta vara att förstå?

Den kommunikation som sökbegreppen pekar ut utgör endast en bråkdel all tillgänglig trafik.

Vilket är helt irrelevant. Vad som FRA väljer ut för närmare analys efter de redan granskat all trafik är ointressant. Det oacceptabla är redan den första granskningen.

“Att de inte i dagsläget har tid att manuellt gå igenom allas e-mail, sms och telefonsamtal utan istället låter sina maskiner göra det”

Det stämmer ej att FRA ska gå igenom allas e-mail, sms och telefonsamtal. Detta vore olagligt, icke önskvärt av någon och dessutom omöjligt.

Ja, det är olagligt och kommer med största sannolikhet att förklaras grundlagsstridigt av Europadomstolen. Nej, det vore inte önskvärt. Men nej, det är inte omöjligt. Det är nämligen precis vad lagen föreslår. Varför fortsätter moderaterna och försvarsdepartementet att diskutera en låtsaslag som inte är den som är föreslagen?

För att bedriva signalspaning krävs att sökbegreppen ryms inom den inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten som regeringen beslutar. Dessutom krävs ett tillstånd av den domstolsliknande myndighet som ska tillsättas 1 januari 2009. Försvarets underrättelse nämnd (FUN) dessutom ska kontrollera att FRA följer lagen och kan även besluta att viss inhämtning ska upphöra och att uppgifter ska förstöras.

Sökbegreppen är helt irrelevanta. Det intressanta är den förstasortering som sker efter sökbegrepp.

Datainspektionen ska fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Vidare tillsätts en referensgrupp med personer föreslagna av riksdagspartierna som knyts till Datainspektionen. Dessutom tillsätts en parlamentarisk kommitté med uppdrag att följa FRA:s verksamhet fram till kontrollstationen.

Som att ge en pyroman en tankbil, och säga “vi kommer tillbaka om tre år och ser hur det har gått”.

“Massavlyssning av oskyldigas kommunikation”

Försvarsunderrättelseverksamhet har inget med brottsmisstankar att göra. Underrättelserna används inte som bevis mot någon i ett rättsligt förfarande. För det ändamålet finns möjlighet för polisen att använda tvångsmedel, t.ex. hemlig teleavlyssning.

Ja, och de använder bland annat FRA och FRAs utrustning och avlyssningsnät för just detta. Det här är återigen bedrägligt nyspråk: när FRA bedriver försvarsunderrättelseverksamhet, så spanar de inte efter vanliga civila brottslingar. Men när de spanar åt polisen, så gäller inte sådana regler. Detta framgår tydligt i t.ex. SOU 2003:30, och är förtydligat i den del av signalspaningslagen som röstades igenom redan förra året.

Att FRA spanar åt både polisen och SÄPO — bland annat för att kartlägga extremister, alltså klassisk åsiktsregistrering — måste vara känt vid det här laget, så många gånger som det sagts. Till och med av FRA själva. Till och med inne i riksdagen, med en jättetydlig slide (titta på “kunderna” i mitten: polisiära kunder – rikskrim, SÄPO mfl). De som inte nämns på sliden är Tullverket, vilket framgår av SOU 2003:30.

Det är oerhört viktigt att man gör en klar åtskillnad mellan polisens verksamhet, som riktas mot enskilda personer i Sverige som misstänks för ett brott, och försvarsunderrättelseverksamhet, som riktas mot andra stater och organisationer vars verksamhet påverkar svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Likväl är FRA en integrerad del av polisens och SÄPOs avlyssningsmedel. Försök inte dölja detta. Skillnaden sitter bara i huvudet på personer på FRA i termer av “i de här sökbegreppen spanar vi åt polisen” kontra “i de här sökbegreppen spanar vi för rikets säkerhet”.

“Ett villkor för att göra detta måste i så fall vara att spaningen bara omfattar en specifik person eller organisation som misstänks vara inblandad i något som är ett yttre hot.”

FRA ägnar sig inte åt brottsbekämpning. FRA får enligt lag inte vidta åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som ligger inom ramen för polisens och  andra myndigheters brottsbekämpande verksamhet.

Detta är den gamla lagskrivningen. Innan den föreslagna lagändringen. I den nya lagskrivningen (som f.ö. tog effekt den 1 oktober förra året) står det så här:

4 § Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Notera att det inom försvarsunderrättelseverksamhet inte får vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter inom polisen. Men FRA får vidta sådana åtgärder till stöd för brottsförebyggande och -lösande verksamhet. När de på schemat inte sysslar med just försvarsunderrättelseverksamhet.

Syftet med signalspaningen är att Sverige att kunna göra en självständig bedömning av yttre hot mot landet. Det kan handla om militära angrepp, gränsöverskridande terrorism, IT-angrepp och spridning av massförstörelsevapen.

Syftet är inte intressant. Det är konsekvenserna och de nödvändiga ingreppen för att realisera lagen som kritiken handlar om.

Sökbegreppen får inte vara direkt hänförliga till en viss fysisk person om det inte är av synnerlig vikt för verksamheten.

Mera nyspråk. Jag skriver om det här stycket lite utan att ändra dess semantiska innebörd:

“Sökbegreppen får alltid kopplas till en viss fysisk person då det anses vara av synnerlig vikt för verksamheten.”

“Ett gott syfte är inte tillräckligt för att registrera och övervaka enskildas privata angelägenheter.”

Det handlar inte om att övervaka enskildas privata angelägenheter, lagstiftningen är tydlig på att syftet är att bedöma yttre hot mot landet. Det handlar inte om personer, utan om företeelser, stater, organisationer.

Den som skrev det här har ju för fan inte läst lagtexten. Första meningen:

1 § Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet.

Lagtexten är tydlig på att verksamheten ska bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, samt eventuellt i övrigt för yttre hot. Det där med “yttre hot” är en till stor del irrelevant bisats.

FRA kommer varken att få övervaka eller registrera privata angelägenheter.

Alldeles nyss konstaterades det att enskilda personer gick utmärkt att spana på, om det bara var nödvändigt för verksamheten. Utöver att alla privatpersoners trafik och förehavanden redan ska granskas. Som sagt, det som väljs ut för spaning är egentligen inte så intressant.

Skribenterna föreslår att “FRA får bedriva spaning mot utländska radarstationer och militär radiokommunikation, men där det blir stopp för massavlyssning och avlyssning av personer som inte är misstänkta för brott.”

Den information Sverige behöver för att upptäcka och förstå yttre hot kan ej erhållas enbart genom militär kommunikation. Vidare är det heller inte så att militär information bara rör sig i etern, som förr i världen, och att det därför skulle vara tillräckligt att signalspana i etern.

Vad försvarsdepartementet “behöver” ska läsas som vad de “vill ha”. Och de ska inte få tillgång till alla svenskars civila kommunikation, hur mycket de än vill. Punkt slut.

Det går inte att ha skilda lagar och regler för signalspaning i etern respektive i kabel. Det är varken mer eller mindre integritetskränkande att ha signalspaning i etern, i luften, än i kabel.

Här blandas signalspaning avsiktligt ihop med civil massavlyssning, vilket är vad FRA gör idag. Signalspaning innebär att lyssna på främmande makts militära radiokommunikation. FRA har ställt om sin verksamhet till att massavlyssna civil kommunikation. Att FRA gör detta idag har framkommit under diskussionerna och är helt oacceptabelt.

FRA har i detta utgått från att luften är fri att lyssna på, vilket bara gäller kortvågsradio, och absolut inte en massavlyssning av civil telefoni- och internettrafik med militära resurser.

Det behövs samma förtydligande av regelverket och samma integritetsskydd i bägge fallen. Säger man nej till den nya signalspaningslagen säger man ja till en återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften, med avsaknad av integritetsskydd.

Nej. Tvärtom ska FRAs civila massavlyssning även i etern upphöra omedelbart och de ansvariga ställas inför rätta. Den är grundlagsstridig även den. Hur svårt kan det vara att förstå att massavlyssning av civil kommunikation är oacceptabelt, och att brevhemligheten måste vara teknikneutral — att det är förtroligheten som ska skyddas, oavsett tekniskt förmedlingssätt?

Pingat på Intressant. Andra bloggar om ,

Andra som bloggat om FRA nyligen (skrapat från bloggar.se): Ronny Olander, Hultins tankegång, Tomas sida, Opassande, Malin Ängerå, Mina Moderata Karameller, Svensson, Jinges web och fotoblogg, Svensson igen, Blogge Bloggelito, Steve Lando, Rick Falkvinge (pp), Opassande igen, Bloggsam, Björn Wadström – ettan, Ännu en onödig blogg, ProjektPåRiktigt, Rick Falkvinge (pp) igen, deep.edition, Fria vingar, jonas – en annan tid, Rick Falkvinge (pp) #3, Min luktar oxo fisk!, Sagor från livbåten, UD/RK Samhällsdebatt, Peter Hultqvist, Drottningsylt, Thomas Hartman | In The Pendent, Trottens Betraktelser, UD/RK Samhällsdebatt igen, Politruck, Rick Falkvinge (pp) #4, Opassande #3, Björn Wadström – ettan igen, Tobias Lindqvist, Kärlek och Socialism, Kommunisternas blogg, Knapsu bloggar, Mina Moderata Karameller igen, ProjektPåRiktigt igen, Bloggsam igen, Fritänk, annarkia, Pasteys Plats, Alliansfritt Sverige, Som jag bäddar, Attila, AlterEgo Resonerar, Mad World, Alliansfritt Sverige igen, AlterEgo Resonerar igen, Reza Javid, Fritänk igen, louisep.com | frihetspropagandaOlofs blogg, Trottens Betraktelser igen, Se till vänster, där går en arab, Rick Falkvinge (pp) #5, Nonsens, garrar och allt därimellan, Fritänk #3, Mina Moderata Karameller #3, deep.edition igen, Enligt Min Humla, Herr Klokboks Kollektion, Oväsentligheter, Min luktar oxo fisk! igen, WitchBitch, Jinges web och fotoblogg igen, Olofs blogg igen, No size fits all, Tomas sida igen, Nonsens, garrar och allt därimellan igen, Olofs blogg #3, deep.edition #3, Jinges web och fotoblogg #3, Björn Wadström – ettan #3, satmaran, Mina Moderata Karameller #4, Svensson #3, johaneriksson.se, Opassande #4, Josephzohn, Drottningsylt igen, Christian Engström (pp), Blogge Bloggelito igen, Bloggsam #3, Stockholm enligt Ankersjö, Peter J Olsson, Fria vingar igen, Nonsens, garrar och allt därimellan #3, Thomas Hartman | In The Pendent igen, Fritänk #4, Rick Falkvinge (pp) #6, Rick Falkvinge (pp) #7, Mina Moderata Karameller #5, Törnebohms Hotspot, Fritänk #5, Opassande #5, MXp – Missional Experiences, Steve Lando igen, Nyköpingsbloggen, Björn Wadström – ettan #4, scaber_nestor, Herr Klokboks Kollektion igen, Rick Falkvinge (pp) #8, Eva Hillén Ahlström, Fritänk #6, Oväsentligheter igen, Caught in the act, Alliansfritt Sverige #3, Mina Moderata Karameller #6, Opassande #6, Opassande #7, UD/RK Samhällsdebatt #3, Mina Moderata Karameller #7, Steve Lando #3, scaber_nestor igen, Carl Melin, Hultins tankegång igen, scaber_nestor #3, Nonsens, garrar och allt därimellan #4, ProjektPåRiktigt #3, Fritänk #7

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. deep.edition » Majoren borde skaffa hjärna

  […] Tore att läsa Blogges genomgång av argumentationen från FRA-tillskyndarna eller Rick Falkvinges genomgång av moderaternas lögner till sina egna; och sen återkomma och berätta om han fortfarande anser att lite intrång i […]

 2. Onsdag

  “Ja, det betyder att din granne som växlar en större mängd summa från dollar till t.ex. guld är ett legitimt spaningsmål.”

  Haha, är det här blogginlägget möjligen riktat till moderaternas kärntrupper? 🙂

 3. Putte

  Enda orsaken till att Justitiedepartmentet står bakom lagen är att deras tjänstemän blev hårdhänt tystade av Rosenbad, inklusive justitieministern.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2779727.ab

 4. Lucas

  Utmärkt sammanfattning. En sak som du tog upp glöms ofta bort i debatten:

  “Att FRA spanar åt både polisen och SÄPO — bland annat för att kartlägga extremister, alltså klassisk åsiktsregistrering — måste vara känt vid det här laget, så många gånger som det sagts.”

  Det är viktigt att komma ihåg att FRA är en service provider tillgänglig till statens alla myndigheter. De utför beställningsjobb utifrån. Då de sysslade med signalspaning i ordets klassiska bemärkelse var de av stort intresse för försvaret, kunde vara av intresse för SÄPO och i sällsynta fall för polisen. Nu istället när alla avlyssnas kommer antalet myndigheter intresserade av deras tjänster explodera.

  De argumenten de försöker sälja nu med att de bara kommer jaga elaka terrorister kan appliceras på vad som helst. Skattemyndigheterna kan likväl säga att de jagar elaka skattesmitare osv För att inte säga att det är mycket enkelt att på samma sätt motivera registrering av folks politiska åsikter (de är bara ute efter politiska extremister). Spaning på folks surfningsvanor och sexliv är förstås nödvändigt (de är bara ute efter pedofiler) osv. Vad folk fildelar är förstås av yttersta vikt (de är bara ute efter pedofiler, bombinstruktioner etc).

 5. Hans J

  http://wiki.answers.com/Q/Who_said_Repeat_a_lie_often_enough_and_it_will_believed

  “If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.” Joseph Goebbels.

  “A lie told often enough becomes truth” Vladimir Lenin.

 6. Mikke

  Det är slående på sättet de ljuger och vilseleder.

  Eftersom de fullständigt Sk*ter i sina väljare så MÅSTE det finnas en anledning som inte påtalas just därför att den är så kontroversiell.

  Precis som i fallet när TPB raidades så finns det mycket skitig tvätt i bakgrunden.

  Helt obegripligt på vilket sätt regeringen handhar detta. De verkar vara så handfallna… Precis som ett hockey/fotbolls lag som redan förlorat och spelarna börjar sola alltmer och dessorganisationen sprider sej….

  En mycket spännande höst 🙂 / Mikke

 7. blondin-rikard

  Hur kan detta interna brev ha läckt ut på detta vis? Ett e-postmeddelande är en förtrolig handling, i detta fall i ett internt nätverk. Sådana interna nätverk handhar förtrolig information och kan inte läcka ut till allmänheten. Iofs var det bara ett elektroniskt brev, och omfattas inte av moderaternas tolkning av brevhemligheten, men det är ju upprörande att sådana dokument och försändelser når allmänheten.

  Hur skulle det se ut om även interna dokument från våra övervakare på FRA dök upp i den allmäna debatten?

  Jag som trodde att interna nätverk var skyddade från insyn och läckor. Vi kan inte ha massa databaser som läcker. Det vore förskräckligt.

  Snart kan man ju inte kommunicera längre utan att det först läses av någon annan en den tilltänkte mottagaren för att sedan läcka ut till snaskpressen.

  Väl där hugger de sk bloggarna klorna i hemligheterna (som bara är halvhemliga eftersom elektronisk post som sagt inte riktigt räknas enligt moderata synsätt). Upprörande!

  Jag föreslår en ny myndighet som kan spana på inre hot, så som läckande myndigheter och moderata interna säkerhetsbrister.

  Exempelvis FAN, Folkets Allmänna Nedtystningsanstalt.

 8. Fredrik

  Var detta hela brevet?

 9. Hans J

  Jag försöker nu gå igenom de olika landsortstidningarna för att få in insändare. Är det någon som har en bra lista på URL:er för något sådant..

  Här finns en del men också överflödiga länkar.
  http://www.kidon.com/media-link/se.php

  Har någon en bra lista?
  Jag skriver så fingrarna värker… men VI måste nå ut till dem som inte läser bloggarna!!!

  Dessa lögnare är skiter ju fullständigt i sanningen! Låt oss vända oss till folket!

  Länklista till insändarredaktioner tack!!!

 10. […] moderater som protesterat på DNdebatt (. För att få grepp om felaktigheterna i detta mail läs Rickfalkvinge och även Blogge Bloggelito förklarar en del som kan vara av värde att ta del av. Se även Mary […]

 11. blondin-rikard

  För övrigt, var det bara jag som fann det komiskt när Sofia Krigsman, sakkunnig på försvarsdepartementet, förklarade detta interna brev på expressen:

  Man kan likna det vid trafikkontroll vid en motorväg. Det är endast bilister som kan utgöra fara för andras säkerhet som kontrolleras, övriga bilister kan åka vidare

  OK. Tänk er att Vägverket får för sig att börja ta sin nollvision på allvar. För att stoppa de livsfarliga fortkörarna sätts kameror upp på alla på- och avfarter på motorvägarna. Kamerorna fotar nummerplåtarna på alla som kör på och av, sedan räknas snitthastigheten ut med hjälp av avstånd och tidpunkter.

  Motormännen och Kungliga automobilklubben rasar i Expressen över denna bilisthatarchock. Vägverket försvarar sig:

  “Nej, nej, vi fotar bara bilar som kör för fort!”

  KaK/Motormännen: “Men alla fotas ju?”

  VV: “Det stämmer inte att vägverket ska övervaka alla bilister. Det är fortkörare som är intressanta för inriktningen av hastighetskamerorna.”

  KaK/Motormännen: “Men alla fotas ju?”

  VV: “Det handlar inte om att massmäta hastigheterna, utan att spana mot fortkörare”

  KaK/Motormännen: “Men alla fotas ju?”

  VV: “Ni har uppenbarligen inte förstått innebörden av Nollvisionen. Vi tror därför att i stället för att trafikanter gör det, så tjänar debatten på att dö.”

  VV drar sig tillbaka och InFRAstrukturministern tar semester.

 12. Mats Dagerlind

  Det går inte att ha skilda lagar och regler för signalspaning i etern respektive i kabel. Det är varken mer eller mindre integritetskränkande att ha signalspaning i etern, i luften, än i kabel”

  …hävdar moderaterna i sin invändning mot DN Debatt-skribenterna.

  Man brukar ofta tala om “teknikneutralitet” när man försöker legitimera den här kraftiga utvidgningen av FRA:s mandat.

  Detta är ett verkligt gott exempel på orwellskt nyspråk. En rad felaktiga antaganden ligger nämligen till grund för teknikneutralitetsargumentet.

  1) Om fysisk post och elektronisk post inte omfattas av samma spaningsbefogenheter och/eller integritetssskydd kan ingen teknikneutralitet definitionsmässigt sägas föreligga.

  2) I den s.k. etern kan alla spana – du och jag, ryska och amerikanska agenter och FRA – alla på ungefär samma villkor. Etern utgör en del av det offentliga rummet. I det offentliga rummet vet vi att vi kan vara iakttagna och anpassar oss till den vetskapen så att vi inte lämnar ut mer om oss själva än vi vill ska vara offentligt.

  Vad FRA nu ska ges är en EXKLUSIV rätt att spana i kablar, en rätt som ingen annan har. Vad är neutralt med detta?

  3) Mobil och fast telefontrafik som tar vägen över atmosfären omfattas INTE av principen om den fria etern. Det är en kvalitativ skillnad mellan å ena sidan radioutsändningar och å andra sidan telefonsamtal där de första är att betrakta som allmäna och den andra som privata och förtroliga. Detta återspeglas också i en rad lagar – svensk grundlag, brottsbalken, rättegångsbalken och Europakonventionen.

  FRA har alltså INTE rätt att spana på telefontrafik med åberopande av “eterns frihet”. Etta är något som FRA, moderaterna och vår försvarsminister borde känna till men anmärkningsvärt nog inte tycks göra. Även sådant som SMS, MMS och e-post räknas till förtroliga meddelanden och är undantagna principen om eterns frihet.

  När man talar om teknikneutralitet i bemärkelsen att i framtiden få spana på samma saker i kabel som man nu får spana på i luften så kan det förtydligas till “möjlighet att i framtiden olagligt spana i kabel på sådant som man idag olagligt spanar på i atmosfären”.

  När man säger att det “varken är mer eller mindre integritetskränkande med spaning i kabel än i luften” så är det förvisso sant om man i kabel faktiskt har tänkt att olagligt kränka integriteten på samma sätt som man olagligt har gjort i luften. Formuleringen borde därför lyda “vi bryter ju redan mot minst fyra integritetsskyddande lagrum i atmiosfären, så om vi i framtiden också kommer att bryta mot samma lagar i kablenäten är det ingen skillnad”.

  En teknikneutral möjlighet att bryta mot lagen i såväl luften som i kabel är alltså vad det handlar om att ge FRA.

  Jag instämmmer i moderaternas uttalande att det inte går att ha skilda lagar för trådburen och trådlös förtrolig kommunikation, men det innebär ingalunda att FRA ska ges möjlighet till rättsövergrepp på fler områden än idag utan tvärtom att FRA:s spaningsverksamhet begränsas i samtliga medier så att den harmonierar med svensk grundlag, rättegångsbalk, brottsbalk och Europakonventionen.

  All erfarenhet visar också att transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande är det enda som kan garantera att staten inte begår övergrepp mot medborgarna. Ända sedan IB-affären står det utom all diskussion att medborgarna inte bör lita på statens moraliska resning.

  Det innebär två saker för att sådan spaning som FRA vill hänge sig åt alls ska kunna övervägas: 1) att spaningsbesluten i förväg underställs domstols godkännande och 2) att omspanade i efterhand informeras och ges möjlighet att utkräva ansvar för eventuella begångna fel, t ex genom överklagande i enlighet med förvaltningslagen.

  Så länge FRA är landets mest icke-transparenta myndighet måste vi avvisa varje utvidning av deras spaningsmandat. Det är fullt möjligt att bedriva underrättelseverksamhet med väsentligt större genomlysning än idag. Men av naturliga skäl blir det då svårare för FRA:s tjänstemän att begå lagbrott som en del av verksamheten. Nturligtvis vill de självmant inte avhända sig sin immunitet från att ställas till ansvar för eventuella lagbrott.

  Debatten borde i högre grad handla om just detta – hur underrättelsetjänst och signalspaning bedrivs med iakttagande av det demokratiska rättsamhällets principer, där sådant som offentlighetsprincipen och ansvarsukrävandet ingår som väsentliga inslag.

 13. Kristian

  Ja, det är underligt det där att det blir så mycket tjafs om hur det egentligen fungerar. Det borde ju vara solklart för alla, all trafik som passerar gränsen filtreras?

  Kanske är det hårklyverier, kanske är det så att okunskapen är ännu djupare än vi tror. När man läser lagförslaget får man ju det senare intrycket. Från en tidigare blogpost:

  Det kan kanske vara belysande med ett citat ur den berömda “En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Prop. 2006/07:63)” som blev det vi känner som just FRA-lagen (sid 88, sök på “ljus” i dokumentet):

  “De signaler som inte sorteras ut genom sökbegreppen lagras inte utan försvinner och är inte åtkomliga för myndigheten. Tydligast illustreras detta av trådburen trafik. Denna består till övervägande del av signaler i form av rent ljus. Ljuset är bärare av data (ettor och nollor). Först när ljuset fångas in och lagras i ett datasystem går det att hantera ljuset och söka ut information. Det ljus som inte hanteras på detta sätt försvinner och är därmed borta.”

  “Tydligast illustreras detta…”?! De måste ju skämta! För snacka om vilseledande förklaring. Ljuset fångas in och lagras i ett datasystem? Därefter hanteras ljuset? Det ljus som inte hanteras är borta?

  Så…de signaler som inte sorteras ut genom sökbegreppen, det är alltså detsamma som ljus som inte fångas in…? Tror regeringen alltså att man redan i fibern kan skilja intressant ljus från ointressant ljus bara genom att titta på det?

  Min gissning är att författaren försöker skriva ner en förklaring han eller hon hört någon gång, men inte riktigt begripit…

  Kanske är det faktiskt så att det är sådana här idiotförklaringar som vissa moderater utgår ifrån, de har inte bättre underlag än så?

 14. blondin-rikard

  Hans J:

  Här finns i alla fall en lista på tidningsredaktioner, givetvis på FRApedia.

 15. Seth

  Tack för genomgången av moderaternas uppläxningsmail! Tur att det finns människor som du som läxar upp uppläxarna!

  Moderaterna (och de övriga ja-sägarna) verkar agera, argumentera och svara utifrån något sorts drömscenario, eller utifrån någon sorts desinformationsstrategi.. Antingen tycker de så mycket om “sin lag” att de bara måste skydda och omhulda den oavsett vilken kritik som framförs, eller så är de rent av bara intresserade av att kuva, övervaka och läxa upp sina hjon (alltså i princip *alla*)!?

  Måtte 16 september 2008 bli en dag att minnas!!

  / mvh Seth

 16. Rick om FRA-brevet. « MaSkoPi

  […] om FRA-brevet. 5 08 2008 Rick skriver om sakfelen i moderaternas interna FRA-brev, och han gör det fantastiskt bra – i vanlig ordning. Personligen slutar jag inte att förundras […]

 17. Rick Falkvinge

  Jag har förstått att Blogge har skrivit ett liknande inlägg idag. Kan någon hojta på honom om att jag bara får upp detta när jag försöker läsa hans blogg?

  403/404

  Sorry. Page not found.

  对不起,找不到网页。

  Sidan kunde tyvärr inte hittas.

  Note: Your browser may be obsolete. Download Firefox.

  Note: You may have attempted downloading a single image. DO NOT HOT LINK IMAGES.

 18. Moderaternas senaste utspel « PiratJanne

  […] hade tänkt skriva lite mer om mailet, men sen börjar Emma med en kort sågning innan Rick fortsätter med motorsågen. Det känns lite överflödigt att säga nåt mer efter det. Tyvärr lär väl många inom […]

 19. Ann Onym

  Svar till Hans J.

  Här finns en lista. https://frapedia.se/wiki/Att_skriva_ins%C3%A4ndare

  Fyll gärna på om du ha fler.

 20. Johan Öbrell

  Inga problem för mig…

 21. Jan Sjöholm

  Tack för en väldigt bra sammanfattning!

  Det finns ytterligare en anledning till att börja om från början med lagen som har glömts bort i årets debatt, och som jag tror gör att det inte spelar någon roll hur många “kontrollstationer” som man hänger på.

  Se “Big Brother Bulletin – nr 3/2007” -Per Ström
  “The US military seeks the capability to knock out every telephone, every networked computer, every radar system on the planet”. I planen står att Förenta Staternas mål är “provide maximum control of the entire electromagnetic spectrum”. Dokumentet bär namnet “Information Operations Roadmap”
  http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=32089&userid=4395933

  Tittar man på de möjligheter som Odenbergs avtal ger, så blir man lätt oroad.
  ARTICLE 3
  c) integrating or adapting the homeland security technologies of each Party to save development costs;
  j) facilitating prompt exchange of information and Equipment and Material, which may affect Cooperative Activity, and facilitating the dissemination of information and Equipment and Material, consistent with applicable national laws, regulations, policies and directives;…
  ARTICLE 6
  The Parties shall facilitate Cooperative Activity in broad areas related to homeland security. Areas of Cooperative Activity include, but are not limited to:…

  Sedan ger man US Department of Homeland Security straffimunitet!

  ARTICLE 18
  …Such questions and disputes shall be resolved only by consultation between the Parties and shall not be referred to a national court, an international tribunal, or to any other person or entity for resolution.

  Man får nog hålla med Björn Eklind’s slutord.
  ”Kanske FRA är en svensk organisation, som i begränsad omfattning samarbetar med utländska underrättelsetjänster.
  Eller är FRA en del av en internationell avlyssningskoncern som i begränsad omfattning samarbetar med svenska
  myndigheter. Problemet är att det är bara FRA som vet vilket.
  http://periodista.se/FRA0304.pdf

  Dubbelpostning från Rhodin.

 22. opassande » Blog Archive » FRA(m) blir baklänges

  […] av lite fler fakta i målet. Blogge i inlägget Malande moderater, och Rick Falkvinge (pp) i Sakfel i moderaternas interna FRA-brev. Men det blir svårt att nå de som tar utantill-läxan som enda möjliga sanning. Även om det […]

 23. Trottens Betraktelser » M-ledningen kräver rättning i ledet

  […] Rick Falkvinge totalt smular sönder argumenten i mejlet, och analysen på hans blogg är väl värd att […]

 24. Nyliberalismens ansvar för övervakningssamhället | Svensson

  […] CIAAnders_S on Regeringens tomgångsargumentationLupus on Klantigt och rasistiskt Camilla Lindberg!Rick Falkvinge (pp) » Blog Archive » Sakfelen i moderaternas interna FRA-brev on Moderater tar avstånd från FRA-lagenRick Falkvinge (pp) » Blog Archive […]

 25. Rasmus Karlsson

  Så har man då debatterat med Ingvar Åkesson själv på DN, mannen tycks precis som jag skriver vara helt oförmögen att ta till sig det bakomliggande demokratiteoretiska problemet.

  Har publicerat ett utdrag ur chatten på min blogg, annars finns den att beskåda på DN:s hemsida.

  Och Rick, håll ut, vi kommer att vinna det här! Det finns en ände på förskräckelsen.

  Rasmus

 26. Johan Öbrell

  Chatten med Åkesson visar vidare på att båda sidor prata förbi varandra. De som är för pratar om syfte och metoder medan de som är emot pratar om konsekvenser och teknik.

  Åkesson verkar inte kunna förstå att det finns invändningar mot att FRA’s hårdvara ska få filtrera kabeltrafik för att hitta önskat innehåll.

 27. Johan Öbrell

  Jag måste dock säga att han var mycket övertygande och förtroendeingivande. Personer som inte har tillräcklig teknisk kompetens för att förstå konsekvenserna kan mycket väl ta till sig hans budskap.

 28. Roy-Egon Kleveman

  Det råder ingen tvekan om att (m) målat in sig i ett hörn. Faktum är att de vält en tunna färg över golvet som inte kommer att torka på länge.

  RF gör en utmärkt analys ovan av (m)-brevet. Det är otäck läsning så tillvida att brevet andras makaber toppstyrning och att det innehåller så många villfarelser.

  Vem är författaren till detta brev?

 29. Erik

  Apropå chatten med Åkesson på DN, så innehöll den det vanliga

  1) Förtroendeskapandet: lita på FRA, FRA-lagen vill dig väl, FRA-lagen är din bästa vän, FRA kan, FRA är mycket viktiga, osv.

  2) Tekniska bortkollrandet: FRA analysera hela vårt lands kommunikation utan att massavlyssna hela vårt lands kommunikation. (Varför FRA och Regeringen ideligen fortsätter upprepa denna uppenbara lögn är för mig en gåta)

  Följande var det enda intressanta, där Åkesson meddelade vilka “kunder” de har:


  De kunder om FRA har är beslutade av regeringen och utgörs just idag av regeringen själv i form av
  – Utrikesdepartementet och
  – Försvarsdepartement,
  – Försvarsmakten med bl a Insatsstaben INS och den
  – militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, Rikspolisstyrelsen med bl a – Säkerhetspolisen SÄPO, och
  – Kriminalunderrättelsetjänsten KUT. Vidare ingår
  – Försvarets materielverk FMV och
  – Försvarets forskningsinstitut FOI. Till detta kan komma den nya
  – Myndigheten för samhällssäkerhet och beredskap MSB.

  Vilka uppdrag dessa kunder ger och hur stor omfattningen är på uppdragen till FRA framgick ej. Att FRA riktar in sina superdatorer för spaning inom landet torde dock vara klart efter en titt på denna kundlista.

  FRA har alltså flera roller, som Rick skriver “Likväl är FRA en integrerad del av polisens och SÄPOs avlyssningsmedel”.

  Det förklarar också varför FRA har en egen personuppgiftslag med vars stöd FRA kan lagra personers ras, etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa och filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv.

 30. Mats Dagerlind

  Andas inte den moderata ledningen, försvarsministerns och FRA-generaldirektörens argumentation lite kinesiska propagandafasoner? Får man ljuga hur mycket som helst i sådana befattningar?

  Det hela kännas nästan lite Kafka-artat och man undrar verkligen om dessa herrar verkligen tror på sina egna argument och att de öht vill ha den här typen av övervakningssamhälle. Man känner nästan konkret hur NSA och CIA står i kulisserna med en pistol riktad mot våra makthavares tinning och dikterar vad de ska säga.

  FRA-lagen är förvisso ett djävulstyg i sig självt men vad turerna kring denna blottlägger om bristerna i svensk parlamentarisk demokrati och förtjänstena med gräsrotsdemokrati överskuggar nästan själva sakfrågan.

 31. Snild

  Att FRA inte kommer få en kopia på _all_ elektronisk kommunikation är ju faktiskt tekniskt sett sant. Det FINNS ju en chans att min inrikeskommunikation faktiskt aldrig korsar landsgränsen. Problemet är ju att jag aldrig vet säkert.

 32. Åkesson chattade « Fritänk

  […] också Rick Falkvinges slakt av moderaternas interna […]

 33. Bengt

  Folk fattar att det inte handlar om att ha rent mjöl i påsen. VEM SOM HELST kan råka illa ut

 34. Ahruman

  Det där med Europakonventionens grundlagighet… RF 2 kap. 29 § säger: “Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.” Men påverkar det lagar stiftade innan 1995?

 35. Bo Larsson

  Jag tror att vi måste ta moderaternas alltmer uppenbara strategi på allvar: en kombination av tystnad och konsekvent lögnaktiga framställningar som upprepas för att förhoppningvis kunna föra tillräckligt många konsumenter av gammelmedia bakom ljuset. (tack för Goebbel-citatet).

  Till alla bloggare: ta chansen och lyft fram detta att moderata ledningen (och andra borgerliga) konsekvent och systematiskt för fram lögner och vilseledande information i ett misstänkt syfte att föra allmänheten bakom ljuset och se till att få ut det i gammelmedia. Ett tips: upprepningsmetoden är effektiv, även en sanning blir bättre hörd bland en massa lögner om den upprepas.

 36. Savaric

  Låt mig poängtera först att jag är motståndare till FRA innan jag fortsätter…

  “Här kommer så den springande punkten och det mest allvarliga sakfelet.

  All trafik kopieras till FRA. FRA får en kopia på alla brev, email, allt surfande, allt vårt lyssnande på webradio, all vår dejting på kontaktsajter och allt vårt tidningsläsande. Det står uttryckligen i lagen. Hur jävla svårt kan det vara att läsa innantill?”

  Jag är inte helt säkert på att deta är sant faktiskt. Jag tror med ledning av vad jag läst från olika håll att det faktiskt stämmer som de säger – FRA kan inte analysera den trafikmängd det skulle innabära att trycka ALL trafik genom filtret hela tiden.

  Jag tror snarare det handlar om att välja intressanta trafikstråk i första skedet (vad nu det innebär) och sedan tillämpa sökbegrepp där.

  Det kanske inte ändrar så mycket i sak, men jag tror tillskyndarna skjuter in sig på uttalanden som detta med sina

  “Nej det är inte all trafik bla bla bla”.

  Sedan vet ju inte vi enskilda om vi har oturen att tillhöra ett “intressant trafikstråk” så de flesta problemen kvarstår ändå.

  Men min teori tills annat bevisas är att den första delen av vad de väljer att kalla “sökbegrepp” faktiskt går ut på att välja bort större delen av all trafik, vilket då sker utan någon form av granskning, automatisk eller manuell.

  Ett exempel på vad jag menar: FRA väljer att filtrera all trafik från Bahnhof genom att koppla in sig på deras kablar.

  All trafik från ComHem har då valts bort, men man kan inte direkt säga att den blivit granskad.

  Jag säger inte att det förhåller sig så här, men mothuggen mot just “allt kommer att granskas” blir lite begripligare…

 37. Anders Troberg

  Bra skrivet!

  Förslag: Krydda det med lite tillämpliga citat från lagen och remissinstansernas rapporter, och maila sedan det till alla moderata riksdagsledamöter.

  Vi vanliga dödliga kanske inte kommer genom deras automatsvar, men en partiledare kanske gör det. Om inte annat så pissar det av partiledningen rejält…

 38. Perty

  @Savaric

  Frågade FRA om sökbegreppen och fick följande svar:
  —8<—
  …sökbegreppens utformning är av mycket stor betydelse i sammanhanget. Dessa utgörs av kombinationer av tekniska data, nyckelord, unika namn, och andra styrande principer – som till exempel varifrån i världen signalerna kommer från.
  —8<—

  Och vad det handlar om är att koppla in datorer/kablar som skickar kopior till FRA datorer på de tio svenska knutpunkter för internet.

  Så, att säga att all trafik som passerar landets gräns kommer att övervakas stämmer.

 39. Mats Dagerlind

  Beträffande om FRA kommer att ha sitt datoriserade finger i alla kablar hela tiden så är det egentligen en stickspårsdiskussion precis om det där om att FRA inte kan granska allt manuellt.

  Att FRA inte har resurser att granska mer än en bråkdel manuellt och att man kanske också inte hinner med att söka av precis varenda mejl elektronsikt gör ju inte FRA-lagen ett dugg bättre. Det är lik förbannat fråga om massavlyssning och ingen av oss vet var, när, varför eller vem FRA avlyssnar.

  Att förtroliga meddelanden som e-post och telefontrafik som går i kabel (och i luften) dessutom är olaglig att spana på enligt minst fyra andra lagrum gör dessutom delar av FRA:s spaning till ett lagbrott – skillnaden mot idag är att FRA får möjlighet att begå ännu fler lagbrott.

  Att FRA kanske inte har resurser att begå lagbrott mot exakt varenda svensk är irrelevant. Att man begår ett enda lagbrott är illa nog och att man begår en jävla massa lagbrott är ännu värre. Att FRA missar att begå brott mot någon är knappast en förmildrande omständighet.

 40. Arizto

  Många fastnar vid vad FRA kommer att kunna göra, allt från att avlyssna alla(dvs massavlyssning) eller genom selektiva metoder avlyssna en del av folkets kommunikation. Det som skrämmer mig är vad de kan göra i framtiden. FRA-lagen är ingen isolerad sak, den är en del av åtskillga lagar och regleringar vars syfte är att kontrollera och övervaka folket i landet. Succesivt kan man bygga ut verksamheten genom ökad datorkraft, fler anställda, nya kunder i “FRA-butiken”, nya sökkriterier och sedan hänger vi alla där med snaran runt halsen. Vad som inte hamnar hos FRA 09, kan mycket väl hamna där 2010.

 41. Savaric

  Perty:
  Ok, intressant. Vad har du för källa angånde hur kablarna ska kopplas in? Det vill jag läsa mer om.

  Mats:
  För oss motståndare är det en stickspårsdiskussion, ja.

  Min poäng var att förespråkarna får det lättare att ignorera kritiken och fortsätta att dilla om “missförstånd” etc om det visar sig att det inte är 100% av all trafik som passerar filtret trots allt.

 42. Anonym

  Två saker som kanske kan illustrera detta slog mig:

  1. Ta den klassiska bilden på “bagdadbob” och lägg dit texten “FRA ska INTE massavlyssna svenska folket.”, med någon lämplig namntitel. Sprid på bloggar.

  2. Stoppa in diverse innehåll (mest privat + ngt terrorrelaterat) i 10st kuvert, vilka klistras igen. Ingenting om innehållet står på kuverten. Dessa skickas sen i ett större kuvert till t.ex. Tolgfors. Bifogat är även en uppgiftsformulering i stil med: “försök sortera ut “yttre hot” bland dessa brev utan att öppna dem”.

 43. Mikael Nilsson

  Savaric, poängen är ju *när* och *av vem* urvalet görs. Så länge urvalet görs inne på FRA av FRA själva utan reell insyn så spelar det ju ingen roll om det är människa eller maskin, om det är kablar som fysiskt kopplas in eller ut. Man har hur som helst “berett sig tillgång” till trafiken.

  Kolla in min grafiken om saken – intrånget har alltså skett redan när trafiken nått samverkanscentralen.

  Om kabeländan sen ligger och skräpar på golvet och aldrig kopplas in SPELAR INGEN ROLL.

 44. Bloggsam » Blog Archive » Redan splittrade moderater sågas

  […] någon. Det enda de tycks lyckas uppnå är att återigen sågas i media och bloggosfären, om och om och om och om […]

 45. abc123

  @Savaric
  Prova att läsa lagen innan du yttrar dig.

  19 a § /Träder i kraft I:2009-01-01/ För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Varje sådan operatör skall anmäla en eller flera samverkanspunkter till den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om samverkanspunkter.
  Samtliga operatörer som för signaler i tråd över Sveriges gräns skall till den myndighet som regeringen bestämmer lämna sådan information de innehar som gör det enklare att ta hand om signalerna.
  Samtliga operatörer skall utföra uppgifterna enligt första och andra stycket så att verksamheten inte röjs. Lag (2008:719).

  Där har du det..svart på vitt, samtliga operatörer SKA skicka signaler som passerar sveriges gräns till en utvald “samverkanspunkt”.

 46. Erik

  Savaric. Angående hur kablarna till FRA kopplas in.

  Det sker genom att så kallade optiska splitters sätt upp på kablarna hos varje leverantör. En optisk splitter är ett prisma som gör att trafiken (ljuset) dels går raka vägen “som vanligt” men en spegelbild (100%) av trafiken speglas (bryts) av prismat och går till FRA. Regeringens internet-expert Patrik Fältström har skrivit mer om detta på sin blogg:

  http://stupid.domain.name/blog/paf

 47. FRA: Dags att flytta trupperna « Tvivlar

  […] kring budgetpropositionen et.c. Jag plockar ut 3 nyckelord – missförstånd, massmedia, motmedel. Kommunikationsstrategin är att den upprördhet som finns beror på missförstånd. Alltså, den bild man har […]

 48. Sagor från livbåten » Bloggarkiv » Argumentation på tomgång

  […] Falkvinge gör ett mer grundligt jobb med att såga […]

 49. Savaric

  Mikael:
  Jag håller helt med dig, om jag gjort intryck av nåt annat har jag uttryckt mig slarvigt.

  Det jag kan invända mot din grafik är just att den antyder att “Kablarna alltid är inkopplade” mellan samverkanspunkten och den automatiska analysen.

  Och ja, jag håller med om att intrånget redan är begånget oavsett, men jag hävdar fortfarande att förespråkare och motståndare pratar om olika saker.

  abc123:
  Stäm ner tonen, tack.

  Min poäng kvarstår dock. FRA har POTENTIELL MÖJLIGHET att bearbeta all trafik, men säj t.ex. att de väljer 1% av samverkanspunkterna att aktivt bearbeta.

  Förespråkarna kommer fortfarande att hävda att FRA endast befattar sig med en bråkdel av trafiken. Alltså kommer de att fortsätta avfärda våra argument som “missuppfattningar”.

  Potentiell möjlighet att granska (kopia till samverkanspunkt) och faktiskt granskning (kopian går vidare till automatisk granskning) är inte samma sak. Därav tjatet om “Missförstånd”.

  Och för att vara övertydlig igen:
  NEJ jag delar inte förespråkarnas uppfattning, men jag FÖRSTÅR VAD DE MENAR när de säger att “all trafik kommer inte att granskas”.

  Det låser debatten i “jo nej jo nej jo nej”.

  Räcker det inte med att fördöma det faktum att FRA får möjlighet att välja och vraka vad de vill lyssna på?

  Varför köra med argumentet “FRA lyssnar på allt hela tiden” när motståndarna med glädje skjuter in sig på det argumentet och säger “Nej nu har ni missförstått”?

  Erik:
  Tack för infon.

 50. Bo Larsson

  Är FRA-lagen en del av en större plan för övervakning av hela planeten från USA:s sida där man inkorporerar allt fler länder genom det avtal Odenberg skrev under (som var en kopia av det australiensiska)?

  Som Jan Sjöholm tog upp ovan: “The US military seeks the capability to knock out every telephone, every networked computer, every radar system on the planet”. I planen står att Förenta Staternas mål är “provide maximum control of the entire electromagnetic spectrum”. Dokumentet bär namnet “Information Operations Roadmap”

  Avtalet är upprättat mellan Sverige och US Department of Homeland Security (och som Jan Sjöholm påpekar ger dem straffimmunitet!). US Department of Homeland Security skapades efter 9/11 och är ett veritabelt näste för övervakningshysteriker. En del menar t.o.m. att dess verksamhet är så brutal och överdriven att den i många stycken påminner om det nazistiska SS och att FRA-lagen är en del av avtalet och USA:s tentaklar för att öka sin globala kontroll.

  Många i bloggosfären är också förvånade över det sätt regeringen drivit igenom FRA-lagen på och hur de i efterhand hanterat frågan genom tystnad och att om och om igen upprepa samma vilseledande och uppenbara lögner. Det hela är så märkligt att många inte får ihop det utan undrar vad som egentligen ligger bakom. Om det ligger en hund begraven någonstans. Det kanske t.o.m inte är en utan en hel kennel.

  Kanske finns svaret på dessa frågor i de misstankar som nu framförs i allt större omfattning rörande 9/11. Var attacken en false flag operation som ett led för USA att öka sin globala maktutövning? Allt fler betydande personer är övertygade om att så är fallet. Det skulle kunna förklara den övervakningshysteri som svepit över jorden sen 9/11 och varför FRA-lagen tvingats igenom mot all sans och vett.

  Här presenterar många insatta och prominenta personer sina argument för att 9/11 var ett insider jobb med syfte att gradvis ge USA ökat värlsherravälde genom kriget mot terrorismen. De förklarar också varför många även intelligenta personer fortfarande tror på den officiella versionen av 9/11 trots att den är fullständigt orimlig och närmast löjaktig. (Goebbels hade rätt-upprepa lögnen och den uppfattas som en sanning).

  http://www.youtube.com/watch?v=wgy5bpz2dEE

  Stämmer deras påståenden är det dags att ta upp FRA-lagen ett snäpp till. Nu handlar det inte längre om övervakning från svenska statens sida utan om övervakning från en brutal och kriminell regim som strävar efter att få full kontroll över världen. Om man kan genomföra 9/11 för att kunna genomdriva sina mål, vad är man då inte kapabel till i fortsättningen?

  För att motverka detta räcker det inte att bara arbeta mot FRA-lagen även om det är en bra början. Nu måste man också börja titta på Echelon och skapa en internationell opinion för att den ska läggas ner på samma sätt som FRA.

  Sen finns det en hel bunt övervakninglagar i pipelinen i riksdagen som en del av efterdyningarna från 9/11. Man tror att vi måste skydda oss mot terrorister och behöver en massa lagar, när terroristerna egentligen sitter i Vita Huset. Kan sanningen om 9/11 spridas till fler så att den blir allmänt accepterad försvinner mycket av grundmotivet till dessa övervakningslagar och man slår många flugor i en smäll, inklusive FRA-lagen. Det skulle även vända världsläget och ge oss chans till en värld i fred.

 51. Anders Andersson

  Ahruman, just den där bestämmelsen i 2 kap. 23 § RF påverkar i första hand, som du antyder, endast lagar stiftade efter 1 januari 1995, då lagen om europakonventionen trädde i kraft. Enligt regeringens proposition 1993/94:117 ansågs risken för en vid den tiden existerande konflikt mellan då gällande svensk lag och konventionen vara liten. I den händelse en möjlig konflikt upptäcks efter 1995 har lagtillämparen ändå flera skäl att beakta konventionens innebörd, och jag citerar från propositionen:

  Först och främst har rättstillämparen givetvis att genom en analys av de båda lagrummen förvissa sig om att en motstridighet verkligen föreligger. Han har därvid att bl.a. ta del av konventionsorganens praxis för att kunna konstatera vilket innehåll konventionsbestämmelsen har. Han skall sedan fastställa den rent inhemska regelns innebörd. Det är då möjligt att det visar sig stå klart att det inte finns någon motstridighet.

  Om tvekan om detta däremot finns, har rättstillämparen, enligt principen om fördragskonform lagtolkning, alltså att överväga frågan om den svenska lagregeln tolkningsvis kan ges ett innehåll som svarar mot konventionens krav. I många fall torde en sådan analys visa att det finns utrymme för att tolka lagregeln så att en lösning i enlighet med konventionsbestämmelsen kan uppnås.

  Visar det sig däremot att den svenska lagregeln måste uppfattas som så entydig att något tolkningsutrymme inte ges, föreligger en verklig lagkonflikt, och rättstillämparen måste välja vilket av de två hierarkiskt sidoordnande lagrummen han skall lägga till grund för sitt avgörande. Han har därvid främst ett par allmänt erkända principer att utgå från.

  För det fall att den svenska lagregeln utfärdats före inkorporeringslagen kan han tillämpa den tidigare nämnda lex posterior-principen, som alltså innebär att yngre lag går före äldre lag. Det leder då till att han skall lägga konventionsbestämmelsen till grund för sitt avgörande. Rättstillämparen har emellertid också att samtidigt överväga om det finns skäl att tillämpa den delvis konkurrerande principen om lex specialis, alltså att en specialregel går före en allmänt hållen bestämmelse oavsett bestämmelsernas inbördes ålder. Det kan givetvis inte på förhand sägas om en tillämpning av den principen medför att den svenska lagregeln eller konventionsbestämmelsen skall ges företräde. Det måste bero på omständigheterna i det enskilda fallet.

  Strikt juridiskt är det alltså fel att kalla europakonventionen för svensk “grundlag”; vi har bara fyra grundlagar i Sverige. Europakonventionen har trots det en särställning genom hänvisningen i 2 kap. 23 § RF, och dessutom genom att Sverige redan för ett halvsekel sedan anslöt sig till konventionen med ambitionen att också följa densamma.

 52. Jan Sjöholm

  @ Bo Larsson
  Oavsett vem det var som stod bakom 9/11, så följer “Bush administrationens” aktioner efter 9/11 “1992 Draft Defense Planning Guidance” ganska väl.
  http://rightweb.irc-online.org/profile/1571.html

  Man anar en mix av politiker och privat sektor i ett flertal organisationer som mer eller mindre “sålde in” Irak kriget under 2002-2003.

  Jag filosoferade lite i frågan i kommentarerna till posten nedan.
  http://rosettasten.com/2008/07/24/sanningen-om-homomaffian/#comments

 53. Johan Ronström » Blog Archive » Moderaternas hemläxa

  […] Rick går igenom brevet stycke efter stycke och svarar på lögnerna. […]

 54. Biologisk massövervakning i EU « Badlands Hyena

  […] det missförstår både politiker och folk i allmänhet, liksom bloggare som den här och den här och den här och den […]

 55. Enligt Min Humla » Om det där brevet

  […] Sakfelen i moderaternas interna FRA-brev, Rick Falkvinge Argumentation på tomgång, Marcus Fridholm […]

 56. Henrik Holst

  > FRA kan inte analysera den trafikmängd det skulle innabära att trycka ALL trafik genom filtret hela tiden.

  Varför tror du det? Skulle jag ha byggt upp en liknande sak själv så hade jag använt betydligt mindre datorkapacitet till det än vad FRA har i sin ena superdator (och då ska de snart få en till).

  Det de primärt gör är inget som kräver någon enorm datorkapacitet, för att lagra trafikdatan för hela sveriges Internetkommunikation behöver man inga enorma maskiner. Och att lagra trafikdata är det som de mestadels är intresserade av (dvs att lagra vem som kommunicerar med vem).

  De där filterna som de så gärna diskuterar dock kräver ju en hel del mer med datorkapacitet, men det är definitivt inget oöverstigligt hinder.

 57. Klavertramp, igen… « Soulmining’s Weblog

  […] Klavertramp, igen… I ett internt mail går Moderaterna till attack mot “dissidenter” och övriga kritiker. Mailet försöker att klargöra vad lagen egentligen innebär, men lyckas bara visa vilken total flopp hela frågan blivit för Alliansen. I en märgfull genomgång sågas innehållet här… […]

 58. Hans J

  Jag har i en dator här hemma en hårddisk på 500 Gigabyte. 500 000 000 000 bokstäver!!!
  Det blir 50000 bokstäver per svensk = cirka 25 fulla A4-sidor per svensk — sisådär ungefär. Okomprimerat och helt sprängfulla sidor!

  Om jag nu klickar på sök så kan jag söka på ordet “FRA” t ex eller “totalt okunnig” och min dator kommer att på några minuter visa en lista på alla de filer som innehåller detta ord.

  Inte skulle jag klarat detta manuellt på bara några få år eller ens under hela mitt liv – men med dator och automatik så går det på några minuter medan jag gör kaffe i köket. Jag köper snart en ny hårddisk på 1 TERABYTE och det kommer att gå ÄNNU fortare att söka – På mitt skrivbord.

  FRA förfogar över en dator med 10000-tals parallellkopplade datorer med specialprogram för att extrasnabbt leta efter sånt här. Dom ska snart köpa en till!!!!

  Om 4-5 år så kommer varenda människa att ha lagringskapacitet motsvarande alla böcker som någonsin skrivits i innerfickan. Och beräkningskapacitet att söka igenom detta väldiga material på sekunder. Fråga barnen – fråga inte politiker som är 65 år och som växt upp bland ångmaskiner!

  MEN HALLÅ – Är politiker dumma eller gör dom sig bara till?

 59. FRA vs DRM | Basic personligt

  […] rationella argument finns hos motståndarna. Förespråkarna blir bara desperata, och provar den ena lögnen efter den andra, helst sådana som står i strid med varandra. Hur var det nu med soldaterna i Afghanistan, var de […]

 60. Mikke

  @Savaric: Nej du har fel. Det är själva kopieringen i knutpunkterna som är kränkningen. Det du pratar om OCH som de pratar om är senare i händelsekedjan.

  Det är helt riktigt som moståndarna mot FRA säger att ALL trafik “läses av”. “Eftergranskningen” är helt ointressant för motsåndarna eftersom kränkningen redan har skett.

  Om du tror att man kan “gallra” utan att “läsa av” allting så har du missförstått eller skapat dej en egen privat uppfattning om hur det fungerar som inte stämmer överrens med verkligheten.

  Jag är egentligen inte rätt person att förklara men jag ska försöka. Precis som Rick har förklarat i tidigare bloggposter så är trafiken på internet asyncron. Dvs allt kommer huller om buller. Ett mail kommer inte som 1 telegram där allt står. Nä ett mail kommer som ett par tusen ( eller mer ) “paket”. Dessa paket kommer i trafiken på interent i en salig blandning ett och ett bland miljontals andra paket. För att kunna “granska” ett specifikt mail så måste du alltså “läsa av” ALL trafik.

  / Mikke

 61. Gyllensköld

  STRAFFIMMUNITET

  Att ge sig själv och sina kompisar immunitet har varit ett av USAs standardverktyg.

  Läkemedelsbolag i USA är nu skyddade från stämningar för skador som deras produkter orsakar. Motiveringen är att om produkten är godkänd av FDA ingår immunitet som en del av “paketet”. Detta gäller även (nästan) om det senare kommer fram att bolaget manipulerat vetenskapliga data vid ansökan om godkännande.

  Vaccintillverkare som levererar till Homeland Security har fått en generell immunitet mot produktansvar (dessutom har USAs regering möjlighet att beordra obligatorisk massvaccination vid kriser – av produkter som troligen har tagits fram i alla hast och där tillverkaren inte behöver bry sig om risken för skador).

  Rent generellt har Bush gjort allt för att skydda storföretag från juridiskt produktansvar samt läkare och sjukhus från ansvar för felbehandlingar.

  Amerikanska soldater som är stationerade på baser i andra länder är normalt skyddade från åtal av de lokala myndigheterna. Vid våldtäkter och misshandel brukar USAs militär blixtsnabbt stationera om den misstänkte till andra sidan jordklotet.

  Bush har velat ge immunitet till de teleoperatörer som hjälpte till med olaglig avlyssning.

  osv.

 62. Rickard Ström

  Hej Rick,

  Jag vill bara påpeka en sak som jag tycker är lite felaktigt. I dina kommentarer ovan skriver du: ”Sökbegreppen är helt irrelevanta. Det intressanta är den förstasortering som sker efter sökbegrepp.”. Förvisso är konstaterandet logiskt korrekt men jag skulle trots det vilja påstå den direkta motsatsen. Vilka sökbegrepp som används har avgörande betydelse då den s.k. överskottsinformationen skall delges berörda myndigheter och vi i det här landet har öppen bevisföring.

  Det jag är livrädd för, och många med mig, är den ändamålsglidning vi med 100% säkerhet kommer att få se. Hembrännare, privatimportörer av sprit, narkomaner, torskar, porrsurfare med obskyra intressen (t.ex. s.k. våldsporr), ” whistle blowers”, skattesmitare, svartjobbare, politiska motståndare som inte anses vara rumsrena, etc., etc., etc., är bara skyddade av ett påstått beslut som är hemligt och omöjligt kan verifieras.

  En sak till som gör mig mer än orolig är den insyn i våra vanor som detta ger. Vi vet ju hur myndigheterna i detta land ser på oss medborgare – de ser oss som en grå oansvarig massa som skall fostras som små barn med morallagar, riktade skatter och allt annat satyg de nu kan hitta på. Det verktyg man nu gett dem går i princip att använda till långtgående analyser av våra beteenden och som ett brev på posten så kommer politiker vilja styra oss.

  Det var allt…

  MVH/Rickard Ström

  P.S. Missa inte den här lilla snutten på youtube: http://youtube.com/watch?v=ihX8O6wRvV8. Videon är från Frihetsfrontens sommarseminarium anno 1998 och de som dyker upp ur buskarna SÄPO. D.S.

 63. Mikael Nilsson

  Rickard – jag håller delvis med – problemet som jag ser det är att det finns så många allvarliga problem med lagen att det är svårt att vet var man ska börja.

  Man man kan ju vända på tanken – om inte FRA får tillgång till all denna trafik så lär ju all denna överkottsinformation inte bli ett så stort problem…

  Med andra ord – många av problemen *följer* av att de har tillgång till så pass mycket trafik. Löser man det, så löser man många andra problem samtidigt.

  Och det är ju ingen slump – detta är ju skälet till att massavlyssning är så fel – det skapar ett helt okontrollerbart maktmedel som kan missbrukas på gudarna vet hur många sätt.

 64. FRA Inlägg nr ? « Dexion

  […] Rick sågar mailets argument sönder och samman. […]

 65. AndersH

  @Mikke:

  Man kan visst “gallra” utan att “läsa av” allting. Det har nämnts högre upp i kommentarerna, men jag ska förtydliga: Om man enbart läser av trafiken på en av kablarna över gränsen (den som går till/från Ryssland till exempel) och struntar i att över huvud taget koppla in Norge- och Danmarksledningarna till sina system, då har man gjort en gallring i flödet utan att läsa av det man gallrat bort.

  Visst, det är fortfarande en kränkning, och bara FRA vet vilka av de kablar de kan avläsa som de faktiskt avläser, men det kan vara sådana här saker som förespråkarna menar när de säger att de visst inte ska läsa av allt.

 66. Bo Larsson

  Jan Sjöholm, en intressant aspekt gällande Calle Bildt som passar väl in i bilden som du målar upp och också kan ses som en bekräftelse på att han är en invigd medlem av det kriminella gäng som består av några av de räknade upp i hans nätverk, alltså Dick Cheney, David Rockefeller mfl, är det fakttum att han var en av de samstämda körmedlemmar runtom i världen som omedelbart satt i TV-sofforna den 11 sept 2001 och med absolut säkerhet hävdade att det var Osama bin Ladin som var den skyldige, trots att Carl Bildt med den kunskap han har om det amerikanska försvaret, i första hand, istället för att utpeka Osama utan att ha några bevis, borde ha frågat sig varför det amerikanska flygförsvaret inte hade en svärm av stridsflygplan i luften redan några minuter efter att det första larmet om att ett trafikflygplan lämnat sin normala rutt gått ut.

  Inte ens efter första kraschen när man visste att fler plan var lösa eller flera timmar senare fanns det ett enda plan i luften, vilket är absolut häpnadsväckande med tanke på att den amerikanska östkusten har världens bästa flygförsvar. Den absolut primära reaktionen hos Carl Bildt när han satt i TV-soffan borde ha varit: varför fungerar inte flygförsvaret?????????????? Istället satt han och tjatade om Osama.

  Under 2001 skedde omkring 80 liknande incidenter där trafikflygplan lämnat sina normala rutter och vid varje tillfälle fanns det rutinmässigt stridsflygplan i luften inom loppet av några minuter för att korrigera planen. Hade flygförsvaret fungerat som det normalt gör 24/7/365 hade de fyra trafikflygplanen aldrig kommit i närheten av att attackera någonting överhuvudtaget och i synnerhet inte WTC eller Pentagon.

  Den enda rimliga förklaringen som också ligger helt i linje med Carl Bildts samröre med det amerikanska imperiet är att han var invigd och en del av 9/11.komplotten. Han var utplacerad som så många andra i TV-sofforna världen över som en av deras språkrör för att i en samstämmig kör fastslå bortom allt tvivel att Osama bin Ladin var den skyldige så att ingen skulle ha chansen att fundera på några alternativ trots att man normalt sett tittar på olika alternativa motivbilder först vid en brottslig gärning som denna. Vem har tjänat mest på 9/11? Carl Bildt har definitivt tjänat en hacka även om det är av underordnad betydelse i jämförelse.

  I det chocktillstånd som de flesta befann sig i är man väldigt sårbar och därför väldigt mottaglig för en enkel omedelbar förklaring så att man kan rikta sin ilska mot en syndabock och därmed lättare kunna bearbeta sin sorg och förtvivlan, en form av emotionell programmering som sen kan vara svår att släppa även i ljuset av senare bevis som visar motsatsen. Detta visste hjärnorna bakom 9/11 och därför var det så viktigt att omedelbart ha en arme av “experter” som med absolut säkerhet samstämmigt uttalade sig om vem som låg bakom dåden. Trots att FBI t.om. officiellt har erkännt att det inte finns några somm helst bevis för att Osama är den skyldige så har den ursprungliga lögnen upprepats i all oändlighet så att den nu uppfattas som en absolut sanning som inte ens får ifrågasättas.

  Och en av dessa experter var Carl Bildt. Han måste ha vetat varför det amerikanska flygförsvaret låg nere, han måste ha känt till planen och var deras agent i Sverige och därför sa han inte knyst om detta märkliga förhållande. Allt tyder alltså på att han var invigd och därmed delansvarig för morden på de 3000 personersom omkom i 9/11. Det är den enda rimliga förklaringen.

  Vilket också förklarar varför FRA-lagen tvingats igenom och hanterats på det sätt som man gjort. Allt pekar mot att Carl Bildt är en trojansk häst och en landsförrädare som går ärenden för den kriminella grupp som kontrollerar USA.

  Intressant att notera är även att moderatledningen tycks använda samma taktik som med 9/11, att systematiskt upprepa en lögn i hopp om att det ska föra folk bakom ljuset. Men inte i båda fallen kommer de att lyckas.

  Varför låg då det amerikanska flygförsvaret nere? Jo därför att Carl Bildts kompis vicepresident Dich Cheney satt i en bunker och ledde en försvarsövning på morgonen den 11 sept 2001 för precis det som hände vid exakt samma tidpunkt. Därför låg det amerikanska flygförsvaret nere i precis rätt ögonblick för att attackerna skulle ske, vilket annars hade varit omöjligt. Samme Cheney som ett år tidigare skrivit att man behövde ett nytt “Pearl Harbor” för att lättare kunna erövra Afganistan och Irak och etablera en maktbas i mellanöstern.

  Någon som fortfarande tror att Osama bin Ladin ensam är skyldig till 9/11? Någon som fortfarande tror på det Carl Bildt säger? Någon som fortfarande tror att det är Fredrik Reinfeldt som bestämmer i regeringen?

 67. Mikael Nilsson

  AndersH:
  (vet att du inte riktade till mig men ändå)

  Ja, men nu säger de inte bara “vi ska inte läsa av allt” utan nu säger de “FRA ska inte få en kopia av allt”. Trots att det står så i lagtexten.

  Det tyder inte på dylika nyanser utan på helt andra sorters missförstånd.

  Läs proppen tex:

  “De signaler som inte sorteras ut genom sökbegreppen lagras inte utan
  försvinner och är inte åtkomliga för myndigheten. Tydligast illustreras
  detta av trådburen trafik. Denna består till övervägande del av signaler
  i form av rent ljus. Ljuset är bärare av data (ettor och nollor). Först
  när ljuset fångas in och lagras i ett datasystem går det att hantera
  ljuset och söka ut information. Det ljus som inte hanteras på detta sätt
  försvinner och är därmed borta.”

 68. Mikael Nilsson
 69. Johan Öbrell

  Frågan är hur FRA kan veta att ljuset inte är värt att kolla på om de inte kollar på det…

  ALLT ljus som passerar just den samverkanspunkten kommer att analyseras och eftersom det är omöjligt att veta vilka punkter som analyseras vid en viss tidpunkt kan man aldrig veta om man är avlyssnad eller ej. Vilket är lika illa som att alltid vara avlyssnad.

 70. Mikke

  @AndersH. Tror du att man har en kabel per land? 😀 . Det är inte så enkelt som du tycks tro. Det finns ingen anledning att “inte koppla in” vissa kablar. Det är inga statiska vägar som paketen tar. Ett paket till Ryssland kan mycket väl ta vägen över Danmark. Så är det förresten med telefonitrafik oxo.

  Hela argumentationen FÖR FRA faller om man inte avlyssnar och filtrerar i allt.

  / Mikke

 71. Mats Dagerlind

  Det är förvissor intressant med de här vidlyftiga konspirationsteorierna kring nine-eleven som Bo Larsson m.fl. gör sig till talesmän för eller rentav innovatörer av, om inte annat så åtminstone som manus för en rafflande thriller i bokform och/eller som film.

  Att på allvar gå ut med sådana teorier i FRA-debatten kan dock spela FRA-lagens anhängare i händerna som därmed kan avfärda motståndarna som tokstollar och antyda att om man är så konspiratatoriskt lagd i det ena avseendet så är man naturligtvis också det i det lilla när man tror att FRA ska spana på snälla Svenssons.

  Även för många integritetsvänner ter det sig nog svårt att svälja teorier som man uppfattar som hämtade från Arkiv X och man drar sig säkert för att ses tillsammans med den typen av självutnämnda whistle blowers. Det kan lätt dra ett löjets skimmer över FRA-motståndet och vara kontraproduktivt för ändamålet.

  Verkligheten överträffar ofta dikten och säkerligen sker mycket inom länders underrättelsetjänster som är både oegentligt och aldrig kommer till allmänhetens kännedom. Men allt sådant hör nödvändigtvis inte hemma i diskussionen om FRA-lagen. Det räcker med att konstatera att lagen är dålig, kränkande, odemokratisk och bygger på en hotbild som vi fått oss pådyvlad av i första hand USA. Utan sådana påtryckningar hade inte vare sig borgerliga eller socialdemokratiska politiker med integritetspamfletter i partiprogrammen öht fått idén att göra sådana lappkast att man tar fram och godkänner lagar som denna.

  Argumentationen från lagens förespråkare och hur lagen initierades tyder också på att den har sitt ursprung och grogrund i internationella påtryckningar på olika nivåer, kanske framför allt att FRA fått inspirationen och rekommendationerna till lagen i sina kontakter med NSA och andra underrättelsetjänster som man löpande utbyter information med.

  Så länge man håller analysen på det planet så bär diskussionen fortfarande en trovärdighetens prägel.

  Påstående som det att attacken mot World Trade Center 2001 i själva verket var iscensatt av jänkarna själva hör snarare hemma bland andra populära konspirationsteorier som den att USA har utomjordingar och UFO-farkoster i fångenskap under jord på Area 51, att månlandningen aldrig ägde rum utan fejkades med inspelningar i filmstudio, att fotbolls-VM 1958 aldrig spelades, att Paul McCartney och Tom Petty egentligen är döda och att det är dubbelgångare som nu fortsäter deras karriärer osv.

 72. Anders Andersson

  Mikke, det du skriver om efterhandsgranskning med sökbegrepp och liknande är allmänt känt bland oss andra kritiker, men jag tror att du missar poängen som Savaric försöker lyfta fram. Så här står det i 6 kap. 19 a § första stycket lagen om elektronisk kommunikation från och med den 1 januari 2009:

  För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Varje sådan operatör skall anmäla en eller flera samverkanspunkter till den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om samverkanspunkter.

  I övergångsbestämmelserna står vidare att denna skyldighet inte inträder förrän den 1 oktober 2009.

  Det står alltså inte att signalerna når FRA på Lovön från och med den 1 oktober 2009, utan bara att operatörerna från och med detta datum är skyldiga att tillhandahålla signalerna närhelst FRA begär det. Det är dessutom operatörerna själva som skall anmäla samverkanspunkterna, inte FRA som förväntas peka med hela handen och säga “här vill vi ha en samverkanspunkt”. Det återstår dock att se vad de senare meddelade föreskrifterna om samverkanspunkter kommer att säga.

  Det finns ett flertal teleoperatörer i Sverige, stora som små. Sannolikt kommer inte FRA att begära inkoppling av samtliga samverkanspunkter från och med den 1 oktober 2009, utan de lär koncentrera sig på de operatörer som förmedlar för FRA intressant trafik, med avseende på vilka kunder dessa operatörer har. Rimligen är Telia en het kandidat till att få första “ordern”.

  Själv tycker jag dock att denna skillnad mellan rätt att koppla in och faktisk inkoppling är ganska subtil och oväsentlig, särskilt som vi teleabonnenter inte får veta vilka operatörer som berörs, när de berörs eller var i deras nät som samverkanspunkterna sitter. Dessa upplysningar lär nämligen omfattas av den tystnadsplikt som operatörerna skall iaktta enligt tredje stycket i samma paragraf samt 21 § samma kapitel. Strängt taget betyder det, att om jag frågar min operatör huruvida de har anmält några samverkanspunkter som min teletrafik riskerar att passera, så får operatören kanske bara svara “vi följer gällande lag”. Varje svar som ger mig någon upplysning utöver det medför nämligen att jag har chans att kringgå avlyssningen genom att begränsa mitt ringande, alternativt byta operatör, och det skulle förstås eliminera poängen med avlyssningen.

  Vi kommer inte att få se några officiella varningsskyltar med texten “Detta telenät är avlyssnat av FRA”, utan varningen står bara i själva lagen. Därmed förväntas vi anta att alla operatörer är lika mycket avlyssnade, vare sig det är sant eller ej. Jag håller med Savaric i princip, men jag tror inte att vi behöver oroa oss för att bli knäppta på näsan för denna “felaktighet”. Det är nämligen lagstiftarens avsikt att vi skall vara just så felunderrättade. De FRA-förespråkare som till äventyrs hävdar att bara vissa samverkanspunkter kommer att utnyttjas vet antingen inte vad de talar om, eller så vet de faktiskt det och bryter därmed mot tystnadsplikten enligt lagen om elektronisk kommunikation!

  Operatörernas tystnadsplikt i detta avseende gäller för övrigt redan från den 1 januari 2009, medan skyldigheten att överföra trafiken till FRA som sagt inte inträder förrän nio månader senare, antagligen för att de skall få tid att vidta tekniska förberedelser. Förhör alltså era egna teleoperatörer om detta nu, före årsskiftet, för efter nyår har de laglig skyldighet att knipa käft om saken. Det skall bli intressant att jämföra Bahnhofs pressmeddelanden från 2008 med dem från 2009…

  Jag noterar i sammanhanget vad jag tror är ett redaktionellt fel i ändringsförfattningen SFS 2008:719, genom vilken de nya bestämmelserna införs i lagen om elektronisk kommunikation. Författningen innehåller två fotnötter, 1) efter “riksdagens beslut” med uppgift om att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2009, och 2) efter “21 §” om att skyldigheten att överföra signaler till samverkspunkterna gäller från den 1 oktober 2009. Det är bara det att den skyldigheten står i 19 a § (utan fotnot), inte i 21 § som handlar om tystnadsplikt… Borde inte fotnoten knytas till den paragraf som den faktiskt handlar om?

  Slutligen är ändringsförfattningen underskriven av Maud “teleavlyssning är inget konstigt, det har vi gjort i decennier” Olofsson. Jag känner en underlig symbolik i det.

  Lagändringen innebär i praktiken ändrade avtalsvillkor mellan samtliga operatörer och deras kunder. Är det någon operatör som har erkänt detta, och tipsat kunderna om att de har rätt att säga upp avtalen om de inte godkänner de nya villkoren? Jag överväger faktiskt att säga upp mitt, kanske just från och med den 1 oktober 2009, eftersom det är då som ändringen effektueras. Det är drygt ett år dit, men jag hoppas ha alla formaliteter utredda före detta års slut.

 73. savaric

  @Mikke:
  “@Savaric: Nej du har fel. Det är själva kopieringen i knutpunkterna som är kränkningen. Det du pratar om OCH som de pratar om är senare i händelsekedjan.”

  Vad har jag fel i? Jag har sagt att jag håller med om att speglingen av data till en knutpunkt är en kränkning.

  Däremot håller jag inte med de som säger att det redan där sker en “granskning”.

  Orsaken till att inte “koppla in alla kablar” som du säger är att datorkapaciteten (trots skinande nya HAL9000) inte räcker för att köra automatisk “sökbegreppsgranskning” på ALL trafik hela tiden. Det är bortslösad tid att analysera 99.9999999999% “skräpdata” när man har möjlighet att först göra en grov gallring genom att avstå från att koppla in vissa kablar.

  Det är skillnad på att granska allt hela tiden,
  och ha POTENTIELL TILLGÅNG till allt hela tiden. Jag hävdar att det är det senare som gäller och att det är det förespråkarna gillar att uppmärksamma som “missförstånd”.

  Jag tycker bara att det är onödigt för oss motståndare att ge dem den chansen.


  Jag får väl lägga in en brasklapp i slutet av alla postningar:

  Ja, kränkningen har redan skett i och med speglingen av data till samverkanspunkter.

  Ja, jag är emot FRA.

 74. savaric

  AndersH:
  “Själv tycker jag dock att denna skillnad mellan rätt att koppla in och faktisk inkoppling är ganska subtil och oväsentlig…”

  Jag håller med ur ett integritetsperspektiv. Dock kan jag tänka mig att urvalet av vilka samverkanspunkter som berörs kan vara en del av vad FRA kallar “sökbegrepp”.

  Om förspråkarna då hävdar att “större delen av trafiken passerar utan att komma i beröring med FRA” så har de ju rätt, och kan komma dragande med missförståndsargumentet om någon säger emot.

  Allt jag är ute efter med mitt gafflande är att vi ska ha så starka argument som möjligt och inte bli “knäppta på näsan” som du säger.

  Nå, tack för mig.

 75. Jan Sjöholm

  @Larsson&Dagerlind
  Jag håller delvis med er båda.
  Man skall vara väldigt försiktig med koonspirationsteorier, samtidigt finns det några teorier som är ganska troliga, även om dom är obekräftade.

  Jag tänker på en teori där USA hade en indikation från Israel att något stort skulle ske, men den försvann i det övriga bruset.

  Det är kanske det som kommer att hända med FRA-rapporterna om dom gör som jänkarna som numera har över 1 miljon inhemska terrorister som har fastnat i den inhemska avlyssningen;)

  Å andra sidan, anledningen till att jag tittade på CB är att det inte är några teorier utan allt finns i dagspress.

 76. Perty

  @Savaric

  Du har lite rätt i det du skriver i expressens chat nu precis skriver Åkesson följande:

  “Det är skillnad på att ha tillgång till trafiken och att faktiskt välja ut den och granska den. FRA kommer bara att välja ut den trafik som är relevant för våra inriktningar och endast den trafiken behandlas med sökbegrepp. Den mening du citerar står inte i lagen, utan på sidan 83 i propositionen. Men ett par sidor senare står det även att en datareduktion kommer att genomföras vid samverkanspunkterna.”

  Att datareduktionen som han talar om handlar om vilka kablar man kopplar in tror jag dock inte på utan mer ip-nummer etc.

  Jag frågade på chatten om det var FRA eller Internetoperatörerna som gör reduktionen. Han skriver indirekt ovan att det är FRA, vilket gör att det inte är någon skillnad i praktiken då det likaväl är ett filter och att FRA kan överavaka all trafik som passerar.

  @Anders Andersson
  Mycket bra förklaring. Tack!

 77. savaric

  Perty:
  “Att datareduktionen som han talar om handlar om vilka kablar man kopplar in tror jag dock inte på utan mer ip-nummer etc.”

  Jo naturligtvis. “Koppla in kablar” var väl mest en metfor från min sida 🙂

 78. Mikke

  Ok, jag föstår. Skillnaden är dock ointressant eftersom paketen i fråga inte går bestämda statiska vägar till/från sverige. Man drabbas så fort första kabeln kopplas in. Mitt mail kan gå annan väg eller gå den väg som kopieras till FRA. I verkligheten blir det detsamma. Det finns ingen sätt att Gallra internettrafiken utan att först titta på vad man gallrar så att säga.

  / Mikke

  / Mikke

 79. Mats Dagerlind

  Jag vidhåller att diskussionen om exakt vad FRA kommer att granska, hur, när, i vilken omfattning och hur stor andel av landets totala kabeltrafik det kommer att utgöra osv är ett stickspår. Det väsentliga är att FRA ges tekniska möjligheter och befogenheter att spana på i princip allt och göra det efter eget gottfinnande, utan tillstånd från domstol, utan skyldighet att informera de som drabbas och utan möjlighet för avspanade att utkräva juridiskt ansvar.

  All elektronisk kommunikation måste därför i realiteten betraktas som avlyssnad av FRA eller motsatt – ingen elektronisk kommuniktion kan med någon säkerhet betraktas som icke avspanad av FRA.

  Det är den utgångspunkt i enlighet med vilken svenskarna tvingas kommunicera och det är inte en acceptabel utgångspunkt -inte i ett demokratiskt rättsamhälle där några av hörnstenarna är respekt för den personliga integriteten, offentlighetsprincipen och statliga myndigheters transparens samt medborgarnas möjlighet till ansvarsutkrävande för statliga myndighetsbeslut som man blir föremål för.

 80. savaric

  Ingvar Åkesson i Expressens chat:

  “Vi använder sökbegrepp på ett sådant sätt att innehållet i all trafik inte granskas. Sökbegreppen kan vara av teknisk natur (viss satellit, viss fiber, vissa riktningar, etc.) och av trafikteknisk natur (telefonnummer, ip-nummer etc.). Dessa typer av sökbegrepp avgör om våra system överhuvudtaget ska jämföra innehållet i meddelandet med sökbegrepp av innehållsmässig natur. Enbart en mikroskopisk del av den mycket stora mängd trafik som passerar rikets gräns kommer att granskas. FRA kommer inte att ta del av svenska folkets e-post, telefonsamtal, sms eller fildelningar.”

  Ungefär vad vi redan kommit fram till då, det sker en viss gallring innan själva sökningen går igång.

 81. savaric

  Mats:
  Jag håller med dig till 100% i sakfrågan men all debatt jag tagit del av tyder på att förespråkarna svarar på den typen av argument med

  “Nej nu har du missförstått, det är inte all trafik som avlyssnas”

  Så det är mycket viktigt att poängtera att vårt problem är främst osäkerheten i om vi är avlyssnade eller ej, inte att vi tror oss veta att vi alltid är avlyssnade.

 82. Johan Öbrell

  Det spelar ingen roll om de bara kopplar in vissa “kablar” åt gången.
  Att inte veta om man är avlyssnad eller ej är precis lika illa som att vara avlyssnad hela tiden.

 83. Mats Dagerlind

  Savaric: det är viktigt att komma ihåg att spaning på och kartläggning av trafikdata också är integritetskränkande, inte bara spaning på innehållet.

  Att FRA kartlägger mitt sociala liv och nätverk, vilka jag kommunicerar med, när, i vilken omfattning, på vilka sätt osv räcker gott och väl för att konstiturera ett intrång i min integritet, även om det förstås är ännu värre när man börjar granska själva innehållet också.

 84. Bo Larsson

  Mats, granska fakta innan du börjar göra dig löjlig över 9/11 och jämför den med andra konspirationsteorier, annars blir du bara både löjlig och ovederhäftig själv.

  Jag är så himla trött på alla de här fjantarna som uttalar sig så överlägset, pösmyndigt och besserwisseraktigt när de förlöjligar andra rörande 9/11 i synnerhet när de själva inte har en aning om vad de pratar om och inte har granskat fakta i målet. Dessutom stoltserar de med att tror på något som en vaken 5-åring kan punktera på en minut.

  Inte ens när de får förhållanden presenterade för sig som enbart i sig visar att det ofrånkomligen måste vara ett insiderjobb så vill de inte inse vad det handlar om. Med all respekt frågar jag mig: hur dum får man vara? Nä man tror istället blint på den övergripande mediabilden, den sätter ramarna för vad som är troligt eller inte, sant eller falskt, och har sina funderingar inom dessa.

  Jag vill inte tro att du är så korkad Mats men hur förklarar du att bin Ladin fick hela östkustska flygförsvaret att ligga nere precis under attackerna så att operationen skulle lyckas? De enda som kan göra detta är nämligen amerikanska försvaret. Man behöver inte ha några teorier för att inse detta. Man behöver inte ens ha några övriga fakta bara lite baskunskaper i hur amerikanska försvaret fungerar.

  Jag kan hålla med om att det kanske i nuläget rent strategiskt inte är så fruktbart att blanda in 9/11 som ett argument i FRA-debatten därför att flertalet i Sverige fortfarande precis som du inte fått tillräckligt med fakta presenterade för sig och dessutom är livrädda för att bli uppfattade som “konspirationsteoretiker”, detta löjliga konstuerade lilla ord som spritts ut av kriminella makthavare för att förhindra att sanningen kommer fram genom att appellera till folks rädsla för att ses som outsiders och udda och därför är mer än villiga att sluta tänka och ansluta sig till tryggheten i den gemensamma fårskocken där det förvisso är tillåtet att tänka i vissa banor men aldrig utanför vissa bestämda parametrar.

  Vad folk tror på är i regel inte baserat på sanningen utan på vad media presenterar som sanning. Om media säger att bin ladin gjorde det då är det en ofrånkomlig sanning och sen är det bara att sluta tänka, spänna på skygglapparna och förlöjliga alla som har modet att våga hävda något annat än den “godkända” sanningen.

  Men ändå. Precis som du anför har vi tillräckligt bra argument för att klara av att stoppa FRA-lagen ändå.

  Men på sikt och i synnerhet gällande övriga anstormande övervakningslagar och vår situation i övrigt är det en absolut nödvändighet att fakta om 9/11 kommer ut. Helst bör de dock spridas separat som en allmän upplysning frikopplade från övrig argumentation tills tillräckligt många kunnat granska fakta och insett att det faktiskt var Bush administrationen som låg bakom 9/11.

  För övrigt är den officiella versionen en obekräftad konspirationstTEORI som du uppenbarligen TROR på. Vad har du för fakta att stödja den på annat än påståenden från den andra huvudmisstänkte? Vad baserar du din trossaga på annat än på mediabilden och att alla andra säger samma sak?

  Påståendet att Bush-administrationen tros ligga bakom 9/11 är ingen konspirationsteori utan en väl grundad brottshypotes som stöds av högt uppsatta personer i många länder, inte minst i USA där många ledande personer och insiders inom underrättelsetjänst och militären arbetat seriöst under lång tid för att finna sanningen om 9/11.

  När det faktum att det var Bush-administrationen som i huvudsak planerade och genomförde 9/11 i syfte att kunna starta “kriget mot terrorismen” för att kunna expandera sitt globala maktutövande blir en etablerad sanning, och vi är på god väg mot detta (över 50 % av USAs befolkning tror inte längre på den officiella bilden och de ökar hela tiden efterhand som allt fler får chans att granska fakta), kommer de som gjorde sig löjliga att stå där med byxorna nere.

  Mats, innan du gör något annat, läs några av professor David Ray Griffins böcker där han går igenom fakta kring 9/11 och orimligheterna i kommissionens rapport och du kommer GARANTERAT att ansluta dig till mitt läger. Lycka till!

 85. Henrik Holst

  Jag litar inte på Åkessons svar där. Det känns som om han lever kvar i Satellit tänket där man kan välja en viss satellit eftersom all data för ett visst telefonsamtal går alltid via samma satellit.

  Men när det gäller fibern så stämmer det inte längre då datan nu routas dit det är bäst att skicka datan just för tillfället.

  Alltså kommer FRA att tvingas avlyssna samtliga fibrar om de öht ska kunna bedriva sin verksamhet.

 86. Mikke

  @Henrik Holst, precis!

 87. Hans

  Bo Larsson, det var längesen jag hörde något om 9/11 grejen, jag var ganska övertygad om att det var ett insiderjobb länge och väl men när Noam Chomsky, en av de absolut största kritikerna av Bush regimen, påpekade hur osannolikt det är att dom skulle ta en sådan risk (hur många personer som måste vara inblandade och risken för att själva konspirationen skulle läcka ut) då slutade jag faktsikt bry mig om 9/11. Han påpekade också hur irelevant det är med tanke på vilka andra brott som USA gör sig skyldiga till. Att dra ut i offensiva krig och ockupera andra länder osv.

  Jag kan gå med på att han kanske missar en poäng: Vilket enormt genomslag det skulle få på opinionen om det skulle uppdagas bortom skuggan av tvivel att Bush & Co faktiskt ligger bakom 9/11.

 88. Anders Andersson

  Jag instämmer med Mats Dagerlind. De fysiska avlyssningskablarnas faktiska existens må vara nog så kränkande för den vars kommunikation faktiskt blir avlyssnad och granskad, men den största kränkningen äger rum från och med den 1 januari 2009, när FRA:s redan pågående avlyssning i etern blir reglerad (läs: “legaliserad”), enligt beslutet den 18 juni (som i sig också utgjorde en kränkning, då av väljarna som inte bett om denna lag).

  FRA kan mycket väl sitta och lyssna på precis samma sätt den 1 januari 2009 som den 31 december 2008. Skillnaden är att ena dagen sker kränkningen på regeringens uppdrag, men nästa dag på riksdagens. Efter riksdagsvalet 2010 kanske det blir på folkets uppdrag.

  Graden av kränkning, vid exempelvis en misshandel, beror inte bara på hur hårt förövaren slår, utan också på vem förövaren är. Man kan bli misshandlad på gatan av en okänd ligist, men då kan man åtminstone vända sig till polisen för att göra en anmälan och kanske identifiera förövaren; man har fortfarande rätten på sin sida. Om man då blir misshandlad också av polisen, och det rentav med polischefens och justitieministerns tysta medgivande, då är det en ännu större kränkning, även om blåmärkena inte skulle bli riktigt lika stora som vid den första misshandeln. Vi har väldigt olika förväntningar på olika aktörer.

  Därför har jag inte slutat att tala i telefon än, även om det finns en teknisk risk att FRA träffar på också något av mina telefonsamtal. Jag vet med mig att jag än så länge har rätten på min sida, och det är betydligt viktigare för mig att behålla den rätten än att lagföra FRA för hittills begångna missgärningar. Den 1 januari ändras den situationen påtagligt, om inget nytt sker i politiken under hösten. Den 1 januari slutar jag antagligen att svara i telefon på vanligt sätt, utan då får jag väl lämna ett inspelat automatsvarsmeddelande i stället.

  Finnes: Investeringsmedel. Sökes: Framåtseende företag i telekombranschen, gärna lokaliserat till Skåne, Värmland eller Tornedalen. Även markegendomar längs norska och finska gränserna är av intresse.

 89. Mats Dagerlind

  Bo Larsson: jag har i sak vare sig påstått det ena eller andra om vem eller vilka som låg bakom attacken på WTC 2001, bara manat till försiktighet med att använda kontroversiella spekulationer som av många trots allt betraktaks som ogrundade konspirationsteorier i FRA-frågan eftersom sådana lätt kan användas av FRA-lagens anhängare för att misstänkligöra kritikerna.

  Sedan brukar jag av princip välja att inte debattera vidare med någon när vederbörande hemfaller åt ett tonläge som gränsar till personangrepp med uttryck som “löjlig”, “fjant”, “pösmyndig”, “dum”, “korkad” osv.

 90. Bo Larsson

  Hans, helt riktigt, vilken vändning det kommer att bli i världssituationen när sanningen om 9/11 är etablerad bortom allt tvivel. Och det kommer, var så säker.

 91. Bo Larsson

  Mats, om du läste mitt inlägg så ser du att jag håller med dig angående försiktighet, men från en annan synvinkel. Det är inga direkta personangrepp på dig, mer svar med samma mynt som du använde när du genomgående framställer alla som inte tror på den officiella versionen som tokstollar som t.o.m. “hittar på” VIDLYFTIGA konspirationsteorier.

  Det hela är otroligt nedlåtande fast det kanske du inte är medveten om, så falskt invaggad i din egen förträfflighet som du tycks vara.

  Sanningen är den att du inte har en aning om vad du pratar om. Och jag är innerligt trött på att folk håller på och tjafsar på det här sättet när de inte ens brytt sig om att granska omständigheterna. Sätt dig in i de fakta som omgärdar 9/11 istället för att prata i nattmössan. Och att hålla på och framställa andra som knäppskallar när man själv inte vet vad man pratar om får en ofrånkomligen att framstå som en fåne. Så det är lika bra att sluta upp med det.

  För fram lite konstruktiv kritik mot alla indicier som lagts fram om du vill, istället för att i svepande och förlöjligande ordalag framställa alla 9/11-aktivister som tokstollar, och jag ska debunka dig så att det stänker. Men jag skulle tro att du också skulle bli en 9/11truth medborgaraktivist efter att ha granskat fakta. Jag tror inte att du är dum, det är bara att du inte satt dig in i frågan tillräckligt.

  Läs min postning fem gånger och fundera och reflektera noga över varje mening. Speciellt det här med hur media har patent på ramarna för det som FÅR ANSES VARA SANT. Lägg på några slevar ödmjukhet, självinsikt och öppenhet och du kommer att bli en bättre och klokare människa.

  Och till sist, svara gärna på min fråga. Hur kunde USAs flygförsvar ligga nere, vilket var helt nödvändigt för att operationen skulle lyckas, om bin ladin låg bakom? Jaha, han hade naturligtvis lyckats ta kontroll över NORADs kommandocentral med sin laptop från en grotta i Afganistan och sett till att inga stridsflygplan kunde lyfta. Vill du tro på mediafabricerade sagor så varsågod. Men du kanske har ett bättre svar?

 92. Putte

  Jag föreslår att ni som vill argumenta för att Bush & Co. låg bakom 9/11 startar en egen blogg.

  Oavsett vad som är sanningen kring 9/11 är det kraftiga crackpot-varningar kring de flesta 9/11-konspirationer. De enda som gynnas av detta är de som vill få FRA-motståndarna att framstå som knäppgökar.

 93. Erik

  Jag håller med Putte.

  Oavsett händelseförloppen före, under samt efter 9/11: Var god separera 9/11 från FRA-lagen.

  Det finns säkerligen flera fora för 9/11. Var vänlig håll kommentarer, observationer, analyser, mm, runt 9/11 i dessa fora.

  Tack.

 94. Anonym

  Det verkar som det här med sökbegrepp till klarlagts på bloggen http://klamberg.blogspot.com/2008/08/klarhet-om-fras-skbegrepp.html

 95. delade | 5 aug, 2008

  […] Falkvinge (pp), Sakfelen i moderaternas interna FRA-brev  » Nyckelord: FRA, POLITIK, MODERATERNA, MASSAVLYSSNING  » Bloggar som […]

 96. delade | 6 aug, 2008

  […] Falkvinge (pp), Sakfelen i moderaternas interna FRA-brev  » Nyckelord: FRA, POLITIK, MODERATERNA, öVERVAKNING  » Bloggar som […]

 97. Bo Larsson

  Som Hannes Kjöler sa: om det inte varit för 9/11 hade vi aldrig haft någon FRA-lag. Så vem som ligger bakom 9/11 är absolut essentiellt för FRA-lagens vara eller inte vara. Endast misstanken och indicier om möjligheten att 9/11 kan vara en insideraffär och att den officiella versionen inte kan vara sann räcker för att påtagligt försvaga argumenten för FRA-lagen

  Vad många här uppenbarligen inte känner till är att 9/11truth movement i USA relativt sett troligen är betydligt större än det organiserade motståndet mot FRA-lagen i Sverige. Den består också av många mycket framstående och respekterade personer som bedriver ett mycket seriöst arbete i frågan.

  Det är en missuppfattning att 9/11truthmovement skulle bestå av crackpots och knäppgökar utan är en mainstreammovement som omfattar en stor del av amerikanska folket där man diskuterar frågan ungefär som vi gör med FRA-lagen. Problemet där är bara att media är så styrd att frågan sällan kommer upp till skillnad från hur FRA-lagen hanterats i svensk media.

  http://www.lasarnasfria.nu/artikel/7939

  Att allt fler ställer sig tveksamma till den officiella versionen av 9/11 sker inte bara i USA utan samma utveckling kan man se i övriga världen inklusive Sverige. Man har t.o.m. tagit upp frågan om 9/11 i det japanska parlamentet och det är bara en tidsfråga innan den kommer att tas upp på allvar i riksdagen: (scrolla ner en bit)

  http://www.pilotsfor911truth.org/

  Förra hösten gick den kanske mest respekterade ministern i modern tid i Italien ut och sa att alla underrättelsetjänster runtom i världen vet om att 9/11 arrangerade och genomfördes av Bush-administrationen/CIA/Mossad.

  http://portland.indymedia.org/en/2008/02/371711.shtml

  Att på ett seriöst sätt ta upp frågan om 9/11 och sprida information är kanske den allra viktigaste insatsen man kan göra för att skapa en bättre värld då det skulle kunna sätta stopp för det fabricerade “kriget mot terrorismen” och de totalitära maktambitioner som ligger bakom, vilka på sikt kan komma att införliva även Sverige som en totalitärt styrd koloni.

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9056

  Dessa maktambitioner är det verkliga motivet till varför FRA-lagen till varje pris drivits igenom. Man vill kunna övervaka och kontrollera svenska medborgare på samma sätt som man nu övervakar amerikaner som en del i expansionen av ett globalt övervakningssystem, vilket är ett nödvändigt fundament för en framtida totalitär global maktutövning.

  http://www.guardian.co.uk/world/2007/apr/24/usa.comment

  Vem som helst som har det minsta sunt förnuft i behåll som studerar fakta kring 9/11 kommer ofrånkomligen att komma fram till samma sak: den officiella förklaringen är fullständigt omöjlig. Men om man vägrar att studera fakta och förblir okunnig är det uppenbart att man har alla chanser att fortsätta tro på den mediafabricerade sagan om Osama och al qaida.

  http://investigate911.se/mysteries.html

  http://twilightpines.com//index.php?option=com_frontpage&Itemid=70

 98. Olles (mp) blog från Staffanstorp : Dimridåer om FRAs avlyssning

  […] bästa jag hittills har läst om FRA och deras olagliga massavlyssning finns på Rick Falkvinges blogg. Läs den texten – lång och högintressant. Även kommentarerna. Detta är blogbävningen […]

 99. Fredrik

  Tack Rick för att du kämpar för svenska folket!

  Moderaterna (och övriga i alliansen) är rätt tysta egentligen. För mig finns idag inget alternativ till alliansen (där moderaterna legat mig närmast om hjärtat – jag har till och med varit medlem i Bromma). Det är med sorg jag ser mig *tvingad* att rösta på ett missnöjesparti i nästa val. Det finns kanske en och annan insatt moderat som förstår min frustration över att demokratiska kärnvärderingar monteras ner men inte tillräckligt många för att jag ska våga lägga min röst på m. Jag vågar alltså inte rösta på dessa personer efter beslutet i riksdagen den 18:e som visar hur lite personröster är värda i viktiga frågor.

  Det är med sorg jag lämnar moderaterna och min röst kommer falla på pp – det är för kort tid kvar att etablera någon alternativ. Moderaterna fick chansen denna sommaren att visa att de inte var en samling lydiga ja-sägande gubbar och kärringar men har på ett skrämmande sätt bevisat motsatsen. Rick, du företräder det största partiet, sett till folkligt stöd just nu! Och hör upp allesammans, om någon från de etablerade partierna försöker hänga med Rick så ljuger de – de kommer liksom Fegerley tvärvända då det gäller. Förresten, skulle även bli lycklig om t.ex. Per Ström skulle kandidera för pp till nästa val.

 100. Putte

  Det finns ett djupt psykologiskt behov av att förklara och hitta orsaker till det ofattbara och skrämmande. Titta bara på alla konspirationsteorier och “spår” kring Palmemordet.

  Dessutom är det ett faktum att det finns människor som lider av paranoida psykoser – och att dessa människor brukar attraheras av konspiraionsteorier.

  Nägra exempel: Bilderberggruppen, Tri-laterala kommissionen, den hemliga världsregeringen som styrs av frimurarna, de hemliga planserna på massivst Genocide för att minska världs-befolkningen, USAs militär som har hemliga avtal med UFO-varelser om att dessa ska få kidnappa människor och utföra experiment på dessa, att AIDS togs fram i ett hemliga vapenlaboratorium i USA med syfte att utrota den svarta rasen, att CIA har mass-opererat in implantant av mikrochips i människors hjärna för att kunna fjärrstyra deras tankar och beteende. Bu!

  Att det totalt saknas fakta som stödjer dessa teorier bekymrar inte de troende. De tolkar bara det som ännu ett tecken på att de är sanna. Konspirationen är ju så fruktansvärd att de lyckas utplåna varje spår av sina aktiviteter.

  Jag vill inte utesluta att det finns någon form av foul play kring 9/11, men det är irrelevant.

  Att ta upp den frågan gör bara att mainstream-personer får dår-vibbar och avfärdar alltihop.

 101. HR partimedlem

  Jag som partimedlem fylls med glädje varje gång Rick påtalar allt som är felaktigt i samhället sett till viktiga demokratifrågor såsom integritet, yttrandefrihet och givetvis också partiets tre frågor.

  Om partiet får förbättrad ekonomi så är min personliga åsikt att partiet anställer Rick på heltid för att leda/inspirera kampen för ett demokratiskt och fritt samhälle.

  Mandat i Europaparlamentet ger denna möjlighet och jag är ganska säker att det går vår väg i euvalet.

 102. Bo Larsson

  Putte, du gör du dig bara till en fåne genom att hålla på och tramsa på det där sättet eftersom det är uppenbart att du inte vet vad du pratar om.

  Läs min sista post. 9/11truth movement är en mainstreamrörelse som omfattar en stor del av amerikanska folket och där ingår många framstående och ytterst kvalificerade personer. KOLLA IN FAKTA TJOCKSKALLE!

  Det finns lättlurade och lättmanipulerade typer med strutsbeteende som vägrar att se verkligheten som den är och det är uppenbart att du är ett exempel på en sådan. Och du tycks ha uppfattningen att alla som arbetar med brottsutredningar lider av paranoida psykoser och sysslar med olika konspirationsteorier. Mycket clever!

  Det finns ett djupt psykologiskt behov av att inte behöva inse och förstå det ofattbara och skrämmande, därför bortförklarar man minsta tecken på att verkligheten kan vara vara mer skrämmande än den bild media presenterar.

  Dessutom är det ett faktum att det finns människor som lider av paranoida psykoser – och att dessa människor gör allt för att slippa se verkligheten om den uppfattas som alltför skrämmande. Ett sätt att göra detta är att förlöjliga alla som för fram fakta om verkligheten för att göra det enkelt för sig så man slipper inse hur det verkligen står till.

  Nägra exempel: man tror blint på det som media presenterar oavsett vilka som äger media och nyhetsbyråerna och som kan styra allt som presenteras där. Finns det i media då är det med absolut säkerhet sant. Står det inte i media är det med samma absoluta säkerhet inte sant. Media sätter ramarna för vad man får och inte får tro precis som bibeln. Man behöver inte tänka själv utan bara titta på nyheterna och tro blint på allt som sägs där. Enkelt. Man TROR på media och behöver inte bekymra sig om att tänka självständigt. Och om det läggs fram absoluta fakta och bevis som inte media rapporterat om, då måste de vara falska oavsett hur vederhäftiga de är, ja men visst, för media har ju patent på sanningen och verkligheten, så är det om man är troende.

  Att det totalt saknas fakta som stödjer den officiella 9/11 teorin bekymrar inte de troende på den officiella versionen. De tolkar bara det som ännu ett tecken på att den är sann eftersom corporate media sprider propaganda att den är sann och då är det irrelevant med några fakta.

  Sanningen är den att 9/11 är så fruktansvärt dåligt genomförd och att de ansvariga lyckats lämna så mycket spår av sina aktiviteter att vem som helst med lite sunt förnuft efter fem minuters granskning av omständigheter kring 9/11 inser att den officiella versionen är falsk och att allt pekar mot Bush-administrationen.

  Du säger att du inte vill utesluta att det finns någon form av foul play kring 9/11, men att det är irrelevant. Hur körd får man vara i nyllet? 9/11 är ju grundorsaken till att vi överhuvudtaget har FRA-lagen! Avtalet om informations- och teknikutbyte som ligger bakom FRA-lagen skrevs med US Department of Homeland Security som kom till helt och hållet pga 9/11. Irrelevant! Man tror inte sina öron!!

  Att ta upp frågan om 9/11 gör bara att mainstream-personer inser att alla som fortfarande tror på den officiella versionen är smått knäppa i skallen eller oinformerade. Det är i alla fall vad som skett i USA och det kommer att ske även i Sverige. Från början trodde nog de flesta i USA på den officiella versionen men efter att ha börjat granska fakta inser allt fler att den helt enkelt inte kan stämma. Därför är det nu en majoritet, mer än 150 miljoner amerikaner som definitivt inte tror på den officiella versionen utan som istället riktar sina mycket välgrundade och faktabaserade misstankar mot Vita Huset.

  Det finns hur mycket seriös information som helst om 9/11. Massor med böcker och information på internet som går igenom varje detalj och omständighet kring 9/11, skrivna av ytterst kompetenta och initierade person med professionell bakgrund och speciell inblick i relevanta områden, Akademiker, ingenjörer, jurister, militärer, underrättelsetjänstanställda, fd CIA, fd NSA, politiker, ministrar, piloter ( te x de piloter som flugit exakt samma plan och samma rutt som de som kapades och som var nära vänner till de piloter som flög de kapade planen), höjdare och insiders i republikanska partiet ( t ex advokaten Stanley Hilton, fd chieff os staff hos presidentkandidaten Bob Dole), .

  Det är bara att läsa, göra efterforskningar och tänka själv för en gångs skull. Skulle du mot all förmodan efter detta vidhålla att den officiella versionen är helt sann då tror jag att vi måste låta en psykiatriker titta på dig och överväga om inte inläggning på mentalsjukhus är nödvändigt, då saknar du all kontakt med verkligheten och lever i en rosa bubbla där alla som talar om sanningen för dig uppfattas som skrämmande och galna konspirationsteoretiker.

  Den enda anledningen till att det fortfarande finns folk som tror på den officiella förklaringen är att de tror blint på corporate media och att de inte själva granskat omständigheterna kring 9/11, så enkelt är det.

 103. Bo Larsson

  Jag glömde att tillägga att för att förstå de verkliga motiven till FRA-lagen måste man förstå 9/11.

 104. Mikke

  Fördelen med IRC är att man kan sätta folk på “IGNORE”-listan och slippa se vad de skriver. Den funktionen önskar jag att det fanns även på forum 🙂 . Du, Bo Larsson, med all respekt, hade satts på den listan direkt. Det är möjligt att det finns nåt i vad du skriver. Men du skriver det i ett högt tonläge och på ett förolämpande sätt.

  Just nu är dina teorier svåra att ta in. Jag har svårt att ta in faktumet att vår regering vill tillåta massavlyssning av oss.
  Att den amerikanska regeringen skulle stå bakom 9/11 är än mer svårt att ta in och jag orkar inte ens tänka eller analysera detta just nu.

  / Mikke

 105. MrPerfect720806

  Efter att ha läst ditt inlägg inser jag att vi har varit avlyssnade och övervakade länge. Den nya lagen innebär egentligen att vi ska acceptera att bevismatrial kan komma direkt ur densamma.

  Om man inte gjort det tidigare så är det dags att kryptera, för vem kan alla detaljer i lagen?

  Risken att bli brottsling för att man råkar ha fel åsikt eller säger “bomb” eller “bög” något annat har nog ökat markant.

  Snart blir man arresterad p.g.a. sin religion eller att man är kommunist…. Oj, jag glömde. Det har redan börjat. Polisen ser lamt på när svartklädda människor arresterar i Sverige och tar dem med till tortyrkammare.

  Idag muslimer, imorgon kommunister, i övermorgon de som verkade för frihet på Internet.

  När är det din tur?

 106. Hektisk vecka « Soundness in an unsound world

  […] ja om inte lögner så åtminstone dribblingar med sanningen. Mailet blev snabbt sågat, både av bloggare och i traditionella […]

 107. Hans J

  “51% av sveriges befolkning är emot FRA-lagen”

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1211752&from=tipsa

  Det är ju fruktansvärt att regeringen bara genom att TIGA har lyckats att så här långt dupera halva svenska befolkningen. Det går alltså väldigt långsamt att sprida kunskap om de faktiska framtida konsekvenserna och riskerna med lagen. Det verkar vara så att mest okunnighet finns i de äldre åldrarna där kännedomen om den aktuella tekniken är lägst.

  Det är dags med en informationskampanj riktad speciellt till medelålders och äldre så att även dessa förstår den fara som det innebär om lagen får stå kvar.

  Avsiktlig desinformation som att all signalspaning måste upphöra osv måste kraftfullt tillbakavisas. Att lura hela svenska folket är helt emot de principer på vilka vårt samhälle är byggt!

  Vi som har kunskap om datatekniken MÅSTE DELA MED OSS AV DEN!

 108. Bo Larsson

  Hans J, bra förslag!!

  Tänk om vi kunde sprida detta vidare till så många som möjligt. Alla känner väl några och/eller har släkt och familj som är medelålders och äldre som kanske står utanför blogg och internet sfären. De skulle i sin tur kunna informera sina vänner. De kan kanske också bli inspirerade att skriva insändare och brev/mail till riksdagsledamöter m fl. Snart har vi nått hela svenska folket!

 109. Rick Falkvinge

  Jag vill bara förtydliga att diskussioner kring vad som hände den 11 september är strikt off-topic i det här kommentarsfältet.

  Stay on topic.

  Framtida kommentarer om 11 september 2001 kommer att raderas. Vi har fakta nog på bordet att diskutera, vi har inte råd att divergera till ovisbara konspirationsteorier.

  Den som vill diskutera alternativa teorier kring 11 september 2001 får starta en egen blogg för det. Detta är inget annonsutrymme.

 110. Nick

  Läs följande Rick!
  Här följer lösningen på “FRA-problemet” en lösning som innebär att alla inblandade blir nöjda.
  All information på nätet skickas i ip-paket. Dessa innehåller ip-adressen för avsändaren och mottagaren av paketet.
  Alla internetoperatörer delar ut sådana ip-adresser till sina kunder ur olika sekvenser med ip-adresser.
  Alla operatörerna anmäler till ett gemensamt register vilka ip-adresser som används, detta register kan man förmodligen redan idag ta fram om man är lite insatt.
  Operatörerna som äger kablar som passerar landetsgräns och som i framtiden ska tvingas skicka en kopia till en samverkanspunkt där FRA får tillgång till all trafik MÅSTE undanta sådana paket som innehåller en ip-adress ur ovan nämnda register antingen som mottagare eller avsändare. I registret ska även ip-adresser för t.ex. mailservrar som används av privatpersoner finnas med. Detta innebär att FRA inte får tillgång till svenskarnas kommunikation som ju avser inhemska förhållanden och som ju om det handlar om olagligheter är en fråga för polisen eller säpo och som FRA ändå säger sig inte vara intresserade av MEN FRA får fortfarande tillgång till all annan trafik som mer “råkar” skickas genom Sverige. Detta är ju ett helt lysande förslag tänk att lilla jag löste hela problemet. Skulle inte regeringen och FRA tycka att detta är ett bra förslag så gör dom ju bort sig rejält för då är det trots allt svenskar dom vill avlyssna, med mitt förslag så slipper ju FRA en massa trafik som dom ändå inte är intresserade av och kan söka effektivare i en mindre datamängd så det borde ju även vara bättre ur deras synvinkel.

 111. HR

  Nick: Nej, Fredrik Reinfeldts Allians (FRA) köper inte det. Terrorism kan ske via en svensk ipadress, speciellt om abonnenten har ett utländskt namn och dessutom är homosexuell. Jo FRA vet allt om folk, dom har ett eget PUL.

  När USA sedan säger att Echelon och dess noder (FRA) skall spana efter fildelare, så är det bara för sveriges regering att börja dansa och le glatt.

 112. serenity

  Nick: Det går ju, återigen, inte heller att urskilja trafiken utan att granska den (granska = integritetsintrång). IP-adresserna står i headern i varje IP-paket, och öppnar man den för att kolla om det är en svensk adress, så… Ja.

 113. Nick

  Till HR> Visst kan en terrorist använda en svensk ipadress men det handlar då om svenska förhållanden som är en uppgift för SÄPO och inte FRA, detta har Tolgfors sagt vid flera tillfällen.

  Till Serenity> Om operatören har en maskin som läser headern på ip-paketet så är det knappast ett intrång i integriteten det sker ju hela tiden hur tror du annars att paketet kommer fram?!?!

  Jag tycker nog att mitt förslag funkar fint, skyddar integriteten och hjälper även FRA genom att ta bort data som dom inte är intresserade av.

 114. serenity

  Nick: Jotack, nätverk kan jag, om något. 🙂
  Jag håller personligen med om att just det inte är något problem, just eftersom det är omöjligt att routa ett paket rätt utan att kolla destinationsadressen. Å andra sidan så håller nog inte alla med om att det är helt lugnt. Se bara hur mycket prat det blivit om att just “sortera” trafik efter källa/destination.

  I vilket fall så har ju Åkesson sagt flera gånger att svenskar får avlyssnas “i vissa fall” – t ex när de pratar om fel saker, så idén faller ju lite på det. Om meningen vore att spana *enbart* på utländsk trafik så vore det kanske möjligt.

 115. Nick

  serenity: Det känns som att det skulle kunna vara möjligt om man enbart vill spana på utländsk trafik. Vill man spana på någon person i Sverige så får det ske först vid brottsmisstanke, typ så som det fungerar redan idag. Tycker detta känns som en kompromiss som i alla fall är bra mycket bättre än dagens förslag.

 116. Hans J

  Denna fråga om routing och nödvändighet av hantering av IP-adresser i denna hantering har grundligt analyserats på annan plats av någon här.

  I korthet handlar det om att VI internetanvändarna beställt en viss funktionalitet. Operatörerna som agerar på vår beställning MÅSTE för att kunna utföra DENNA beställning – routa – paket. Detta har ingenting med AVLYSSNING att göra (routrarna i sig har ingen minnesfunktion av paket)

  Vad som skiljer sig här är att FRA utan den enskilde användarens BESTÄLLNING eller GODKÄNNANDE avlyssnar och analyserar innehåll i paket för att utröna om de har intressant innehåll eller intressant adressat.

  DET är stor skillnad på nödvändighet för att utföra en beställd tjänst och någonting helt annat.

  Ingen ondgör sig över att brevbäraren måste bära brevet till respektive adressats brevlåda. Skulle däremot något på vägen sitta och kontrollera adressater och i vissa fall då öppna och läsa innehållet eller öppna för att se om breven innehöll någonting intressant så skulle vi bli

  HELIGT FÖRBANNADE – MED RÄTTA!

 117. Macke

  Men Nick har ju en poäng: hade FRA inte velat spana på “svenskar” så hade de ju åtminstone försökt åstadkomma något liknande det han föreslår. Men naturligtvis vill de ha möjlighet att spana på svenskar likväl som på alla andra. De vill ha kontroll över hela dataflödet. Inte för att de är särskilt intresserade av att läsa enskildas email, som Åkesson ju alltid brukar framhålla, utan för att de ska kunna ställa upp med material när en beställning kommer från en uppdragsgivare, och man vill hålla maximalt öppet för att beställarna kan vilja veta olika saker vid olika tidpunkter. Perfekt service. Det absoluta godtycket.

 118. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro

  Det Nick säger är faktiskt en intressant kompromiss.

  Att helt undanta svenska IP-adresser från avlyssningen är ett alternativ för en kompromiss. Det här måste dock i så fall göras i en fristående helt öppen implementation (som är granskningsbar för allmänheten) redan hos ISP:n, innan trafiken skickas till FRA.

 119. Hans J

  FRA är inte intresserade!

  Varför har de annars inte själva kommit med någonting i den stilen? Nån urvattnad kompromiss är nog inte aktuellt för dem.

  OM FRA eller våra “smarta” politiker skulle tycka att detta är någonting – DÅ skulle jag bli riktigt orolig. Det är ju som upplagt för ÄNDAMÅLSGLIDNING…

  Har ryska ambassaden svenska IP-nummer? Kan de koppla in 2 IP-nummer till en router? HAHA där kringgick man hela skiten!

  En arabisk terrorist (med svenskt medborgarskap) i Sverige. Kan han ha 2 IP-linor med 100 megabit och en router?

  Finns det TOR-noder i sverige? Kört igen!

  Låt oss gemensamt hålla “NOLLAN” och inte nu försöka blidka besten! BESTEN är en HUNGRIG FAN och kommer inte att bli nöjd och “lämna oss ifred”.

  Det handlar om att slåss för livet! Från och med NU!

  Kablarna FÅR INTE kopplas till FRA!
  – DETTA är av vitalt nationellt säkerhetsintresse! –

 120. Nick

  Hans J: Mycket av det du beskriver handlar ju om inhemska förhålladen och är inte nåt som intresserar FRA utan detta jobbar SÄPO med.

  Nu är ju inte jag så dum att jag tror på det själv men är det inte så dom har sagt. Vill man spana på personer i Sverige ska det krävas brottsmisstanke och fungera så som det gör idag.

 121. Jesper

  Nick: Låt oss säga att ditt förslag är helt korrekt, implementerbart och oklanderligt. Med ditt förslag kunde IP-huvudena skiljas från resten av paketen (redan idag en verklighet i en normalbegåvad router, som sagt), och detta även *utan* att FRA blir pipade all trafik (här ramlar vi in i fantasins underbara värld igen, men låt oss säga att detta är genomförbart). Även om detta går så skulle det falla på att trafik skickade genom en svensk proxy skulle undantas.

  Den svenska proxyn, som i så fall skulle tendera vara intressant om det verkligen *var* terrorister på båda ändarna kabeln, skulle dessutom inte kunna pekas ut utan att göra omfattande analys av trafiken, som skulle rendera en ohelig hög false positives tack vare virtuella/virtualiserade hostar, delade IP-nummer och en enorm trafikmängd. Vips har vi ännu ett scenario där en hög oskydliga människor får sin trafik granskad.

  Ditt förslag är bättre och det skyddar folket mer, men jag tror att det är omöjligt att lägga fram något som verkligen kommer att fungera till hundra procent att bara plocka ut relevant trafik “på genomresa”. Och det är som sagt inte frågan om att bara göra det heller.

  Jag drog en gång en parallel på jobbet om FRA-lagen; den är kanske något off, men den illustrerar med viss genomslagskraft vad det hela handlar om. Originalförslaget var att släppa ut en drucken chimpans på Sergels torg med en laddad AK-47. Primaten skulle skjuta vilt omkring sig i hopp att fälla tänkta ryska spionhelikoptrar, samt al-Qaida-medlemmar som var i begrepp att köpa sig en sojakorv innan de skulle spränga NK. Normala människor anser på det här stadiet att regementet är på god väg att avhästas. Sedan slevar alliansen på en skyddsgrupp på 20 personer som ska följa chimpansen runt och se till att den inte beter sig dumt åt, varpå Federley m.fl. helt plötsligt ser detta som en nåbar kompromiss. Sensmoralen är ju helt enkelt att det enda vettiga är att skärpa sig, dra tillbaka förslaget, ställa tänkta tidigare gärningsmän till rätta som sig bör för grov försummelse samt försöka komma på en annan lösning.

  Om vi fortsätter att diskutera den tekniska implementering som skulle innebära minst intrång samt gå FRA tillväga skulle vi helt plötsligt skifta diskussionen till att bestämma färgen på apans keps.

 122. Nick

  Jesper: Jag förstår ju att mitt förslag blir svårt att implementera i praktiken. När jag skrev om att mitt förslag var helt perfekt och löste alla problem så gjorde jag det med viss ironi.
  Jag tycker alltså att det aktuella lagförslaget är riktigt dåligt och med mina ändringar skulle det i alla fall bli bättre men för den delen inte bra. Om man ser på hur det politiska läget är just nu så är den största chansen att få stopp på denna lag att stödja de folkpartister som krävde brottsmisstanke för att avlyssningen skulle få äga rum. Detta har ju helt avvisats av Tolgfors m fl därför att FRA inte jobbar på det sättet och inte behandlar inhemska förhållanden. Terrorister i Ryssland som pratar med terrorister i Sverige är för mig ett inhemskt problem som SÄPO ska jobba med. Precis som en terroristcell i Sverige, dom kan ju prata med varandra utan att trafiken passerar landsgränsen och detta kommer ju inte att kunna avlyssnas med dagens förslag utan detta får SÄPO jobba med via vanlig spaning. Alltså trafik som kommer ifrån eller ska till Sverige är inhemska problem=inget för FRA. Trafik som passerar genom Sverige får avlyssnas av FRA. Nu kan ju säkert terrorister i två andra länder som vill kommunicera säkert lura detta system genom att “fuska” till sig en svensk ipadress men dom kan ju även se till att kommunikationen aldrig passerar Sverige och då spelar det ju ingen roll hur lagen ser ut. Terrorister som bara har en viss kompetens kommer ju se till så att FRA-lagen hur den än ser ut kommer att vara tämligen meningslös.

  Jag tycker nog att mitt förslag ger de skeptiska folkpartisterna en del argument i alla fall.

 123. Jesper

  Nick: Instämmer; jag insåg motivet men kände att jag som ett par andra i tråden behövde skjuta ner även ditt förslag “för syns skull”.

  Visst är det så att lagen skadar dumma och/eller ofördelaktigt placerade terrorister (svårt att t.ex. routa från Norge till Ryssland utan att gå via Sverige) men drabbar i princip *alla* svenskar. Det är ju helt enkelt betydligt simplare att undvika att korsa Sveriges gränser om man är på utsidan än på insidan, som sagt.

 124. Anders Andersson

  Nick, jag började för flera år sedan att göra en egen sammanställning av vilka IP-adresser som hör till vilka länder (egentligen jurisdiktioner), i avsikt att använda detta för olika tekniska bojkottaktioner, åtgärder mot spamming och liknande. Exempelvis skulle man med den databasen kunna neka att ta emot e-post från länder med dåligt rykte i spam-sammanhang.

  Mitt projekt ligger tills vidare på is, framför allt därför att jag själv inte har haft tiden som erfordrats, men även för att det har dykt upp andra tjänster på Internet som åstadkommer ungefär samma sak. Jag utesluter inte att återuppta arbetet i framtiden om det skulle visa sig användbart.

  Jag har aldrig föreställt mig att en sådan databas över IP-adressers juridiska hemvist kommer att bli helt rättvisande; i denna tråd har redan givits exempel på ambassader som skaffar IP-adresser från värdlandet och liknande. Det behövs dock inte för de triviala tillämpningar jag har i åtanke. Jag skulle vara nöjd om jag på egen hand lyckades placera 90 procent av världens IP-adresser i rätt land från början. Större träffsäkerhet än så är overkill för att räcka långfingret åt förmodade spammare, och om någon IP-adress visat sig ha blivit placerad i fel land skulle jag vara ganska generös med att låta dess användare korrigera databasen.

  En sådan osäkerhet vore dock oförenlig med de höga krav på skydd för telehemligheten som Sveriges teleabonnenter har rätt att ställa. Om FRA upptäckte att en svensk IP-adress felaktigt angivits vara utländsk, så skulle inte FRA ha någon anledning att påtala felet. Det är helt enkelt inte acceptabelt att jag som svensk bara kan vara till 90 procent säker på att min telehemlighet är skyddad; då är det faktiskt betydligt större chans att FRA inte hinner granska just min trafik.

  Det enda som kan ge oss ett högre skydd för vår privata kommunikation än vad FRA:s begränsade granskningsresurser i sig utgör, är att några massavlyssningskablar aldrig kopplas in; på den punkten är jag helt överens med Hans J. Även om jag personligen gillar lösningen med sortering av IP-adresser, så är det här helt fel problem att applicera den lösningen på.

  Vi är inte betjänta av ett aldrig så finmaskigt såll som skall skilja tillåten massavlyssning från otillåten dito; det här är en så pass riskabel situation att vi behöver dubbla eller trippla vattentäta skott för att med hyfsad säkerhet gardera oss mot att den alls uppstår.

  Även om man skulle lyckas med konststycket att till hundra procent identifiera alla “svenska” IP-adresser, så ifrågasätter jag det etiskt (och juridiskt) riktiga i att skilja mellan svensk och utländsk trafik på det här sättet. När ett utländskt företag köper kommunikationstjänster av ett svenskt, och deras information därför skickas genom Sverige, så förväntar de sig att den skyddas mot obehörigas insyn, precis som vi gör det beträffande vår inhemska trafik. Varför skulle de finna sig i att bli behandlade som andra rangens kunder?

  Man kan jämföra det med människor som i andra länder utsätts för förtryck och förföljelse, och därför tar sin tillflykt till vårt land. Tyvärr tas de inte emot med öppna armar av våra myndigheter heller, men några av dem kan ha turen att bli inhysta hos enskilda flyktinggömmare. Skulle systrarna i Alsike neka att ta emot någon som saknar svenskt medborgarskap och i stället överlämna vederbörande till polisen, bara för att regeringen hotar att annars börja utvisa också svenska medborgare?

  “Men broder Ingvar är ju inget sanningsvittne!”

  Om vi anser att privat kommunikation är en mänsklig rättighet, och inte bara en medborgerlig sådan, då skall vi vara generösa mot våra utländska vänner och inte blott upplysa om att de kan skaffa sig svenska IP-adresser, utan rentav erbjuda dem dylika ur de adressrymder vi själva disponerar. Att ens föreslå för politikerna att man hypotetiskt kan sortera IP-adresserna efter nationalitet för detta ändamål sänder helt fel signaler om vad vi anser vara rätt och rimligt.

  “Gärna långtidsförvar av radioaktivt avfall/försvarsunderrättelseverksamhet, men inte i vår kommun/vårt land, tack!”

  Politikerna är ju själva rätt så pigga på att använda lagstiftningen som ett sätt att “sända signaler” om det ena eller andra i stället för att faktiskt tillämpa den fullt ut; i stället för att fantisera om “nolltolerans” genomförd med hjälp av lag, så borde vi tillämpa nolltolerans mot värdelös eller skadlig lagstiftning.

 125. Nick

  Anders Andersson: Man kan ju tänka sig en lagstiftning som säger att operatörer som erbjuder tillgång till “nätet” i Sverige har en skyldighet att ha koll på vilka ipadresser dom delar ut. Är det inte så att det t o m redan förhåller sig på det viset….

  Hur som helst, då borde ju operatörerna gemensamt kunna ta fram en lista med samtliga dessa ipadresser känns inte som någon omöjlighet. Sedan blir det olagligt för operatörerna att skicka vidare ip-paket med dessa ipadresser i headern till de s k samverkanspunkterna. Tror fortfarande att en sådan lösning skulle vara tekniskt möjlig.

  Sedan kan man ju verkligen fundera på hur etiskt det är att skilja på utländsk och svensk trafik på det här sättet. Detta förslaget är som sagt inte bra men ett försök att göra det befintliga något lite bättre. I det befintliga förslaget så avlyssnar men ju t.ex. mig när jag mailar min mamma men inte en terroristcell som befinner sig inne i Sverige. Hur etiskt är det? Man kan ju fråga sig varför FRA inte ska avlyssna all inhemsk trafik också när dom har så bra filtrerings möjligheter som tar bort all oviktig information och enbart hittar terrorister…

  Det man skulle vilja se är ju en teknikneutral kommunikationssekretess. Där posten, teleoperatörer m.m. inte på något sätt får kopiera eller ta del av riktad kommunikation, alltså kommunikation som har en uttalad mottagare, t.ex. ett fysiskt brev eller ett ip-paket. Däremot om jag väljer att kommunicera med hjälp av en FM-sändare så får jag räkna med att någon lyssnar av detta.

 126. Bo Larsson

  Jag är nästan så att jag ger upp-dumheten står meterhög!! Det är tragiskt när vuxna människor vägrar att använda sin intelligens och synd Rick att du inte vill se längre än näsan räcker. Tror du verkligen att FRA-lagen är en isolerad företeelse som kan hanteras enbart inom Sveriges gränser? Vi lever faktiskt i en värld.

  Inser du inte betydelsen av 9/11 och att FRA-lagen är sprungen ur den händelsen och skulle inte ha existerat utan den. När nu mer än halva USA befolkning granskat fakta och därför totalt underkänt den officiella förklaringen finns det ju skäl att också ta med detta faktum i diskussionerna kring FRA-lagen eftersom skuldfrågan kan ha största betydelse för FRA-lagens vara eller ickevara. Detta är NORMALT.

  Det är ju i det närmaste ofattbart att du censurerar diskussioner kring något som är en integrerad del av FRA-lagen som 9/11. Visst kan 9/11 som sådan med fördel diskuteras och tas upp på andra bloggar och forum men faktum kvarstår att det inte är speciellt befodrande att censurera. Är det ett sådant samhälle du vill vara med och skapa där du bestämmer vad som får diskuteras eller inte?

  Den här diskussionen utvecklades spontant mellan olika personer utifrån din bloggostliksom så många andra diskussioner på din blogg som med tiden kanske inte håller sig strikt till ursprungliga ämnet men det är väl helt naturligt och att censurera verkar fullständigt vettlöst och mot alla principer som du säger dig stå för.

  Men din handling bekräftar precis det jag skrev i ett av inläggen, att de har lyckats hjärntvätta folk till den grad att de utan att veta om det “polisar” alla som säger sanningen. Du är en av dem som försöker hindra att sanningen kommer ut genom att censurera.

  Den dag inom en snar framtid då det är fastslaget att Bush-administrationen låg bakom 9/11 kommer du stå där häpen och tänka: vad innerligt korkad jag var, att jag inte ens brydde mig om att kolla in enkla fakta. Då hade jag ju enkelt kunna inse att så var fallet. Men jag såg inte längre än näsan räckte, vilken idiot jag var.

 127. serenity

  Bo: Har du nån källa på det där med mer än halva befolkningen? Om du lyckas bevisa att mer än 20% säger så blir jag imponerad.

  Rick: Sorry för OT.

 128. Mats Dagerlind

  När det gäller undantag från avspaning så är det där med bortsortering av alla svenska IP-adresser iofs intressant men har sina begränsningar att döma av diskussionen.

  En rimligare väg är väl att FRA inte får möjlighet att själva tappa av operatörernas brutotrafik utan att de måste begära ut den och att operatörerna då kan plocka bort trafik – dvs inte lämna ut den till FRA – som berör en kund hos operatören som har begärt att få sin kommunikation skyddad mot detta.

  Ett sådant undantag bör de flesta svenskar kunna begära. Om FRA har en annan åsikt i det avseendet om en svensk medborgare eller annan i Sverige bosatt person, skall de för att få ut de uppgifterna kunna motivera varför de är intresserade av personen i fråga. Om tvisten inte kan lösas mellan kunden, operatören och FRA bör den hänskjutas till domstol.

  Endast då kan vi få någon rättssäkerhet för kabelspaning. FRA får generell rätt att spana på sådant som rör sig i kablarna men bara för trafik där ingendera av avsändaren och mottagaren har begärt undantag. På så sät kan man ju få tillgång till all möjlig obskyr trafik mellan obskyra personer i obskyra syften men Svenssons integritet för förtroliga meddelanden är tryggad.

 129. blubb

  FRA-hearing i Centerpartiet!

  Alla som är intresserade kan anmäla sig som åhörare till den hearing om FRA-lagen som blir den 29/8. Läs om det på http://www.centeruppropet.se och skynda dig att anmäla dig, eftersom antalet platser är begränsat.

 130. Bo Larsson

  serenity, det mycket respekterade opinionsundersökningsinstitutet Zogby International har genomfört flera stora undersökningar om vad amerikanska folket tror och tycker om 9/11.

  Andelen amerikaner som misstror den officiella förklaringen har ökat för varje undersökning. Den senaste släpptes den 6 sept 2007 och visade att 51 % av amerikanska folket inte köper the 9/11 commission report som står för den offiella versionen och vill ha en utredning om Bush och Cheneys förehavanden före, under och efter 9/11.

  Zogby Poll: 51% of Americans Want Congress to Probe Bush/Cheney Regarding 9/11 Attacks; Over 30% Seek Immediate Impeachment

  En tredjedel vill att de ska ställas inför riksrätt på en gång då de kan antas ha granskat omständigheterna tillräckligt för att själva vara förvissade om att det inte finns någon annan rimlig förklaring än att Bush-administrationen låg bakom 9/11.

  Om du själv granskar: The 9/11 Commission Report is a joke.

  http://www.911truth.org/article.php?story=20070906103632686

  http://www.zogby.com/news/ReadNews.dbm?ID=1354

  Se också tidigare länkar jag publicerat i inlägg.

  Ni kan ju bara föreställa er vad som kommer att hända med FRA-lagen när det visar sig att kriget mot terrorismen är fake och egentligen a war on freedom.

 131. Anders Andersson

  Nick, vi har att göra med en lagstiftare som med ett penndrag har avskaffat telehemligheten för såväl svenska medborgare som utlänningar (de senare åtnjuter i princip samma rättigheter som svenskar vad gäller ingrepp i privatsfären). Att i det läget föreslå samma lagstiftare att införa ytterligare lagar som skall återställa telehemligheten för personer med “svensk” IP-adress är dels en politisk omöjlighet, dels ännu ett steg mot ett juridiskt kaos där vi blir beroende av att lagarna följs till punkt och pricka samtidigt som vi lägger ned all vår tid på att kringgå samma lagar. Det är samma övertro på att man med hjälp av lagstiftning kan snida om samhället efter behag som politiker ger uttryck för när de vill lagstifta om “civilkurage” och “nolltolerans”, fast från vår sida.

  Dåliga lagar neutraliseras genom att man tar bort dem, inte genom att man stiftar fler lagar.

  Om man inte kan få politikerna att göra rätt, då får man kringgå deras påfund genom att göra sig oberoende av dem. Telefonstrejka. Ring inte något mer samtal efter den 1 januari 2009. Svara inte om det ringer, eller ännu hellre, koppla in en automatisk telefonsvarare och låt den förklara varför du inte svarar. Det är krig. Telefonera inte så länge krigstillståndet varar. Myndigheterna behöver ledningarna.

  Det är dags att se sig om efter leverantörer av privatradiosändare, så att vi kan kommunicera direkt med varandra i stället för via det statliga telenätet. FRA är ju inte intresserade av vad som händer i etern längre.

 132. Rick Falkvinge

  Bo: Vad eller vem som låg bakom 9/11 är inte intressant för den här diskussionen, för det är likväl ett faktum och inget vi kan påverka. Dessutom drar alla sådana diskussioner bort fokus från det väsentliga, nämligen vad vi kan påverka. Då bortser jag från att det dessutom ser fullständigt foliehattigt ut för omvärlden.

  Eftersom du inte respekterade första varningen: Jag raderar alla kommentarer som handlar om det från och med nu, och jag skojar inte. Du använder min blogg för att föra fram dina egna budskap, något som sänker läsvärdet för bloggen. Den sortens reklam uppskattar jag inte alls.

 133. Mats Dagerlind

  Visst är det intressant med konspirationsteorier – vare sig de handlar om att amerikanarna själva låg bakom nine-eleven, att PKK mördade Olof Palme, att månlandningarna från 1969 och framåt var fejkade studioinspelningar, att det inte var Karl XII som dog 1718 i Fredriksten utan en dubbelgångare, att det finns en skuggregering som styr världen av medlemmar i Illuminati och diverse frimurarordnar, som dessutom är lierad med utomjordiska varelser som vill kolonisera jorden, att det som avslöjas i Matrix-trilogin om att det vi uppfattar som verklighet bara är en drömd datorsimulering är sant på riktigt, att det finns utomjordiska baser på månens baksida, att jordens innandöme är befolkat av okända intelligenta livsformer, att Paul McCartney och Tom Petty egentligen är döda och att det är look-alikes som nu fortsätter deras karriärer medan dock att Elvis lever, att USA har levande aliens och deras farkoster under jorden i Area 51, att vi lever i de sista dagarna och odjuret med talet 666 snart kommer att dyka upp på den världspolitiska arenan, att det finns vättar, tomtar, små grå, skogsrån, sirener och sjöjungfrur…

  Listan kan göras hur lång som helst. Med litet (läs: mycket) fantasi kan man nog koppla den nya FRA-lagen till ett flertal av dessa teorier – i varje fall om man vill att FRA-motståndet ska gå från att vara en bred folkrörelse som spänner över hela det politiska spektrat till att bli en liten esoterisk och marginaliserad sekt.

 134. Rick Falkvinge

  Mats: +1

 135. Hans J

  Den här “hearingen”. Är det ytterligare bara ett sätt för centern att återta kontrollen över sina frihetsälskande “överlöpare”. Dom där “quislingarna”, “desertörerna”.

  Dom som försöker uttrycka sin personliga åsikt och rösta efter en djupt känd övertygelse. Dom ska trampas ned av en “makthungrig” mob. Skällas ut, förnedras och dras i smutsen.

  Jag antar att det inte är om det som “hearingen” ska handla – Centerns bristande demokratiska fingertoppskänsla.

  Centern har uppvisat en hjord- och flock-mentalitet. Ändamålet makt har helgat alla medel även att trampa på friheten och faktiskt att kränka – YTTRANDEFRIHET och RÖSTRÄTT.
  Nu ska man då ha en “hearing”. Man får anta att det inte på å-HÖRARNA som ska “hearas” på. Några uppblåsta självtillräckliga potentater med någon enstaka förskrämd “gisslan” som passar sig noga för att stöta sig med mittfåran i flocken – ska förkunna en på förhand uppgjord linje.

  Centern borde ta itu med sitt demokratiska underskott!

 136. Dynamic Man » Bajsmannen jobbar på FRA

  […] om ursäkt för den något oseriösa titeln. Men det skrivs så väldigt mycket bra om FRA-lagen att jag inte ens orkar länka alla inlägg jag skulle vilja – […]

 137. Blubb

  Hans:
  Centeruppropets hemsida säger så här: “Tre teman kommer att diskuteras: Utrikes- och säkerhetspolitik, integritet och juridik samt teknik. Syftet med hearingen är att från olika aspekter belysa FRA-lagen, såväl ur nulägesperspektiv som vad gäller tänkbara lösningar.”

  Jag tror mig veta, att vågorna har gått mycket höga internt inom centerpartiet och att detta med stor sannolikhet har resulterat i ett helt nytt förslag.

  Därför tror jag att det vore mycket bra om många teknikkunniga personer har tid att ta sig till hearingen eller lyssna på den i efterhand (tyvärr kan jag inte ta ledigt själv).

  Denna nya lösning (om nu mina misstankar stämmer och de presenterar en sådan) måste ju även den få uppmärksamhet av bloggvärlden och bli analyserad i sina minsta beståndsdelar så vi till slut kan förstå vad det de föreslår kommer att innebära istället.

  Jag tror detta kan bli minst lika intressant att rapportera live om som Ricks lysande översättning (till begripliska) av Maud Olofssons tal i Almedalen.

 138. Dynamic Man » 16 September tar vi nya tag

  […] i mainstreammedia nu som den var för någon månad sedan. FRA-förespråkarnas argument har blivit krossade gång på gång på gång, men det låtsas de inte förstå. Det betyder dock inte att striden är […]

Comments are closed.

arrow