LIVE: Spectrial akt 2, sista dagen

[senaste uppdatering 1425. Hovrättsförhandlingarna är över.]

0932: Hovrätten återupptar förhandlingarna. Markant högre närvaro utanför rättssalen såhär sista rättegångsdagen, men väl inne i rättssalen är publikbänkarna halvfulla. Jag ser ett par reportrar jag känner igen. Monique Wadsted överraskar direkt med att dela ut ett dokument från Högsta Domstolen i en “icke officiell svensk översättning”.

TIAMOS ADVOKAT NILSSON:

0933: Fredrik Neijs advokat Jonas Nilsson inleder sitt anförande och delar ut handlingar. Han börjar med att det inte finns något uppsåt att bryta mot upphovsrätten över huvud taget. Han går därefter in på anklagelserna i detalj.

0936: TiAMOs advokat går därefter in och påpekar att åtalet inte någonstans påpekar att de tilltalade gjort något brottsligt, utan att åtalet är riktat mot teknik, att åtalet att riktat mot själva sajten The Pirate Bays teknik. Ingen brottslig handling av de tilltalade är styrkt. Han påpekar också att det inte är känt vem som skulle varit huvudman vid det påstådda brottet, vilket land det skett i, och vilken lagstiftning som gäller där.

0940: Nilsson går in på fyra punkter – finns det ett straffbart huvudbrott, hur ser medverkansansvaret ut, (något mer, kompletterar) och e-handelslagens immunitet. Åklagaren har inte brytt sig om att försöka visa att det ens existerar ett huvudbrott och Nilsson menar att hovrätten därför inte ska behöva gissa att det har skett ett huvudbrott. Redan här kan åtalet ogillas, menar Nilsson.

0945: Nilsson går vidare och kontaterar att det inte ens finns något sätt att konstatera om filer på The Pirate Bay faktiskt är skyddade (av upphovsrätten) eller inte. Åtminstone har åklagaren inte lyckats presentera någon alternativ handlingsplan.

0946: Nilsson refererar till en spansk dom nyligen, jag gissar att det handlar om den spanska dom som helt friar för fildelning. “Användarna själva ansvarar för uppladdat material, och det är rättighetsinnehavarna själva som måste bevaka rättighetsintrång.”, läser han högt ur domen.

0947: Ingen har påpekat för TiAMO att verken ifråga vars torrentfiler ligger på TPB skulle utgöra rättighetsintrång. Nilsson ifrågasätter starkt om han kan dömas för medhjälp till ett huvudbrott som han inte ens känner till.

0948: Nilsson påpekar att redan tingsrätten kom fram till att TPB är en tjänstleverantör enligt e-handelslagen, och därför är immun mot eventuella rättighetsintrång som förmedlas av tjänsten (Nilsson refererar uttryckligen till mere conduit). Han går därefter igenom de tre kriterier som upphäver budbärarimmuniteten: TPB har inte initierat någon transmission, de har inte valt mottagare av någon transmission, och de har inte valt ut information i någon transmission. Detta är de enda tre punkter som kan fälla en transmissionstjänst till ansvar.

0952: Nilsson går ännu längre och hänvisar till ett EU-direktiv där det framgår att en tjänsteleverantör inte får granska trafiken i en förmedlingstjänst om inte specifika villkor är uppfyllda.

0955: Nilsson refererar till domen mot TVLinks i Gloucester, UK, som kom i februari 2010. Därifrån kunde användare ladda ner länkar som gjorde att man kunde se på TV-kanaler. Domstolen konstaterade att det var en överföringstjänst och att sajten bedömdes utifrån Storbritanniens e-commerce-lagstiftning, vilken är i stort sett ordagrant överensstämmande med den svenska e-handelslag. Domstolen fann att sajten är en mere conduit-tjänst och ska gå fri från ansvar. Detta ska tillämpas på målet och Fredrik Neij ska frias från ansvar i samtliga delar.

Med det är Nilsson klar.

BROKEPS ADVOKAT ALTHIN:

0959: Peter Althin kommer att lägga upp sitt anförande i fem delar: inledande synpunkter, frågan om de åtalade har begått något brott, skadeståndsbeloppet, frågan om tillgängliggörandet är straffbart enligt svensk rätt, och slutligen något om Peter Sundes roll.

1000: Althin inleder med att påminna om att detta är ett straffrättsligt mål. (Jag vet inte varför han gör det, men det verkar juridiskt viktigt.) Straffrätten ligger till grund, gärningsbeskrivningen ligger till grund för hovrättens bedömning, påminner Althin.

1001: Althin pratar om att åtalet är riktat mot tekniken, och inte mot de åtalade. Han gör en historisk exposé om hur biblioteken, radion och videobandspelaren har motarbetat på precis samma sätt så fort det har kommit ny teknik. “Så frågan är: kan man lagstifta mot ny teknik?”.

1004: Vem har begått den brottsliga gärningen?, frågar Althin. Den som laddar upp? Ja, kanske det. Den som laddar ner? Ja, det är också möjligt. Men på vilket sätt har The Pirate Bay gjort något brottsligt? Althin ansluter sig till Nilssons tidigare anförande och påpekar att åtalet faller. Det finns helt enkelt ingen brottslig handing.

1008: Apropå skadeståndsbeloppet: Det finns ingen visad kausalitet mellan en nedladdning och en utebliven försäljning, det finns ingen visad kausalitet mellan den påstådda gärningen och en förlust över huvud taget. Det är i stället visat att fildelning gynnar musik- och filmbranschen. Althin angriper med kraft de som åberopats som sakkunniga i tingsrätten, att alla har intressen i själva målet. Per Sundin, John Kennedy, människor som till och med är parter i målet. “Det här är ju som om man har två fotbollslag och utser en person i det ena laget till domare.” “Man måste fråga sig, är det här verkligen uppgifter som man kan grunda en säker dom på? Självklart är det inte det. Man måste leta efter en fristående expert som inte har intressen i själva målet.”

1010: Althin går vidare och redogör för Roger Wallis’ vittnesmål, och påpekar hur utomstående han är. Dessutom är han kompositör själv. Althin påpekar att Wallis bekräftar försvarets uppgifter vad avser skadeståndet. Althin angriper också det sätt som Wallis’ argument bemöttes — med ett rent personangrepp från åklagarbänkens sida. “Större delen av förhöret gick ut på hur mycket professor han var, snarare än att bemöta hans argumentation.” Sammantaget, enligt Wallis’ vittnesmål, så gör film- och skivbolagen inte någon förlust baserat på fildelning, och att detta är det enda — repeterar enda — oberoende vittne som har hörts.

1015: Althin kritiserar att Roger Wallis’ vittnesmål inte nämns med en enda rad i tingsrättens dom. Detta är extremt ovanligt. Normalt kommenterar man varje vittnesmål och berättar vilken vikt man tillmäter det och varför. Roger Wallis nämns i stället inte alls, och Althin ber hovrätten att lägga märke till detta som en oriktighet.

1017: Althin kommer nu in på Brokeps roll, men citerar först ur en dom ur Göta Hovrätt: “Att ha placeringen av den tekniska utrustningen som utgångspunkt för rättsläget förefaller mindre lämpligt.” Althins påpekar med detta är att det inte är självklart att svensk lag ens ska tillämpas, utan att man måste utreda var ett eventuellt brott har begåtts och se vilka lagar som gäller där.

1019: Althin kommer in på Brokeps roll och påpekar att Brokep har varit presstalesman, och att åklagaren har påstått annat (att Brokep varit inblandad i drift, finansiering mm) men inte brytt sig om att visa det. Ja, Brokep har haft ett stort intresse för The Pirate Bay, men det är faktiskt inte straffbart och ger honom inget ansvar.

1022: Althin går vidare och påpekar att det finns en undersökning som visar hur mycket upphovsrättsskyddat material som finns på The Pirate Bay. Cirka 80% av materialet på TPB är fritt att distribuera. Detta är dokumenterat. Åklagarsidan har inte brytt sig om att dokumentera något sådant utan har endast kommit med påståenden och förväntar sig att de ska tas för självklara. Men så fungerar inte en rättegång.

1024: Brokep har inte tjänat en krona på verksamheten och åklagaren har inte visat motsatsen. Åklagaren har visserligen pekat på att Brokep har köpt en lastbalanserare — men den hittade man ju i ett skåp, inte inkopplad. Althin säger att det finns ett par exempel från åklagaren på att Brokep skulle varit mer inblandad, och går igenom punkt efter punkt och pekar på att samtliga är lösa påståenden och att det inte finns någon koppling till gärningsbeskrivningen. “Det har han inte alls gjort. Visa det i så fall. Det finns inget i utredningen som pekar på detta. Titta på gärningsbeskrivningen!”

1027: Althin konstaterar slutligen att — eftersom detta är ett straffrättsligt mål — så har åklagaren inte lyckats motbevisa Brokeps berättelse. Detta är ett straffrättsligt mål, inte civilrättsligt. Brokeps version gäller till dess att åklagaren har visat motsatsen. Det har han inte gjort. Därmed faller åtalet, menar Althin.

1032: Althin fortsätter att gå igenom tingsrättens dom och hur den felaktigt lägger honom till last på alldeles otillräckliga grunder. “Detta framstår som en efterkonstruktion, säger domen. Jaha? Framstår? Visa det då. … Jag får intrycket när jag läser tingsrättens dom att man har bestämt sig för en slutsats, och sedan försöker hitta direkta och indirekta sätt att komma till denna slutsats.” Mycket, mycket starka ord från en advokat.

1035: Althin angriper dokumentationen kring The Pirate Bays huvudsakliga inriktning, och att en majoritet av torrentfilerna skulle utgöra upphovsrättsintrång. Han pekar på att åklagaren inte någonstans har lämnat in sådan dokumentation, och att den enda dokumentation som finns visar motsatsen. Althin konstaterar vidare att tingsrättens dom är bedrövlig och icke godtagbar när den går helt på vittnesmål från människor som är parter i målet vad avser påstådda förluster.

1041: Althin avslutar och sammanfattar sitt anförande. Hovrättens intressenivå ligger på en mycket högre nivå här än i tingsrätten.

1044: En kvarts paus till 1100.

1050: Reportrar gör massor av intervjuer med alla här i pausrummet. Särskilt med Brokep och TiAMO, förstås, men med mig också.

1055: I pausrummet lovar Per E Samuelsson som lovar en fullständig strimling av tingsrättens dom efter paus. “Indirekt medhjälp till eventuellt huvudbrott”, så långt från gärningen befinner åtalet sig. Spännande! Ser fram emot efter paus.

1101: “Förhandlingen återupptas i sal 14”, annonseras det. Folk lämnar pausrummet.

1103: Alla är bänkade igen.

CARL LUNDSTRÖMS ADVOKAT PER E SAMUELSSON:

1104: Det här handlar om brottsbalken: “Den som hjälper någon i en brottslig gärning med råd eller dåd kan straffas.” Då måste man ha solklart för sig vilken brottslig gärning som avses, och här har hela hovrättsförhandlingen svajat, i Samuelssons mening.

1107: Samuelsson går in på att det visserligen går att åtala människor tillsammans för medhjälp, men att det då krävs extraordinär bevisning. Han refererar till ett rättsfall från Högsta Domstolen: “Av rättsfallet (siffror) framgår att det även i fall, där det inte går att utröna i detalj vad alla har gjort, går att döma för medhjälp i samråd … Som riksåklagaren har anfört bör det dock krävas sådan bevisning på individnivå kan konstatera beträffande var och en av de inblandade att de tydligt kan betraktas som gärningsmän.” (inte ordagrant citat). Alltså, fortsätter Samuelsson, för var och en av de inblandade, så måste rätten visa att var och en har utfört en främjandegärning. Medverkansansvaret är direkt, fortsätter han. Du kan dömas för att du ger någon en kniv, att du håller en jacka, att du skjutsar någon. Det är direkt medhjälp. Men detta åtal handlar om indirekt medhjälp. Detta begrepp finns inte i svensk rätt. Existerar inte. Om vaktmästaren låser upp skolan för en tjuv, så kan man inte döma rektorn till straffansvar för att han ansvarar för skolan, fortsätter Samuelsson.

1113: Samuelsson: Carl Lundström har aldrig någonsin tillhandahållit sökmöjligheter, en tracker, en databas, eller något annat. Han har helt enkelt aldrig deltagit i den påstådda främjandegärningen på individnivå. TiAMO och Anakata har skapat och driftat The Pirate Bay och inga andra. Det ligger i öppen dager att åklagaren har fel, säger Samuelsson. Det finns ingen bevisning på individnivå.

1115: Samuelsson börjar nu angripa tingsrättens dom. Tingsrätten har “brutit mot legalitetsprincipen“, säger Samuelsson. Samuelsson läser först högt ur tingsrättens dom, sidorna 63-64, och konstaterar att tingsrätten dömer för indirekt medhjälp. De dömer för ansvarsställningen inom The Pirate Bay. Detta är inte förenligt med svensk lag, säger Samuelsson. Man kan bara dömas för gärning och direkt medhjälp, inte för att man har haft en delaktighet i en verksamhet där brott har förekommit. Detta är ett direkt fel i tingsrättens dom.

1125: Samuelsson fortsätter att förklara hur Carl Lundström inte har någonting med fallet att göra. “Fyra datorer hittades i ett skåp. Datorerna köptes in av ett företag som Lundström äger. På vilket sätt gör detta Lundström straffansvarig? Det gör det inte.”

1130: Samuelsson går igenom emailkorrespondens som åklagaren åberopat och visar hur denna vantolkats. “Kalle har inte ens sett dessa mail.” Det är fyra (4) mail som åberopats. Tingsrätten väljer dessa fyra och skriver att “här framträder teamet bakom The Pirate Bay” och man väljer då att helt bortse från ett fyrtiotal mail där det tydligt framträder att Lundström tvärtom är exkluderas. Tingsrätten skriver ytterligare att “bilden förstärks ytterligare av det avtal som undertecknats där alla är med utom Lundström”, och lägger detta Lundström till last. Hur, menar Samuelsson, kan tingsrätten resonera så lösryckt och oförsiktigt?

1137: Samuelsson går vidare och visar hur tingsrätten inte ens har citerat mailkonversation korrekt i sin dom. Det påstås i domen att saker sägs i mail, som är enkelt att läsa att de inte sägs. Samuelsson är upprörd över att Samuelsson ska förlora hela sin förmögenhet på så här obegripligt lösa boliner.

1140: “Jag har aldrig sett ett så… vinklat sätt, om man ska vara snäll… att bedöma ett material.”

1144: “Det här fallet kan i allra bästa fall bli medhjälp till medhjälp, och det finns inte ett enda rättsfall i Sverige som fällt för sådant.”

1146: Lunchpaus. Rätten återsamlas klockan 1300. Samuelsson fortsätter då med sin slutplädering.

1300: Rätten återupptar efter lunch. Samuelsson fortsätter.

1301: Samuelsson påpekar att tingsrätten har gjort helt fel i sin bedömning. Inom straffrätt så existerar inte juridiska personer; man ska endast se till fysiska personer för att se vem som ska ställas till svars för en straffbelagd gärning. Tingsrätten har gjort precis tvärtom. Man har konstaterat att en juridisk person har gjort något som eventuellt är straffbart, och sedan börjat se vem som skulle varit ansvarig för den juridiska konstruktionen.

1303: Till yttermera visso finns det ju inte ens någon juridisk person. Det finns inget aktiebolag. Tingsrätten har alltså gissat.

1306: “Tingsrätten har skrivit om att Lundström skulle ägt 8,25 procent i sitt mail. Jag vill påminna om”, säger Samuelsson, “att detta inte är samma siffra som de 8,5 procent som nämns i det mail som tingsrätten åberopar som skäl för siffran, ett mail som författades av Neij och som Lundström aldrig har läst. Inte heller är den siffra som påstås vara Lundströms ersättning vare sig 8,25 procent eller 8,5 procent av något belopp som över huvud taget förekommer i den här utredningen.”

1308: “Carl Lundström är mångmiljonär. Finns det någon som helst rimlighet att Lundström skulle nöja sig med en ersättning på de påstådda artontusen kronorna för 8,5 procents andel?”

1312: “Åklagaren har påstått att Lundström har varit en strategisk idéspruta och lagt honom detta till last. Detta är signifikativt för hela rättegången. Det ligger nämligen inget brottsligt i att vara en strategisk idéspruta. Men här har massor av påståenden kastats fram utan någon juridisk röd tråd eller stringens.” Samuelsson pekar på att åklagarsidan helt misslyckats med att bevisa någon form av straffbar gärning, utan bara ägnar sig åt att kasta fram FUD — påståenden avsedda att så idéer men som saknar juridisk betydelse.

1314: Samuelsson är tillbaka på att man i vissa fall kan anse att Lundström har hjälpt till att skaffa datorer till TiAMO och Anakata. Men det är inte relevant. Ett sådant eventuellt agerande har nämligen inte på något sätt direkt hjälpt en användare i Kambodjas djungler att ladda upp upphovsrättsskyddat material. Då är vi tillbaka på att det i bästa fall kan anses vara medhjälp till medhjälp. Detta är inte straffbart i svensk lag.

1319: Samuelsson gör lite kringelikrokar kring vad som behövs för att fildela, mer specifikt att det behövs en bittorrentklient. Han landar i att de som gör det eventuella intrånget med sådana klienter inte använder Port80 eller Rix Telecom; de använder sina egna internetleverantörer: Telia, Telenor, etc. Jag anser visserligen att detta är irrelevant för förhandlingen men vill ändå ha det sagt, säger Samuelsson, i den händelse att Hovrätten skulle göra en annan bedömning. Det åklagaren har valt att åtala Lundström för är den medfrämjandegärning som står på sidan tretton [i domen] och ingenting annat.

1324: Samuelsson går vidare med märkligheter i tingsrättsdomen och pekar på att det står att Lundström inte har agerat för att förhindra upphovsrättsintrång. Detta är irrelevant i den subjektiva delen (uppsåt), det borde stått i den objektiva delen (beskrivning i sak av vad som hänt). Samuelsson går därefter vidare med — här tänker jag YES! för mig själv när jag inser vart han är på väg — ett rättsfall med BBS-lagen. Det rörde ett hets-mot-folkgruppsuttalande där en forumoperatör varit åtalad för att inte ta bort ett HMF-uttalande. Högsta domstolen skriver i sitt domslut att postning av HMF på grunden att brottet är avslutat när postningen är gjord: brottet pågår inte så länge det fortfarande ligger kvar. Högsta Domstolen säger vidare i rättsfallet att det inte finns något ansvar för underlåtenhet att radera en sådan postning, och Samuelsson menar att detta har en direkt bäring på hela The Pirate Bay. Men det avslutar Samuelsson sin slutplädering.

ÅKLAGARE ROSWALL REPLIKERAR

1329: Roswall påpekar kring domen mot TVLinks att den domen bara innehåller länkar; The Pirate Bays torrentfiler innehåller mer än så, de innehåller också tekniska filbeskrivningar.

1332: Roswall angriper mere conduit och påstår att man, vid vetskap om men underlåtenhet att agera vid intrång genom en mere conduit-verksamhet, kan straffas för medhjälp. Detta låter horribelt i mina öron och jag håller det för helt orimligt.

DANOWSKY REPLIKERAR

1334: Även Danowsky (skivbolagens representant) angriper att TVLinks bara skulle innehålla länkar, och det har inte åberopats någonstans som gällande rätt. Han påpekar också att TVLinks tog bort länkar på begäran. Danowsky påpekar att det är upphovsrättsligt agerande att länka. Han bestrider också Roger Wallis’ trovärdighet: “Han har inte branschkunskap i de avseenden som är relevanta här  … och har inga kunskaper. … Hans utgångspunkt är att filmindustrin, spelindustrin och skivindustrin ska finna sig i den här sortens intrång.”

1339: Danowsky försöker dra Brokeps roll från presstalesman till marknadsföringschef och därmed dra in honom i målet igen. “Man kan kalla det presstalesman men det finns andra vanligare titlar på sådana här kommersiella sammanhang.”

1343: Danowsky angriper också frågan om medhjälp till medhjälp. “Det är väl också så att det bara en fråga om grader. Medverkar man i tillräcklig grad så är man medverkande.”

Pontén står över replik.

WADSTED REPLIKERAR

1344: Wadsted (amerikanska filmbolags representant) pratar om Mininova, där man numera måste föranmäla alla torrentfiler för juridisk granskning innan de går att fildela. Wadsted vill med detta visa att det finns lagliga användningar för tekniken. Hon angriper också TVLinks-domen, och påpekar att den kom före en europeisk dom om Google Awards.

1347: Wadsted går också in på Black Internet-domen, där tingsrätten dömde Black Internet till att kapa linan till TPB, och angriper då Lundströms immunitet i det att andra använder sina egna internetuppkopplingar. Wadsted påpekar också att Högsta Domstolen bara häromdagen meddelade att Black Internet inte får prövningstillstånd i detta mål.

1350: Wadsted går också in på skillnader mellan The Pirate Bay och FinReactor, och poängterar noggrant hur hårda straff som utdömdes i fallet FinReactor.

1355: Långa utläggningar om detaljskillnader mellan skadeståndsrätt i Finland och Sverige.

JONAS NILSSON SLUTREPLIKERAR

1355: Länkar och torrentfiler har i allt väsentligt helt samma funktion, det vill säga att det är hänvisningsinformation. Den ende sakkunnige som hörts är mycket tydlig med att torrentfiler ska inordnas under länkbegreppet. Nilsson påpekar också att e-handelslagen ska gälla på objektiva grunder, enligt paragraf 16, innan ett uppsåt ens prövas.

PETER ALTHIN SLUTREPLIKERAR

1357: Althin påpekar att Peter Sundes.. (missade, något detaljerat kring straffrätt)

PER E SAMUELSSON SLUTREPLIKERAR

1357: Samuelsson svarar Danowsky: Det räcker inte att svara att Lundström har svarat för The Pirate Bay. Det måste också styrkas att Lundström, på individnivå, har handgripligen hjälpt någon att göra ett upphovsrättintrång.

1359: Samuelsson avslutar med att påpeka att det för ett medhjälpsbrott krävs åtminstone kännedom om det konkreta, konkreta, huvudbrottet. Det rättsfallet som hänvisas till handlade om ett skattebrott. Då är frågan hur detta ska tillämpas upphovsrättsligt, frågar Samuelsson. Tingsrätten har menat att det räcker att man tillåter upphovsrättsskyddat material att finnas på en webbsite. Då, betonar Samuelsson, är uppsåtskravet alldeles för uttunnat: då har samtliga människor i den här salen uppsåt till samtliga upphovsrättsintrång som begås på alla webbsidor. Oavsett när, av vem, och var de har begåtts.

1403: Samuelsson avslutar med att svara Wadsted. Samuelsson menar att Black Internet och Portlanedomarna inte alls ska påverka det här målet. Det finns inga skäl att döma Lundström för upphovsrättsintrång bara för att Rix Telecom har försett servrar med ström.

1405: Samuelsson angriper också en direkt felaktig teknisk beskrivning som legat till grund för Susanne Wennsten (??).

1408: EU har slagit fast att infrastrukturen på Internet är samhällspositivt. Denna rättegång försöker i stället slå sönder infrastrukturen. I förarbetena till e-handelsdirektivet påpekas gång på gång att infrastruktur aldrig får angripas, om det inte sker ett direkt samarbete med intrångsgörare. “Varför åtalar vi inte vägverkets direktör för att motorvägen är farlig? Han har ju uppsåt, med det resonemang som förs i den här tingsrättsdomen.”

1411: Lagstiftaren skriver i förarbete till e-handelslagen att för att en tjänsteleverantör ska kunna hållas ansvarig enligt paragraf 19, så måste det finnas en direkt överenskommelse mellan huvudgärningsmannen och tjänsteleverantören där uppsåtet görs klart.

1412: Samuelsson avslutar med att påpeka att mere conduit just nu är under extrem attack och att det haglar rättsfall om deras ansvar just nu. Alla jurister kliar sig i huvudet och det indikerar att vi lever i en väldig brytningstid. Han avslutar med att fråga sig:

— Men vad har Carl Lundström med detta att göra?

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Byråkrati kring att alla vill ha pengar. Folk byter papper och stämplar med varandra. Danowsky vill ha tiotusen kronor av två av de tilltalade för att förbereda yrkan om förhandsbesked från EU-domstolen och femtusen av Carl Lundström för att förbereda försvaret om anklagelse om jäv. Pontén vill ha motsvarande extrapengar.

De offentliga försvararna Althin, Samuelsson och Nilsson lägger fram sina anspråk. Det yrkas även ersättning för resa för Fredrik Neij från sin bostadsort till rättegångsförhandlingarna.

Som en personlig notering höll jag nästan på att glömma bort att tanka något jag hittade genom TPB i den här delen av rättegången, som jag gjorde i tingsrätten. Jag kom ihåg det i sista sekund och kunde sätta igång något vadsomhelst. Bara som symbolisk handling, liksom.

FÖRHANDLINGARNA AVSLUTAS

Rättens ordförande meddelar att dom i målet meddelas fredagen den 26 november klockan 14, sex veckor från nu. Därmed är hovrättsförhandlingarna i Spectrial över.

(Jag testar ett nytt format här, med alla uppdateringar i samma postning. Kommentarer på om det är bättre eller sämre är förstås välkommet.)

Fler: Kulturbloggen, Mia11, Kunskapssamhället, Lindqvist. Se även Svenska Dagbladet.

Pingat på Intressant. Andra bloggar om , , , , ,

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. christoffer

  ang “Althin inleder med att påminna om att detta är ett straffrättsligt mål. (Jag vet inte varför han gör det, men det verkar juridiskt viktigt.)” Straffrätsliga mål har andra (högre beviskrav) i civilmål så räcker det att ena sidan är MER trovärdig. det räcker inte i straffrätten.

 2. Jan

  Bara en stilla undran.

  Det har troligen hänt något med ljud-utsändningen!?
  PS: Hörs knappt något just nu.
  JL.2010.10.15.Ca.kl10.35

 3. Leif Ershag

  Mycket bättre format, speciellt som jag sorterar min rss efter “Magic” så kom dom spridda skurarna förut inte alltid i rätt ordning. 🙂

 4. Henry Rouhivuori (PP)

  Utmärkt med tidsstämplar så kan man läsa på efteråt som jag nu.

 5. […] Falkvinge, Piratpartiets ordförande, livebloggar från rättegången. […]

 6. Albert

  “Mininova, där man numera måste föranmäla alla torrentfiler för juridisk granskning innan de går att fildela.”

  Är det inte just “numera” som är det relevanta? Om de åtalade fortsatt med sin verksamhet inom TPB så skulle TPB “numera” mycket väl kunna ha funktionalitet som saknades “då” det förmodade brottet begåtts.

 7. Niklas

  Jag erkänner! jag är också skylding för medhjälp till att begå medhjälp till ett “påstått” upphovsrättsbrott (som inte är bevisat)

  *donerade pengar till TPB när de va nystartade =)

 8. Niklas

  Jag erkänner!
  jag är också skylding för medhjälp till att begå medhjälp till ett “påstått” upphovsrättsbrott (som inte är bevisat)

  *donerade pengar till TPB när de va nystartade =)

 9. Niklas

  Gillar formatet, du är snabbare än SvD =)

 10. cnab

  Jag har utrett varför ljudet har varit under all kritik hela rättegången. Det är Domstolsverkets fel, inte SR’s. Läs mer i mina kommentar på den här länken:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=4100493#srcomments

 11. The Final Day of The Pirate Bay Appeal | BJD Productions Blog

  […] draw a conclusion and then try to find direct and indirect ways to reach that conclusion,” he told the Appeal […]

 12. The Final Day of The Pirate Bay Appeal | We R Pirates

  […] draw a conclusion and then try to find direct and indirect ways to reach that conclusion,” he told the Appeal […]

 13. […] draw a conclusion and then try to find direct and indirect ways to reach that conclusion,” he told the Appeal […]

 14. cnab

  Glömde tacka dig för en utmärkt direktbloggning från Hovrätten! Verkar vara helt dött i prasselmedia vad gäller nyhetsrapporteringen från rättegången mot TPB. Vad konstigt …

  1. Samuel

   SVD har faktiskt också direktrapporterat

   1. Björn Persson

    SvDs rapportering har dessutom varit mycket mer upplysande än Ricks, utom i dag. I dag var Rick mer upplysande.

 15. P2PTalk » The Final Day of The Pirate Bay Appeal

  […] draw a conclusion and then try to find direct and indirect ways to reach that conclusion,” he told the Appeal […]

 16. […] L’avvocato ha poi messo in dubbio l’obiettività della Corte Distrettuale, con parole fortissime. “Ho l’impressione quando leggo la sentenza della Corte Distrettuale che essa abbia deciso di tirare una conclusione e poi provare a trovare modi diretti e indiretti per raggiungere quella conclusione, ha detto alla Corte d’Appello. […]

 17. Anders S

  Det här formatet var mycket bättre mer lättläst och lätt att se helheten.

  Tack för rapporteringen.

 18. The Final Day of The Pirate Bay Appeal

  […] […]

 19. AndersH

  När Wadsted sa “Google Awards” så borde hon väl rimligen ha menat Google AdWords? Jag hörde också henne säga Awards, så det är inte du som refererat fel.

 20. The Final Day Of The Pirate Bay Appeal | IDTorrent Blog

  […] draw a conclusion and then try to find direct and indirect ways to reach that conclusion,” he told the Appeal […]

 21. The Final Day of The Pirate Bay Appeal | Systema

  […] to draw a conclusion and then try to find direct and indirect ways to reach that conclusion,” he told the Appeal […]

 22. The Final Day Of The Pirate Bay Appeal 2 | IDTorrent Blog

  […] draw a conclusion and then try to find direct and indirect ways to reach that conclusion,” he told the Appeal […]

 23. […] L’avvocato ha poi messo in dubbio l’obiettività della Corte Distrettuale, con parole fortissime. “Ho l’impressione quando leggo la sentenza della Corte Distrettuale che essa abbia deciso di tirare una conclusione e poi provare a trovare modi diretti e indiretti per raggiungere quella conclusione, ha detto alla Corte d’Appello. […]

 24. […] to draw a conclusion and then try to find direct and indirect ways to reach that conclusion,” he told the Appeal […]

Comments are closed.

arrow