Hovrättens tre kardinalfel

Nu har jag läst igenom domen och har hittat tre kardinalfel som är ovärdiga vilket rättssystem som helst. Det finns många fler och sakliga felaktigheter man kan gå in på, som t.ex. Brokep har gjort i detalj, men det här är tre saker som verkligen sticker ut.

Vi börjar i början. För att de fyra ska kunna dömas, så måste ett huvudbrott ha kunnat ske. Här fallerar hovrätten i sin kunskap om upphovsrätten. Jag vet att det är ett påstående som får flera av mina läsare att se rött, men betänk att hovrätten bara känner till svensk upphovsrätt (och inte heller har haft anledning att känna till något annat), medan jag föreläser om upphovsrätten över hela världen i dess olika utseenden. Framför allt, och det är nyckeln här, så kommunicerar jag konstant med piratpartier i 45 andra länder om viktiga nyansskiftningar i upphovsrättens utseende mellan 46 olika länder.

1. Det finns inget huvudbrott.

Hovrätten skriver i sin inledning (sidan 17), vid frågan om ett huvudbrott har skett:

För frågan om huvudgärningsmännens förfoganden skett olovligt är det naturligtvis av avgörande betydelse att rättighetshavarna inte lämnat något samtycke till tillgängliggörandet. Ingen av de tilltalade har invänt att något samtycke skulle ha lämnats eller ifrågasatt att målsägandebolagen innehar de rättigheter som de gjort gällande i målet. Vid sådant förhållande krävs det inte någon utredning vare sig om frånvaron av samtycke eller om att målsägandebolagen är rätt parter i målet. Det tillgängliggörande som förekommit har alltså skett olovligen.

Dessa överväganden leder hovrätten till slutsatsen att det är styrkt att okända gärningsmän objektivt sett begått de huvudgärningar som åklagaren påstått.

Huvudgärningsmännen är här de som faktiskt har laddat upp och ner upphovrättsskyddat material utan rättighetsinnehavarens tillåtelse. Hovrätten pekar visserligen på att en ursprunglig seeder tankar upp en torrentfil på The Pirate Bay, vars servrar befinner sig i Sverige, och att detta skulle göra att svensk jurisdiktion är tillämplig, men denna gärning utgör inte ett upphovsrättsintrång, och detta är viktigt. Nyckelviktigt. Torrentfilen är skapad av den ursprungliga seedern, och han eller hon äger upphovsrätten till torrentfilen, i den mån verkshöjd kan visas. Upphovsrättsintrånget sker (enligt svensk rätt) när något av film-, musik- eller spelverken överförs, mellan två gärningsmän vars nationalitet är okänd, inte när torrentfilen överförs.

Hovrättens utlåtande ovan blir därför starkt färgat av domarnas närhet till målsägarsidans advokater — det är sedan tidigare känt att domarna varit med i intresseorganisationer för stark upphovsrätt och får antas ha internaliserat upphovsrättsindustrins världsbild genom intensiva kontakter med företrädare för denna, utan att med nödvändighet vara medvetna om den följande bristen på objektivitet. Hela resonemanget saknar nämligen ett uppenbart alternativ.

Det konstateras alltså;

 • Överföringar har skett.
 • Rättighetsinnehavarna har inte lämnat samtycke till dessa.

Utifrån detta drar hovrätten slutsatsen att ett huvudbrott mot upphovsrätten har skett. Men detta är inte tillräckligt. Frågan som också måste visas, som hovrätten inte har visat, är:

 • Överföringar som sker utan att rättighetsinnehavarna har lämnat samtycke utgör upphovsrättsintrång.

Detta är inte fallet i ett flertal länder, bland annat Spanien som ligger i vår närhet (och inom EU, vilket särskilt ska noteras). Där kan man tanka precis hur man vill, upp och ner, utan rättighetsinnehavarnas tillåtelse, utan att det utgör upphovsrättsintrång så länge det sker på ickekommersiell basis.

Det är ungefär som man får citera ur en textmassa utan rättighetsinnehavares tillåtelse. Det upphovsrättsliga monopolet omfattar helt enkelt inte alla tänkbara saker man kan göra med ett upphovsrättsskyddat verk, och monopolet är olika omfattande i olika länder.

Hovrätten har inte ens försökt visa att punkten ovan gäller där överföringarna har skett, utan har tagit för givet att “inget samtycke” plus “överföring” alltid leder till “upphovsrättsintrång”. Detta är, menar jag, en tydlig effekt av att domarna har internaliserat upphovsrättsindustrins världsbild. Alternativt har hovrätten menat att torrentfilens överföring utgör ett upphovsrättsintrång. Ingen av dessa två är sanna och huvudbrott är därför inte styrkt i domen.

Med detta faller hela resten av domen. Utan huvudbrott, inget medhjälpsansvar.

2. Hovrättens dom gör skillnad på folk och folk.

På domens sida 24, vid jämförelse med Google och YouTube, framgår följande resonemang (min highlight):

Om en söktjänst till sin karaktär är sådan att den i första hand är ett värdefullt verktyg i laglig verksamhet och allmänt samhällsnyttig, om denna legitima användning dominerar, men spridning eller överföring av olagligt material trots försiktighetsåtgärder inte kan uteslutas, kan driften av en sådan tjänst i objektivt hänseende komma att bedömas som tillåten med stöd av nyss nämnda teorier.

Johanna Nylander kommenterar också denna märkliga passage. Det kan nu tyckas att domstolar alltid har gjort skillnad på folk och folk, men man får faktiskt inte skriva det som domskäl. Hovrätten har alltså tagit sig rätten att sätta sig till doms huruvida The Pirate Bay är samhällspositivt eller inte, och har dömt de tilltalade till ansvar utifrån ett axiomatiskt påstående att The Pirate Bay är samhällsnegativt.

Även detta kan härledas till att domarna har internaliserat upphovsrättsindustrins världsbild.

Detta strider mot en lång uppsjö av rättsprinciper, bland annat artikel 6 i Europakonventionen som har status som grundlag i Sverige.

3. Hovrätten är präglad av vänskapskorruption.

Starka ord, men motiverade. Jag har ovan pekat på en stark vänskapskorruption mellan domarna och målsägarsidans advokater som har lett till att domarna har internaliserat upphovsrättsindustrins världsbild. Detta visas tydligt till exempel i det axiomatiska uttalandet att The Pirate Bay saknar “allmän samhällsnyttighet”. De två domarna har också tidigare varit medlemmar i samma intresseorganisation för stark och stärkt upphovsrätt som den domare i tingsrätten som annonserades som korrupt i hela världens media efter meddelad dom, och förstås av precis samma skäl.

Envar är gentemot det allmänna försäkrad en rättvis och opartisk rättegång. Opartisk. Hovrätten har brustit i detta åtagande på ett sätt som inte är ringa när man utsett domare som aktivt deltagit i samma intresseföreningar mot de tilltalades gärningar som målsäganden.

Hovrätten skulle insett detta och utsett domare som inte hade någon som helst koppling till upphovsrättsindustrin. Det är faktiskt inte raketforskning.

Rick Falkvinge

Rick is the founder of the first Pirate Party and a low-altitude motorcycle pilot. He lives on Alexanderplatz in Berlin, Germany, roasts his own coffee, and as of right now (2019-2020) is taking a little break.

Discussion

 1. Peter Sunde

  “Ingen av de tilltalade har invänt att något samtycke skulle ha lämnats eller ifrågasatt att målsägandebolagen innehar de rättigheter som de gjort gällande i målet.”

  Här _ljuger_ hovrätten rakt av. Vi har invänt mot just detta – att det inte krävs samtycke i vissa länder. “Jag har det på band” kan jag ju säga.
  Dessutom så hade vi en lång diskussion om vems rättigheter som gäller i tingsrätten såväl som att vi hänvisade till dem i hovrätten.

  Ok om de tar fel, men de _ljuger_. De kan onekligen ha missat att vi ifrågasatt dessa saker i ett par timmar under förhandlingen.

  1. Rick Falkvinge

   Jag har inte varit imponerad av vare sig domstolarnas kompetens eller opartiskhet. 🙁 Skönt i alla fall att du har bevisning att tillgå.

   1. jeffer

    @Grubb: Men vad gör du här – avståndet mellan dig och och det här forumet är oändligt. Ungefär som om Påven envisades med att komma till möten med den holländska reformerta kyrkan – axiom står mot axiom. Är det krig så är det.

    Avsikten måste vara att demoralisera, men effekten kanske snarare är stimulans och hårdare attityder – du tänker att upptrappning gynnar din sak.

    Men så småningom måste politikerna hitta en sekulär väg som skiljer oss stridande åt. Men det är långt dit och upptrappningen fortsätter.

    Religionskrigen höll på rätt länge – sedan tröttnade politikerna och tog bort religionen från lagstiftningen (annat än som dekret om religionsfrihet).

    Upphovsrättsreligionen måste också bort.

  2. jeffer

   Hej Peter – kom ihåg – vi älskar och beundrar dig – oavsett vad!

   Jag önskar att jag kunnat göra det du och de andra gjort. Men striden har bara börjat…

   1. Grubb

    Jeffer du är verkligen en riktig piratfanboy.

   2. Anon

    Och du Grubb är riktigt dryg. Du tillför inte mycket konstruktivt direkt.

  3. Grubb

   “att det inte krävs samtycke i vissa länder.”
   Men nu är ju vi i Sverige med svensk lag och ni är svenskar då spelar det inte så stor roll vad som gäller i andra länder, har du förresten något exempel?

   1. ANNM

    Det spelar ju roll om man inte har visat att huvudbrottet inte har begåtts i något av de länderna. Om huvudbrottet inte är ett brott överhuvudtaget så blir det lite löjligt.

   2. Anders Andersson

    Om ett svenskt företag anlitas för att göra en reklamfilm åt en rysk livsmedelskedja, och reklamen anses vara otillbörlig i Sverige, skall då det svenska företaget med hänvisning till 23 § marknadsföringslagen förbjudas att fullgöra uppdraget åt den ryska livsmedelskedjan, trots att reklamfilmen bara skall visas i Ryssland och är fullt laglig där? Vad har filmmakarnas nationalitet för betydelse?

    Inom såväl straff- som civilrätten måste man ta hänsyn till i vilka länder olika gärningar har begåtts eller händelser ägt rum. Upphovsrätten utgör inget undantag. Svensk domstol kan inte utfärda domar över sådant som har skett runtom i hela världen, som om svensk lag gällde överallt.

   3. Niklas

    Så för att otrogenhet är föbjudet (med stening som straff) i Iran betyder de då enligt din mening att Iransk lag även ska gälla här ifall en iranier är otrogen i Sverige?

   4. TP

    Om du begår övergrepp på barn i Thailand så kan du ställas inför rätta här i Sverige. Men det är inte riktigt det saken handlar om utan att ett led i brottet har begåtts här och därmed kan det också prövas här.

    Så ditt resonemang haltar en hel del. Vet inte hur du får ihop att svensk lag tillämpas i Sverige är samma sak som att iransk lag skulle tillämpas i Sverige. Men förklara gärna.

   5. cocoa butter

    @ TP

    Om du begår övergrepp på barn i Thailand så kan du ställas inför rätta här i Sverige. Men det är inte riktigt det saken handlar om utan att ett led i brottet har begåtts här och därmed kan det också prövas här.

    Självklart är det inte vad saken handlar om. Om du begår övergrepp på barn i Thailand så skulle Sverige ställa en svensk medborgare inför rätta för ett brott som är olagligt i både det land som personen är medborgare i och det land som handlingen utförs i. För handlingen är väl inte laglig i Thailand?

    Problemet i det här fallet är att man försöker att döma svenska medborgare till medhjälp till brott som inte bevisats existera, för brott som de åklagade omöjligen kan vara medvetna om. Det är en viss skillnad här.

  4. Anders Andersson

   I det stycke du citerar så pekar väl hovrätten bara på att rättsinnehavarna inte har lämnat något samtycke? Huruvida lagen i aktuellt land kräver deras samtycke är en annan fråga. Påstår eller antyder hovrätten (jag har inte läst domen) att överföring av verk mellan två andra länder som sker med hjälp av en katalogtjänst i Sverige skall bedömas enligt svensk upphovsrättslag? I ett sådant påstående finns i så fall den lögn du talar om.

  5. TP

   Att ni har sagt att det inte krävs samtycke i vissa länder är inte samma sak som att ni skulle ha invänt mot att rättighetsinnehavarna inte har lämnat samtycke till att deras verk tillgängligörs via er sida.

   Det man syftar på är att ni inte har sagt att den som har lagt upp den här torrenten har fått samtycke från rättighetsinnehavaren att lägga upp den torrenten.

   1. cocoa butter

    @ TP

    Att ni har sagt att det inte krävs samtycke i vissa länder är inte samma sak som att ni skulle ha invänt mot att rättighetsinnehavarna inte har lämnat samtycke till att deras verk tillgängligörs via er sida.

    Om det inte krävs samtycke så är det väl per automatik irrelevant i det landet huruvida rättighetsinnehavarna har lämnat samtycke? Därtill får du mer än gärna argumentera för att länkar och torrent-filer skulle kunna likställas med tillgängliggöranden av verk.

    Det man syftar på är att ni inte har sagt att den som har lagt upp den här torrenten har fått samtycke från rättighetsinnehavaren att lägga upp den torrenten.

    Man behöver inget samtycke från rättighetsinnehavare för att lägga upp torrent-filer på hemsidor…

 2. Carl

  Ge dig Rick, du föreläser om upphovsrätt? Nja, du står och propagerar för ditt parti medan alla andra tycker det du säger är trams.

  Inse, du saknar juridisk kompetens och kan inte tas på allvar. Att du sen hävdar att hovrätten inte förstår upphovsrätt för att du själv har FÖRELÄST är Don Quijote år 2010

  1. Rick Falkvinge

   Javisst föreläser jag om upphovsrätt. Här är en video från när jag föreläser på Stanford University och här är en från Googles högkvarter i Mountain View. Det finns många fler som tagits upp på video. Googla, vetja. De är lätta att hitta. Falkvinge, copyright, video.

   1. Carl

    Precis, om det gör dig mer kompetent än hovrätten? För det är ju allt som krävs.

    En som har pratat om neurologi kan ju direkt anses som hjärnkirurg, eller någon som gillar att prata om raketer är ju alltid mer kompetent än NASA:s raketforskare.

    Trams, skaffa dig en examen först, eller åtminstone läs JÖKEN eller NEK A, något det verkar som du aldrig skulle klara av.

   2. Rick Falkvinge

    Det jag påpekar är att jag har kunskap om upphovsrättens utseende i olika länder, något som hovrätten uppenbart saknar (och inte heller har haft anledning att känna till).

    Men det spelar ju ingen roll vad jag kan och inte kan utantill eftersom det är enkelt att verifiera.

  2. jeffer

   @Carl: Politiken är överordnad juridiken. Den enda juridik som fungerar är den juridik som omfattas av samförstånd och delade normer bland det stora flertalet människor – alltså långt över 51%. Allt annat är förtäckt despoti – antingen majoritetsterror eller särintressemanipulation.

   I alla normala fall är politikerna i demokratiskt samhälle lyhörda, ofta till och med demonstrativt lyhörda för nya underströmmar i samhället.

   Med ett undantag – internet och de människor som älskar internet. Det finns inga gränser för politikernas hat mot oss. Kunde de så skulle de kasta oss till lejonen (och vem vet i framtiden)

   Skillnaden är en enda – världshistoriens kanske mäktigaste påtryckargrupp – den maktfullkomliga upphovsrättslobbyn, som under årtionden manipulerat den politiska processen. Punktmarkerat de viktigaste politikerna och byråkraterna, på regeringskanslier, poliskontor, åklagarmyndigheter – överallt på internationella organ och i enskilda länder är upphovsrättslobbyn närvarande. Bara Ifpi har en budget på 1.000 miljoner per år skröt deras chef Kennedy om under tingsrättsförhandlingarna (antagligen för att imponera på domaren som är känslig för sånt). Pengar som används för hämningslös och kusligt framgångsrik påverkan.

   Politikerna som i vanliga fall hade varit hyfsat representativa för väljarkåren i stort, representerar nu ett mäktigt särintresse – alla andra är utestängda.

   Då får vi en juridik som alltfler människor hatar alltmer. Polariseringen har börjat och den kommer bara att öka.

   1. Grubb

    Jeffer nu är du så uppblåst att du snart spricker.
    Att upphovsrättslobbyn skulle vara den mäktigaste påtryckargruppen genom tiderna är ju bara ett rejält fånigt uttalande.

    Upphovsrättslobbyn kommer rätt långt ned i lobbyrankningen långt efter Politikerna själva Vapenlobbyn,finanslobbyn, medicinlobbyn, bondelobbyn, industrilobbyn, piratlobbyn, trafiklobbyn, kommunikationslobbyn, miljölobbyn etc.

   2. jeffer

    @Grubb: Upphovsrättslobbyns ambition är att kontrollera alla nät och alla elektroniska apparater, eftersom de med eftertryck, utan undantag och alltid drivit tesen att rättighetsinnehavaren ska ha obegränsad kontroll över sitt verk. Säkert satsar de 10 miljarder eller mer, förutom de oräkneliga resurser stater som USA lägger ut i deras intresse. Sammantaget innebär det obegränsade mål med obegränsade medel.

    Du nämner något du kallar “piratlobbyn” mitt bland alla andra penningstinna lobbyorganisationer. Du måste mena att piratrörelsen har inflytande på något sätt. Eftersom vi inte har det i etablerade maktcentra så måste det vara att vi har inflytande bland hundratals miljoner internetanvändare.

    Jag tror att hundratals miljoner internetanvändare snarare är piratrörelsen. Varje fildelning är en politisk handling 🙂

    Så står då din tvärsäkerhet mot min och andras. Och aldrig kommer vi att enas 🙂

   3. Grubb

    Jeffer vem försöker du lura? Piratlobbyn har ju inflytande i tunga maktcentra, utbildning & media och har starka kapitalistiska intressen bakom sig.

    Ditt uttalanden om att upphovsrättslobbyn vill kontrollera alla elektroniska apparater är faktiskt skrattretande.

   4. jeffer

    @Grubb: Obegränsad kontroll av upphovsrättsmaterial i en digital värld måste med nödvändighet innebära absolut kontroll över allt som kan lagra eller förflytta digitalt material – det är självklart. Det är själva kontrollen och censurens livsnerv. Därför Ipred, FRA, ACTA och deras samverkan.

    Att frångå “absolut-kontroll-dogmen” skulle möjliggöra pragmatiska kompromisser. Men det skulle upphovsrättslobbyn aldrig gå med.

    Det finns aktörer och även mäktiga aktörer som borde gå till hårt motanfall mot upphovsrättslobbyn, exvis nätägare och operatörer, men de satsar betydligt mindre resurser och även om de bromsat upphovsrättslobbyns framfart något, är de inte lika effektiva. Det kanske beror på att de eventuellt tror sig kunna dela på bytet med upphovsrättslobbyn, på alla andras bekostnad. Men jag tror inte upphovsrättslobbyn vill dela bytet med någon.

   5. Grubb

    Jeffer du verkar hitta på under tiden du skriver. Den enda som pratar eller ens fantiserar om obegränsad kontroll över upphovsrättsmaterial är du. Angående bytet så är det ju piraterna som vill ha hela bytet utan att vare sig jobba eller betala för det.

   6. jeffer

    @Grubb: Inte obegränsad kontroll? Men då borde det inte vara något problem. Då skulle ju vi haft fungerande lösningar på plats och allt material ute på nätet till villkor som gör att det inte är en konflikt längre. Varför då bråka med och terrorisera Pirate Baykillarna som bara visar vägen för vad internet kan göra? Varför alla vansinniga stämningar om upphovsrättslobbyn inte vill ha obegränsad kontroll?

    Allt musikmaterial borde redan varit ute på nätet för tio år sedan om upphovsrättslobbyn inte krävde fullständig kontroll. Man kanske till och med kommit före Pirate Bay och andra.

    Och människor hade betalat massor för enkelhet och bekvämlighet – kanske inte per låt, men ackumulerat på desto fler låtar.

    Det är märkligt med en bransch som hatar och föraktar sina kunder.

   7. Grubb

    Jeffer du verkar inte förstå innebörden av orden “obegränsad kontroll” Sen verkar du ha svårt att förstå att det inte är ett företag eller en privatperson som har upphovsrätten till allt kreativt som skyddats utan miljontals och många av dessa har helt olika åsikter om hur när och var deras material ska spridas. Därav svårigheterna att få ihop det hela på nätet, utan all omfattande piratkopiering på nätet skulle det ha gått fortare.

   8. Scary Devil Monastery

    Mmnej…utan piratrörelsen hade iTunes inte existerat, lika litet som Spotify, Voddler, eller online streaming av TV.

    Samtliga dessa tjänster kostar resurser i form av tid och möda att utveckla. Det finns inget företag i världen som utvecklar något som i förlängningen skadar deras egen affärsmodell. Tittar man på upphovsrättsindustrin är det enkelt att konstatera att de får godta mycket mindre marginaler i och med tjänster som Spotify jämfört med vid CD-försäljning.

    Det du kör med är samma resonemang som de hade i och med att kassettbandspelaren och videobandspelaren uppfanns – och samma som du säger nu sade man då: Att “Utvecklingen hade gått snabbare” om folk inte hade kopierat sändningar hemma.

    Nå, nu gäller det empirisk verklighet och då får man konstatera att folk kommer att kopiera information.

    Du kan lika gärna hävda att det hade varit enklare med flygtrafik om tyngdlagen hade propsat på 5 i stället för 9.82 meter per kvadratsekund. Eller att kommunismen i sovjet hade fungerat bara alla anpassade sig till systemet. Argumentet blir totalt irrelevant.

  3. Grubb

   Upphovsrättens utseende? Är det inte upphovsrättens verkan och innehåll som är det intressanta? Sen ska du nog fundera på om dina föreläsningar inte har mer att göra med PP som fenomen än p.g.a. dina “fantastiska upphovsrättkunskaper?

   1. jeffer

    Upphovsrätten måste bort – det är ett hot mot hela samhället och framtida generationer – det kan konstateras rent politiskt/filosofiskt och kräver inte en rad kunskap i upphovsrättssofisterier.

    Upphovsrättens verkan är totalövervakning och onaturliga bestraffningsmetoder. Upphovsrätten innehåll kan inte förenas med ett civiliserat samhälle, givet en värld med digital teknik.

    Att hitta modeller för incitament till skapare är en helt annan sak. Det är en rent nyttofilosofisk fråga. Det är detta politikerna hade satsat på om de inte blivit manipulerade av lobbyn.

 3. Carl

  Ge dig Rick, du föreläser om upphovsrätt? Nja, du står och propagerar för ditt parti medan alla andra tycker det du säger är trams.

  Inse, du saknar juridisk kompetens och kan inte tas på allvar. Att du sen hävdar att hovrätten inte förstår upphovsrätt för att du själv har FÖRELÄST om det är bara skrattretande. Du är Don Quijote år 2010 .

 4. Pelle

  Oj!
  Nu börjar foliehatten klämma lite för hårt på skallen, syrebrist närmar sig…!

  1. Undrande...

   Imponerande retorisk tyngd!

   1. Riverman

    Undrande: Tyngd, grabben! Verkligen…

 5. Nils Pettersson

  Intressanta påpekanden Rick. Jag håller helt med om att den här rättegången inte gått rätt till och det borde inte vara några problem för försvaret att få den här domen ogiltigförklarad inför Högsta Domstolen.

  Off topic: Vad sägs om att kommentatorerna diskuterar den faktiska sakfrågan och Ricks påpekanden istället för att tjafsa och trolla? Då kanske vi skulle komma någonstans i den här samhällsdebatten. Om någon inte håller med kan de väl på ett objektivt samt konstruktivt sätt meddela detta?

  (Ja, jag vet att jag har alldeles för stor tilltro till människors kapacitet att tänka kritiskt :P)

 6. Christer

  Klok och bra analys, Rick.

  Så får vi hoppas att de som läser kommentarerna har vett att skilja på narcissistiska självutnämnda experter på allt och ingenting (som vi andra kallar troll) och folk.

 7. Johan

  Hovrätten menar att uppladdningen av torrentfilen utgör ett moment i en brottslig handling, nämligen att tillgängliggöra upphovsrättskyddade verk utan tillstånd . Eftersom uppladdningen skett till svenska servrar är svensk lag tillämplig och spansk lag ointressant. Och det finns därmed ett huvudbrott som någon kan ha begått medhjälp till.

  Hurvida hovrättens tolkning är korrekt har inte så mycket med upphovsrätt att göra. Enligt allmänna straffrättsliga principer ska ett brott anses ha begåtts i Sverige om någon del av brottet begåtts i Sverige. Hovrätten anser att lägga upp torrentfilen är en väsentlig del av förfarandet att göra upphovsrättskyddade filer tillgängliga. Om du är så säker Rick på att det är fel så tycker jag du borde hänvisa till något stöd i doktrinen eller rättspraxis för din åsikt.

  1. Anders (omfrihet)

   Titta på sida 70 i regeringen Persson’s proposition 2004/05:110 som hovrätten hänvisar till för att förklara sin åsikt om att även torrents skulle omfattas av begreppet tillgängliggörande.
   http://data.riksdagen.se/fil/ceb04176-e642-4fd6-95e8-fd4e4200388e

   “Bland typfallen av överföring till allmänheten kan nämnas utsändning av upphovsrättsligt skyddade verk genom en radio- eller televisionsutsändning, eller när ett verk tillgängliggörs på Internet genom att laddas upp på en webbsida. Som överföring till allmänheten kommer även alla former av tillhandahållande av verk på Internet att bedömas, oavsett verkstyp och oavsett om verket görs tillgängligt på begäran eller på annat sätt. Som redan nämnts saknar det betydelse vilken teknik som används vid överföringen. Vänder man sig vid en distansöverföring till en krets som är att betrakta som allmänheten, t.ex. om man gör verk tillgängliga genom de för tillfället vanligt förekommande filbytarprogrammen (peer-to-peer), blir det fråga om en överföring till allmänheten.”

   Dvs, oavsett om överföringen är av typen sändning där många samtidig mottagare kan ta del av verket vid viss tidpunkt och
   våglängd/adress (dvs främst radio och TV), eller om en enskild mottagare vid förfrågan får verket skickat till sig (dvs bl.a. webbservrar och fildelningsverktyg), så är det själva överföringen; dvs transmissionen eller beredskap till transmission vid förfrågan av VERKET, som utgör tillgängliggörandet och valet av teknisk plattform är oväsentligt, vilket propositionen nämner flera gånger.

   Man nämner specifikt att uppladdning av verk till en webbsida, dvs överföring av verk till en katalog i ett filsystem som kan läsas av en webbserver, utgör ett tillgängliggörande.

   När någon avser att fildela ett verk överför han eller hon på motsvarande verket till en för fildelningsverktyget läsbar katalog i filsystemet för att fildelningsverktygets uppladdningskomponent ska kunna göra verket tillgängligt för andra som efterfrågar det. Vid nerladdning av verk från andra datorer, placerar fildelningsverktygen normalt de nerladdade verken i samma katalog, varför majoriteten av alla nerladdare, i sin tur kommer att tillgängliggöra verket till allmänheten genom verktygets beredskap till transmission.

   Det är fildelarens transmission eller beredskap till transmission vid förfrågan av VERKET som utgör tillgängliggörandet oavsett val av teknisk plattform.

  2. Scary Devil Monastery

   Problemet i så fall är att man mycket riktigt inte kan säga om brottet eller någon del av brottet har begåtts i Sverige eller ej. En torrentfil vilket är det enda som laddats upp på TPB’s servrar, är nämligen inte en upphovsrättsskyddad fil.

   Och om en vanlig SHA-1 checksum är upphovsrättsskyddad så är det den personen som har skapat torrentfilen som är upphovsman.

   Om en torrentfil överhuvudtaget bedöms antingen uppnå verkshöjd för upphovsman (skaparen av denna checksum) eller som intrång, så måste åtskilliga “fair use”-klausuler skrivas om eller avskaffas helt då en sådan checksum närmast är att jämföra med en fyra-fem sidor lång recension.

   …och då är vi tillbaka i resonemanget om det överhuvudtaget kan styrkas att brott begåtts i Sverige och i så fall av vem. Det har inte vare sig hovrätten eller tingsrätten gjort. Varefter vi har frågan om ansvar. Där hovrätt och tingsrätt båda har missat i argumentationen om tillgängliggörande.

 8. Jesus

  Tänk på en sak i god tid nu!

  När det kommer”appar” till kylskåp och frysar som talar om vad vi ska köpa när det tar slut. Tror ni dom “apparna” kommer att tala om att “nu är det dags att köpa jäst , dags att baka nyttigt bröd?” Nej , de stora tillverkarna av färdigmat, och mattilsatser kommer slåss för att kontrollera våra inköp så att vi inte “piratbakar” eget . I framtiden kommer “mattillsatslobbyn” att försöka kontrollera våra val, precis som upphovrättslobbyn vill ha kontroll över våra apparater nu ,
  (ja, det finns redan internetanslutna kyl och frysar)

 9. J

  Alltså för de av oss som varit med sedan början av “fildelning” med BBSer i hastigheten 2.4bps och allt. Så är detta beteende från rättsväsendet inte konstigt. Det var väl inte förräns torrent kom som det urartade helt. Jag trodde som ung att det redan då var olagligt att ta hem filer från BBSer etc, FTP sajter. Men tydligen fanns det inte några riktiga lagar för det på den tiden. Sen att det nu har blivit har blivit så lätt att ladda ner vad som helst är för mig helt otroligt. Att inte reglera material som är skyddat på så stora sajter är galet och farligt för alla som vill kunna leva på sin kreativitet.

  Det är inte förräns det urartade helt som rättsväsendet har flippat ut totalt och tagit lagen i sina egna händer. Vilket är en logiskt om man varit med från förr.

  Små FTP sajter, IRC XDCC etc kan väl gå an. Men detta är som sagt extremt.

  1. Scary Devil Monastery

   Vad menar du med att det “nu tydligen har blivit så lätt att ladda ned”…?

   Som gammal BBS-räv borde du ta dig en titt på gamla Usenet – det lever fortfarande, i högönsklig välmåga. Och alt.warez/alt.binaries/alt.music är precis lika välanvända som de alltid varit.
   Och usenet står nu som då för en relativt stor proportion av fildelningen.

   Vi kan konstatera att proportionen av material som fildelas inte nämnvärt har ändrats sedan våra gamla BBS-dagar. Bara att mängden digitalt material har blivit otroligt mycket större. Om fildelningen är proportionerlig blir även den den följdaktligen otroligt mycket större.

   Det här kommer att sluta på samma sätt som när striden stod om videobandspelare och radio.

 10. PSA

  En debatt som kommer att följas av många andra debatter. Tycker att Rick är en av de mest skärpta hjärnor vi har och jag är övertygad om att du så småningom kommer att sätta dina spår i historien. En tips bara, försök att jobba med att uttrycka dig i termer och begrepp så att vanligt folk kan känna sig berörda av det som händer. Som det verkar nu är det mest andra akademiker och konspirationsteoretiker som håller debatten levande, min erfarenhet är att dessa människor inte alltid är de bästa på att lösa konflikter. När du kan få folket på din sida alltså kreti och pleti ute på gatan så kommer det att ske förändringar för det är sådana strömningar som politiker är känsliga för. Så länge de kan marginalisera dig och dina gelikar så vinner de som för tillfället har mest resurser på att kasta skit på motståndarna och vi vet ju hur detta brukar sluta. För det inget fel på argumenten i debatten, erfarenheten talar för att stora förändringar i historien sker när folket protesterar. Så kan du vinna hjärtat hos folket så vinner du denna rättvisekamp. Ha det gott Rick och lycka till.

  1. Carl

   Andra akademiker? De flesta som gillar konspirationsteorier har knappt gått ut grundskolan? Dessutom har Rick ingen högre utbildning alls, utan lever på att försöka framstå som att han vet något, ofta går det dock inte bra.

   1. urg

    Låt fördomarna flöda….

 11. Deep Blue

  Det verkar vara de som anser att Falkvinges analys är felaktig. Jag som inte är jurist skulle veta vad som är fel och varför. Finns det ett huvudbrott de var skyldiga till? Har Hovrätten själva påtagit sig uppgiften att bedöma vad som är samhällsnyttigt eller har de inte? Kan domarna anses vara partiska? Om inte, varför inte?

  1. Johan

   Hovrätten anser att de som lägger upp torrentfiler på Pirate Bay bryter mot svensk lag om de inte har upphovsmannens tillstånd. Detta förfarande anses vara ett led i att göra verken tillgängliga för allmänheten. Eftersom de utnyttjar svenska servrar är svensk lag tillämplig enligt hovrätten.

   Jag vet inte varför du tycker det är överraskande att hovrätten bedömer samhällsnyttan hos Pirate Bay. Oavsett om man håller med slutsatsen så förklarar hovrätten utmärkt sitt resonemang om social adekvans och varför en sådan bedömning måste till i medhjälpsmål.

 12. TP

  1. Torrentfilerna är en del i brootskedjan och då kan brottet prövas mot svensk rätt och här är det olagligt så vad lagen i t.ex. Spanien säger är oväsentligt. Det står i domen, läs den igen.

  2. Man säger inte att TPB inte har en del som är allmänt samhällsnyttig utan vid en bedömning så ser man att den olagliga delen är så stor i förhållande till den lagliga. Det är därför t.ex. Google och Youtube är ok.

  3. Denna punkten är så löjlig och konspiratorisk så den förtjänar inget svar.

  1. cocoa butter

   @ TP

   1. Torrentfilerna är en del i brootskedjan och då kan brottet prövas mot svensk rätt och här är det olagligt så vad lagen i t.ex. Spanien säger är oväsentligt. Det står i domen, läs den igen.

   Kan det på något sätt vara olagligt i Sverige att ladda upp en torrent-fil på TPB? Att lagra torrent-filer på en hemsida? Ifall inget huvudbrott har skett i Sverige så blir det väl tämligen pinsamt att döma någon för medhjälp till ett brott som aldrig bevisats?

   2. Man säger inte att TPB inte har en del som är allmänt samhällsnyttig utan vid en bedömning så ser man att den olagliga delen är så stor i förhållande till den lagliga. Det är därför t.ex. Google och Youtube är ok.

   När man med Google kan komma åt den absolut största andelen av det upphovsrättskyddade materialet i världen? Hur ska man ha möjlighet att bedöma om Google används mest för lagliga eller olagliga syften? Det finns hittills ingen som ens lyckats göra det med TPB. Så säg mig, hur bedömer man om en sökmotor är allmännyttig nog för att vara existensberättigad? Det kan troligen inte göras med att väga den olagliga aktiviteten mot den lagliga i det här fallet. Så hur resonerar du på den här punkten? Och hur resonerar hovrätten?

   1. TP

    Huvudbrottet har skett i Sverige. Tillåt mig citera domen s. 52:

    “Hovrätten har konstaterat att även huvudbrotten förövats i Sverige.”

    Du får väl hoppas att någon anmäler Google så får vi en prövning på dem också, tills så sker så kan vi bara gissa. Min gissning är att google inte kommer att fällas då de har ett annat syfte och ett annat sätt att hantera saker på.

   2. Scary Devil Monastery

    Hur då? Även när google “plockar ned” filer som indexerats så finns de faktiskt fortfarande tillgängliga via google.

    Skulle det ha hjälpt TPB om de hade överfört alla länkar som det klagades på till en annan sida som man kunde hämta ned torrentfilerna ifrån i stället? Vilket är just det Google gör…

   3. TP

    Överför Google torrentfiler?

   4. Scary Devil Monastery

    Nej, förvisso inte, men om man vet vad en torrentfil är så är det väl totalt irrelevant hur en sådan inblandas? Vi talar mig veterligen inte om citaträtten eller att det skulle vara förbjudet att – för att göra en direkt analog jämförelse – skriva och publicera en fem sidor lång recension av ett verk?

    Om en site som wikipedia publicerar den kemiska strukturen på metamfetamin så kan de mig veterligen inte hållas ansvariga när person A och person B beslutar sig för att koka ihop knark. Oavsett om wikipedias ägare skulle vara utpräglad och offentlig drogliberal.

    Det är det här som är problemet. Även med tracker gäller den här jämförelsen – även taget trackers roll i beaktande. Nämligen att trackern talar om för person A och person B att båda har visat intresse i att ladda ned den kemiska formeln för metamfetamin.

    Talar vi bara om indexering av torrentfiler och möjlighet att ladda upp och ned sådana (TPB nuvarande tappning) så blir problemet ett annat – en fällande dom skulle då oundvikligen leda till att det blir uttryckligen förbjudet att tala om det som inte uttryckligen tillåtits att tala om – en 180 graders vändning från vad yttrandefriheten borde innebära.

   5. cocoa butter

    @ TP

    Huvudbrottet har skett i Sverige. Tillåt mig citera domen s. 52:
    “Hovrätten har konstaterat att även huvudbrotten förövats i Sverige.”

    Anser det vara någon skillnad på att konstatera saker och att bevisa dom?

    Du får väl hoppas att någon anmäler Google så får vi en prövning på dem också, tills så sker så kan vi bara gissa. Min gissning är att google inte kommer att fällas då de har ett annat syfte och ett annat sätt att hantera saker på.

    Annat syfte? Att vara en mer generell sökmotor? Även TPB tog bort filer som de ansåg att de behövde för att hålla sig inom lagen.

 13. Patrik BP Andersson

  Skärpning, Rick. Vi ligger i alldeles för hård motvind för att vi ska kunna låta argumentationen dreja bi.

  1) Enl svensk lag utgör tillgängliggörandet ett intrång.
  Eftersom det var bevisat att en svensk medborgare gjort det från svensk uppkoppling behövs inget mer.
  Samma princip som att en svensk som skickat paket med narkotika-klassade preparat skulle fällas för narkotikabrott oavsett om det vore legalt i mottagarlandet eller inte.

  2) Det var med just denna motivering som videobandspelarna bedömdes som lagliga (i strid med upphovsrättsinnehavarnas ljudliga protester!), trots att de kunde användas till till piratkopiering och bevisligen också ofta användes till just detta. Antingen erkänner vi att domstolarna har rätt att ta hänsyn till samhället i stort, eller inte. Det går dock inte att plocka russinen ur kakan.

  3) Personligen tror jag inte att vänskapskorruption har något större inflytande.
  Inte heller skulle medlemskap i diverse paraply-organisationer utgöra något problem förutsatt att detta inte är den enda kunskapskällan i dessa frågor.
  Här har du den stora stötestenen. Domare är naturligtvis tvugna att förlöpande hålla sig ajour med vad som sker inom loika områden. jag vill inte (och vid lite eftertanke tror jag inte någon annen heller vill) ha någon som suttit inlåst i isoleringscell de senaste trettio åren i syfte att hålla sig fullständigt opartisk.
  Vad som behövs är en motsvarande upplysningsverksamhet från PPs synvinkelför att balasera den ensidiga informationen.

  1. Rick Falkvinge

   Du missar min poäng i punkt ett. Det är precis att en svensk medborgare gjort det från svensk uppkoppling som inte är visat, och som domen inte heller brytt sig om att visa. Hade detta varit visat, så vore det hela klappat och klart, precis som du påpekar. Men så är det alltså inte. Se sidorna 16-17 i domen.

   I punkt två gäller ditt resonemang amerikansk rätt, som ser helt annorlunda ut. Det finns svjv inget svenskt rättsfall motsvarande Sony v. BetaMax.

   1. Grubb

    Sony v Betamax?

   2. of_darkness

    Rick har du granskat den juridiska literaturen som hvr hänvisar till när de menar att de omständigheter som dera radar up(svenskheten över trackern) räcker för att göra det _troligt_ att ett huvudbrottbegåts mena tt det inte behöver bevisas när det är såpass troligt.. (typ som att man inte behöver bevis att tygdlagen finsn om någon droppar en sten i huvudet på någon för att bevisa att de förstod att stenen skulle träffa personen i skallen).

   3. cocoa butter

    @ of_darkness

    Tyngdkraften är väl bevisad?

   4. Ssargon

    of_darkness: Med tanke på att TPB har mångdubbelt mer utländska användare än svenska användare så vore det ju juridisk sett trevligt med bevis på var huvudbrottet har ägt rum istället för att bara anta att det är i Sverige.

    Att bara anta och sedan skriva en dom utan att visa att antagandet stämmer på något sätt är inte vad man förväntar sig utav ett kompetent rättsväsende.

 14. Kommentar till kommentar. « Sysadminbloggen

  […] Det är något mycket svårare, det är upphovsrättslagstiftning. Bild från Cern.ch Läser i kommentarsfältet hos Rick till hans inlägg "Hovrättens tre kardinalfel" och vill lyfta delar av en kommentar av […]

 15. ulf_pirat

  Oj vad många betalda tyckare som skäller på Rick. Oj nu var jag konspiratorisk igen 😉 Om det är sant eller inte så kan man ställa frågan, är mediaföretag beredda att betala folk för att vända opinioner?
  Det är väl inte lägre än påhoppen på Rick.
  Filer kan kopieras och vatten är vått, det gäller fortfarande.

  1. Grubb

   Återigen bara för att man inte håller med pirater i allt så behöver man inte vara betald, sanningen är ju att de flesta människor inte håller med pirater i allt.
   Tror piratrörelsen skulle må bra av att inse det.
   Många av Ricks utspel här och på andra ställen är tyvärr inte så tunga eller träffsäkra som han själv eller du vill få det till, eftersom det ofta brister i argumenteringen och källhänvisningar.

  2. cocoa butter

   Det är väl bara att kolla på alla stora kampanjer som gjorts för att försöka vända opinionen när det gäller fildelning?

   1. Grubb

    Vilka kampanjer pratar du om?

   2. cocoa butter

    @ Grubb

    Vilka kampanjer pratar du om?

    Alla. Har de undgått dig? Du kan börja med den som började användas i filmer om att kopiering skulle vara likställt med stöld (snyftkampanjen). Det finns många kampanjer som är riktade till att ändra folks attityd i den här frågan. Eller är du av den åsikten att medieföretag inte är beredd att lägga pengar på att påverka folks attityder?

   3. Grubb

    Tycker kampanjerna mot piratkopiering har synts betydligt mindre än de kampanjer som är för piratkopiering.

   4. cocoa butter

    @ Grubb

    Irrelevant åsikt i sammanhanget.

  3. Kurt

   Med tanke på valresultatet behövs knappast några konspirationer för att hitta folk som inte håller med Rick…

   1. Scary Devil Monastery

    Med tanke på att antalet aktiva fildelare i Sverige uppskattas till 15-20% av svenska folket så går det faktiskt riktigt lätt att hitta 1.5 miljoner svenskar som tycker att Rick har rätt.

    Därmed inte sagt att de är villiga att rösta pirat över sina egna valda partier. Tar man en titt på Liberati, Sossar mot Storebror, Karl Sigfrid och Mary X så hittar man definitiva piratförespråkare som inte på något sätt är piratpartister – men delar vår åsikt i detta.

    Vi kan göra försöket att gå ut på stan och höra oss för om folk som regel anser det vara ens förenligt med verkligheten att ett rättsfall bedömt på delandet av ett tiotal upphovsrättsskyddade verk skall ge cirka 100 gånger mer i skadestånd än några av de absolut högst bedömda skadestånden när det gäller mordförsök, grov misshandel och våldtäkt så kan vi konstatera att det kommer finnas riktigt många som till punkt och pricka håller med Rick.

   2. TP

    Jag fildelar, det betyder uppenbarligen inte att jag tycker att Rick har rätt.

   3. Scary Devil Monastery

    @TP

    Udda. Jag är pirat men kan för mitt liv inte komma ihåg vad jag fildelade senast.

    Om du inte anser att Rick har rätt i frågorna om fildelning exempelvis, så undrar jag då varför du fildelar.

    Om din kritik rör sig enbart om lagtolkning och analys så är det förstås förståeligt; då blir det mer likt systemanalys där det finns stora risker med att ur ett system utläsa andra konsekvenser än vad de regler som satts upp och verkar direkt åstadkommer.

    Däremot finner jag det svårt att förstå ett sådant argument ur mer moralisk synvinkel. Anser man något vara fel utför man rimligen inte en sådan handling.

   4. TP

    För att jag är lat och bekväm samt för att många program jag ser inte sänds i Sverige eller för att jag inte vill vänta tills de sänds i Sverige. Det gäller alltså till 99% TV-program för mig. Idag t.ex. senaste Dexter och Boardwalk Empire.

    Men jag klagar inte, till skillnad från nästan alla som känner att de måste rättfärdiga sitt beteende eller skriker om att det borde vara lagligt o.s.v. så accepterar jag fullt ut att det inte är ok. Jag, eller någon annan, har inte rätt att bestämma över andras rättigheter och om de kan sätta dit mig så kommer jag inte att gnälla som någon martyr.

   5. Scary Devil Monastery

    Det där går på något sätt inte ihop alls. Oavsett hur “lat” och “bekväm” man är så orsakar det enbart självskada om man gör våld på sitt eget samvete. Har man den fasta övertygelsen om att vad man gör är fel så drar man mycket snabbt själv en gräns för vad som är acceptabelt eller ej.

    Det blir litet grann som IOGT-förespråkaren som kör full till jobbet, krasst sagt.

    Din åsikt är naturligtvis din egen, men jag skulle ge dig det ärliga rådet att tänka till en gång till. Vill du stanna i övertygelsen om att fildelande är fel så råder jag dig sluta fildela.
    Eller så får du ställa dig frågan om immaterierätten idag kanske inte är förnuftig trots allt.

    Att sitta på två stolar samtidigt ger även i bästa fall förr eller senare ryggvärk.

   6. TP

    Tja, jag har inte det problemet. Jag ser det som att jag är ärlig istället för att hyckla. Jag tror att de allra flesta inser att det är fel men att de försöker tala in sig själva att det är ok. Man måste vara bra dum om man inte förstår att det inte är ok att tillgodogöra sig något gratis som egentligen kostar pengar.

   7. Ssargon

    TP: Man är inte vara speciellt duktig på att resonera om man extrapolerar sina egna tankar till andra och kallar de som inte delar ens egen åsikt för “dumma”…

   8. cocoa butter

    @ TP

    Men jag klagar inte, till skillnad från nästan alla som känner att de måste rättfärdiga sitt beteende eller skriker om att det borde vara lagligt o.s.v. så accepterar jag fullt ut att det inte är ok. Jag, eller någon annan, har inte rätt att bestämma över andras rättigheter och om de kan sätta dit mig så kommer jag inte att gnälla som någon martyr.

    Du accepterar fullt ut att det är olagligt genom att bryta mot lagen menar du? Är inte det ett uppenbart hyckleri från din sida att påstå något sådant? De personer som både fildelar och förespråkar lagändringar är åtminstone konsekvent i sin linje.

    De som delar ut dessa rättigheter har all rätt att enligt vanlig ordning ändra dessa. Upphovsrätten kan med lätthet reformeras om stödet finns.

    Tja, jag har inte det problemet. Jag ser det som att jag är ärlig istället för att hyckla.(…)

    Det är just det senare du gör när du påstår en sak och gör en annan. Anser du att du ”fullt ut” accepterar en sak och samtidigt bryter mot denna så är det faktiskt hyckleri. Då spelar det ingen större roll att du är ärlig angående ditt hyckleri.

    (…)Jag tror att de allra flesta inser att det är fel men att de försöker tala in sig själva att det är ok. (…)

    Om man regelbundet sysslar med det själv så bör man rimligen ha en hyfsad acceptansnivå för handlingen i sig självt, tycker du inte?

    (…)Man måste vara bra dum om man inte förstår att det inte är ok att tillgodogöra sig något gratis som egentligen kostar pengar.

    Ungefär som att låna en film av kompisen då? Det finns mängdvis med exempel på saker i samhället där man kan tillgodogöra sig saker som andra får betala för. Att kalla alla människor som inte delar din åsikt för dum hjälper tyvärr inte din sak.

   9. Fredrika

    @TP says: November 29, 2010 at 17:31

    “Jag ser det som att jag är ärlig istället för att hyckla.”

    Hur går det påståendet ihop med att du argumenterar extremt oärligt i nästan vartenda inlägg, där du försöker angripa fildelning med strawman argument, förfalskade premisser in absurdum, totalt logiska felslut, och extremt ohederliga försök till att vända på bevisbördan?

    Exempelvis i samma inlägg där du skrev ovan citerade påstående? Se nedan.

    “Jag tror att de allra flesta inser att det är fel men att de försöker tala in sig själva att det är ok.”

    Tills det i det allmänna rättsmedvetandet eller lagstiftningen existerar ett legitimt förbud mot en handling, så är handlingen helt ok att utföra.

    Det faktumet har jag förklarat för dig upprepade gånger förut, men det går alltså inte in?

    “Man måste vara bra dum om man inte förstår att det inte är ok att tillgodogöra sig något gratis som egentligen kostar pengar.”

    Jag vill inte använda epitetet dum, men antalet starkt förvirrade eller okunniga fildelningsmotståndare, som bevisligen inte förstår dom mest fundamentala detaljerna om hur samhället fungerar, utan genom att tänka på ett katastrofalt bakvänt sätt, missar faktumet att alla handlingar är helt ok att utföra, tills det i det allmänna rättsmedvetandet och lagstiftningen existerar ett legitimt förbud mot handlingen, ser ut att komma från en ändlös källa.

    Det verkar nästan röra sig om kopiering.

 16. cocoa butter

  En liten historia.

  Det fanns tio hårdvaruaffärer i staden som alla sålde hammare. Då det hade begåtts många överfall med hammare på senaste tiden så bestämde sig stadens åklagare, såklart efter påtryckningar från herr Sär Intresse, för att ställa den största hårdvaruaffären inför rätta. Åklagaren yrkade på medhjälp till överfall.

  Sagt och gjort, rättegången blev ett faktum. Försvaret ställde sig frågande till hur försäljning av hammare kan leda till medhjälp till överfall. De ställde sig också frågande till vilket överfall målet gällde då åklagarsidan inte lyckats visa att ett brott begåtts med en hammare från just deras butik. Faktum var att de inte ens hade hittat någon förövare med tillhörande offer . De hade däremot letat åt en person som ägde en hammare med rätt märke och som man skulle kunna slå in huvudet på folk med.

  Tiden gick och dagen för domslutet anlände. Folk satt helspända och väntade in resultatet av den omtvistade rättegången. Som en blixt från klar himmel kom det. Folk stod som frågetecken på gatan. Vad hände egentligen? Ingen hade någon bra förklaring. Den lokala affären The Professional Brothers hade blivit fällda! Hur hade det gått till? Hur kunde man fälla TPB när åklagarsidan misslyckats att bevisa självaste existensen av ett huvudbrott, och dessutom misslyckats att bevisa att det var just TPB som sålt hammaren som använts i det icke-existerande brottet? Och hur löd nu domstolens motivering till hur man kunde bli dömd för medhjälp till ett brott som aldrig bevisats existera, till hur man överhuvudtaget kan bli dömd för medhjälp till överfall med hammare när man endast säljer verktyg, och vad menade de egentligen när de antydde att andra hårdvaruaffärer kunde komma undan enbart för att de anses vara mer samhällsnyttiga? TPB var trots allt en populär affär där en femtedel av stadens invånare handlade regelbundet.

  1. Grubb

   Och din poäng är?

   En mer träffande Liknelse för TPB är att folk bytte “stöldgods” i Piratebay “affären”.

   1. Jonne

    Om du överhuvudtaget vill bli tagen på allvar får du släppa vanföreställningen att brott mot upphovsrätten är stöld.

   2. cocoa butter

    @ Grubb

    En mer träffande Liknelse för TPB är att folk bytte “stöldgods” i Piratebay “affären”.

    Det är ju det som de inte gör…

  2. Grubb

   Det var ju en liknelse som jag tror du och de flesta förstod..

   1. Martin

    Vi förstår att du inte förstått skillnaden, ja.

  3. TP

   Din liknelse är konstig.

   En bättre liknelse är att någon går in i en affär och frågar efter en hammare för att slå ihjäl någon han blir tipsade om en vissa hammare och mördar sedan någon med denna. Personen ifråga flyr landet och man vet inte vem han är, däremot så vet man att han köpt hammaren i den aktuella affären och att de sagt att den är bra till att slå ihjäl folk med.

   1. Scary Devil Monastery

    @TP

    Nej. Skall vi vara petnoga – vilket jag antar att du vill med tanke på hur du agerat innan. Så ställer affären ingen som helst fråga kring slutsyftet för hammaren, kofoten, eller skruvmejseln. Kunden köper verktyget och får sedan på eget bevåg stå för hur han använder detta.

    Affärsinnehavaren konstaterar däremot ofta, högt, och högljutt att vissa personer förtjänar en hammare i skallen eller en inslagen glasruta.

    Någon brukar hammren mot en panna eller glasruta. Affärsinnehavaren blir åtalad. Den liknelsen stämmer bättre. Vansinnigt resonerat.

    Men liknelsen är fortfarande inte bra. Bättre att jämföra med att posten har en generaldirektör som råkar vara extremt drogliberal. Helt plötsligt är då generaldirektören skyldig till medhjälp till knarkhandel då posten bevisligen skickar stora mängder knark i sina paket och brev. Medhjälpsåtalet grunda i helhet på att generaldirektören har en öppen åsikt om saken även om han faktiskt inte har varit inblandad i vad person A skickade till person B i något fall.

   2. TP

    Hur stor del av postens försändelser innehåller knark? Vad är syftet? Vad vet posten? O.s.v.

    Jag förstår inte vad alla dessa jämförelser syftar till. Vad är relevansen om ni inte tar hänsyn till allt det hovrätten vägen in i sin bedömning samt vilka rekvisit lagstiftningen ställer upp.

    Det går inte att säga att om X är ok så ska den snarlika situationen Y vara ok. Och i dessa fall så är inte ens situationerna snarlika.

   3. Scary Devil Monastery

    Man brukar säga att Posten är Sveriges största knarkdistributör, vilket i det stora hela verkar korrekt.
    Vet Posten detta? Ja. Det vet de om.

    Jämförelserna syftar till att åskådliggöra att hovrätten i sin bedömning har utgått i från premisser som är direkt felaktiga och därmed så ställer deras resonemang bakom domen antingen osannolika krav på tredje person när det angår vad två eller flera helt orelaterade individer har använt deras tjänster till.

    Det går inte att säga att om X är ok så ska den snarlika situationen Y vara ok. Och i dessa fall så är inte ens situationerna snarlika.

    Med förlov sagt så är liknelserna i dessa fall faktiskt exakta. Med hjälp av ordet “uppsåt” så trollar hovrätten faktiskt fram tredje parts ansvar ur en hatt utan att ens göra sig mödan om att koppla ihop tredje part (som ej begått intrång eller haft möjlighet att styra över andra respektive första part) med den brottsliga handlingen i fråga.

    Resonemanget och urskuldandet i slutänden är, omskrivet “Något måste göras för att beivra denna fildelning som sprider sig så explosivt”. Och då har man tydligen beslutat sig för syndabocksfilosofi.
    Varefter man har dragit slutsatsen att för att person A och person B~n har fildelat sinsemellan så skall person C bli dömd till skadestånd värt ett hundratal gånger mer vad som uppmätts för grov misshandel, mordförsök och våldtäkt.

    Det är mycket möjligt att det rent lagenligt bör gå till så. Det är dock inte, rent faktamässigt, förenligt med vare sig rimligt ansvar eller, för den delen, proportionerlig skuldbörda. I vilket fall lagen bör omprövas.

    Nu får vi helt enkelt hoppas på att målet tas upp i högsta domstolen och att man där faktiskt börjar med att grundlägga målet baserat på fakta.

   4. cocoa butter

    @ TP

    En bättre liknelse är att någon går in i en affär och frågar efter en hammare för att slå ihjäl någon han blir tipsade om en vissa hammare och mördar sedan någon med denna. Personen ifråga flyr landet och man vet inte vem han är, däremot så vet man att han köpt hammaren i den aktuella affären och att de sagt att den är bra till att slå ihjäl folk med.

    Nej, sannerligen inte. Användarna på TPB har ingen som helst personal som möter upp dom och som kan rådfrågas om mord. Dessutom vet dom endast märket på hammaren och inte från vilken affär den kommer.

 17. Per Andersson

  Bra skrivet, nu hoppas jag bara på att deras överklagan går igenom och att vi kan få dessa oskyldiga medborgare frikända!

  1. Grubb

   Oskyldiga i dina ögon kanske, men inte i samhällets.

   1. cocoa butter

    Representerar du samhället?

  2. Poppe

   2-0 nu, hoppas på 3 – 0

   Kul att Rick “föreläser” om upphovsrätt! Snacka om att de blinda leder de blinda!
   Okunnigare på¨området får man nog öleta efter, inte en enda liknelse den mannen slängt ur sig har koppling till verkligheten eller någon som helst relevans. Isutkörare!! Ha!
   Fjant

   @Sunde

   Du är mest värt ett litet South Park-citat.
   “eat penguin shit you ass spelunker”
   Fjant

   1. Pastor Bentonit

    “Grubb” och “Popp3” 😉 är samma betaltroll och skall behandlas därefter. Hope you liked the kickbacks, guys.

    (argument biter inte på troll. Mata dem inte)

   2. cocoa butter

    Ett grundläggande test är att kolla vilka personer som klarar av att skilja på materiella ting och immateriella ting, samt begreppen stöld och kopiering.

  3. Grubb

   Jag är inget troll och är definitivt inte samma som Poppe.

 18. Dennis Nilsson

  Bra talat , Rick!

  Fortsätt med “missionera” och hålla föredrag runt hela världen. Det sår frön, som så småningom kommer att leda till omtänk.

  Det är inget som hindrar de andra s.k självutnämnda experterna på upphovsrätt som Carl, Grubb och Poppe att göra detsamma.

  Vi gräsrötter lyssnar och bedömer argumenten.

 19. Kurt

  “Det är inget som hindrar de andra s.k självutnämnda experterna på upphovsrätt som Carl, Grubb och Poppe att göra detsamma.”

  Det är just det som är den springade punkten. Det räcker med att vara en så kallad självutnämnd expert för att föreläsa. Att man föreläser säger inget om någons kunskaper eller förståelse, bara att föreläsaren – t ex Rick – har intresse och åsikter.

  1. Martin

   fast å andra sidan brukar man inte bli inbjuden för att tala om man inte kan argumentera för sin sak. Jag har inte sett/hört någon från andra sidan ens lyckas förstå brott mot upphovsrätt != stöld

   1. Grubb

    Rick får ju föreläsa fråmst på grund av sin egenskap som partiledare. Inte för sina kunskaper i hans kärnämnen som utan tvekan är rejält bristfälliga .Sen så är ju hans överdrivet amerikanska uttal ganska underhållande.

   2. Kurt

    Retorik är inte kunskap, föredragshållande är inte en juridisk examen vilket detta och tidigare inlägg bevisar. Rick har inte har förstått hur nuvarande lagstriftning fungerar.

    Jag tycker också att upphovsrättslagstiftningen bör reformeras (dock inte på samma satt som PP), men vad jag eller någon annan tycker är ointressant för domstolen som måste döma enligt hur lagarna faktiskt ser ut nu/såg ut då det mistänkta brottet skedde.

 20. Uno Hansson

  “Man måste vara bra dum om man inte förstår att det inte är ok att tillgodogöra sig något gratis som egentligen kostar pengar.”

  Det finns inget som egentligen kostar pengar. Däremot finns det kanske något som någon under vissa bestämda (korporativistiska t.ex.) förutsättningar kanske vill ha betalt för.

 21. Johan Tjäder

  Jag undrar vem som begår kardinalfelen.

  Hovrätten för ett ganska ingående resonemang om var brottet ska anses ha begåtts och man konstaterar att brottet skall anses ha begåtts i Sverige. Alltså gäller inte dina invändningar om att det finns andra regler utomlands. Det är kanske olyckligt att reglerna ser olika ut, men vill man verkligen harmonisera på det här området? Vad skulle hända då?

  Hovrätten har funnit det styrkt bortom rimligt tvivel att det i vart fall skett en icke oväsentlig olaglig fildelning mellan användare i Sverige. Och enligt svensk lag finns det inga undantag från samtycke i fråga om “överföring till allmänheten”. De undantag som finns gäller exemplarframställning – men det är det inte fråga om här.

  Hovrätten gör inte skillnad på folk och folk. Hovrätten gör en bedömning av huruvida fildelningstjänsten är till mer skada än nytta. Det är ett alldeles rimligt krav på en tjänst alldeles oavsett vad som utförs att den huvudsakligen ska bistå lagliga aktiviteter.

  Om man vill göra gällande att man ska gå ansvarsfri på grund av att tjänsten huvudsakligen är samhällsnyttig då får man väl anstränga sig för att visa att det är så. Den bevisbördan ligger faktiskt på den anklagade.

  Slutligen har frågan om jäv prövats av Högsta domstolen som kommit fram till att de jävsinvändningar som gjorts inte har hållit. Det är lite magstarkt av dig att komma med sådana beskyllningar nu.

  Lika lite som man ska låta underhållningsindustrin smula sönder vår rättsäkerhet och vår personliga integritet för att bevara uråldriga affärsmodeller så ska man nog avstå från att attackera rättsväsendet och Högsta domstolen på tveksam grund för politisk vinning.

  1. Ethern

   “Hovrätten för ett ganska ingående resonemang om var brottet ska anses ha begåtts och man konstaterar att brottet skall anses ha begåtts i Sverige. ”

   Har de inte alls det. De har konstaterat det. De har inget som helst resonemang till hur de kommit fram till det.

   “Hovrätten har funnit det styrkt bortom rimligt tvivel att det i vart fall skett en icke oväsentlig olaglig fildelning mellan användare i Sverige. Och enligt svensk lag finns det inga undantag från samtycke i fråga om “överföring till allmänheten”.”

   Fast nu gäller rättegången om specifika verk. Medhjälp kräver också att det gäller specifika brott. Inte hypotetiska eller generella. Hovrätten har därmed att gå efter att det gäller 31st(?) filer som begår intrång. Mot ca 3 miljoner torrents.

   TPBs antal användare i just sverige är också relativt sett mot resten, också rätt liten del. Hovrätten har alltså bedömt att svenskars fildelning i just dessa torrents, är en väsentlig del av TPBs totala tjänst. Det är en fullkomligt absurd tanke. De har dessutom i punkt1 gjort antagandet att det är svenskar som fildelat just de torrentarna, trots att en tydlig majoritet av användarna inte är svenskar.

   1. Johan

    Har du läst domen? Hurvida det är svenskar som fildelat påverkar inte om brott skett.

    Hovrätten menar att det räcker att uppladdarna utnyttjat svenska servrar till sitt brott.

   2. Johan Tjäder

    Hovrättens resonemang finns på sid 13-16 i domen. Att du inte gillar det eller kanske tycker att hovrätten resonerar fel ändrar inte detta faktum.

    Och hovrätten resonerar så att om den som överför ett skyddat verk till allmänheten använder en tjänst som kommer från Sverige så måste man ha ett svenskt tillstånd även om både sändare och mottagare finns i utlandet.

 22. Johan Sandén

  Jag håller tummarna för Piratparitiets framtid, en helt friande dom i HD mot PB och hoppas att https://joindiaspora.com/ ska bli större än facebook snart.

 23. Carl

  Jag tror vi alla kan konstatera att det offentliga stödet för Piratebay aldrig har varit lägre.

  Rick hade förväntat sig en folkstorm mot domen, och hade velat flytta fram rättegången för ytterligare stöd för PP. Istället är det ingen längre som bryr sig om svenska digitala brottslingar, samtidigt som stödet för Wikileaks sjunker drastiskt och PP är i det närmsta utplånat.

  1. cocoa butter

   @ Carl

   Hur ser en folkstorm ut? Såvitt jag vet så har det både bloggats om domen och folk har haft åsikter i diverse bloggar och nyhetsartiklar. Dessutom är denna rättegång inte lika intressant att följa då det mesta handlar om upprepningar av gammalt material.

   Intressant är även att antalet fildelare ständigt ökar och att cirka 20% av svenska befolkningen numera sysslar med detta. Det tyder inte direkt på någon ökad respekt för upphovsrättslagarna och rättssamhället.

   Utöver detta bör man även beakta att TPB inte drivs av de ursprungliga ägarna och att deras sajt inte längre erbjuder samma funktionalitet som det gamla TPB. Utgången i det här rättsfallet kommer med andra ord inte att påverka TPB nämnvärt.

   1. Carl

    Att det fortfarande finns fildelare? Hur många tror du skulle hålla sig inom hastighetsbegränsningarna i trafiken, om det inte fanns någon risk för påföljder?

    Givetvis skulle färre fildela, olovligt, om det faktiskt fanns en överhängande risk att straffas,

 24. rutros

  Tycker frågan om huruvida huvudbrottet begåtts i Sverige och i vilken grad är oerhört väsentlig. Hur skall en svensk domstol kunna utdöma skadestånd för något som eventuellt inte är brott i det land som ev huvudbrottet begåtts.

  Var finns utredningen? Själv har jag aldrig någonsin laddat ner något som jag har haft mista tanke på att köpa i någon form. Hur många pirate bay nerladdare gör likadant? Var finns skadan?

  Det vi nu ser påminner om grodan som placerades i en kastrull på spisen. Temperaturen steg och grodan tänkte jag tål nog lite till och hoppade inte ut kastrullen utan dog. Så är det på väg att gå med demokratin .

  USA driver detta av ekonomiska skäl- resten av världen skall betala för materiell konsumtionen i USA med hjälp av helt helt fiktivt exportvärde som kräver totalövervakning för att upprätthålla.

  Jag ser på nära håll hur övervakningsidéerna från USA direkt tas upp av diktaturerna (T.ex China) och tveksamma demokratier (T.ex Thailand). Man gräver demokratins grav och grodorna som nu angriper Rick så flitigt, kväker med.

  1. Johan Tjäder

   Frågan om var huvudbrottet ska anses ha varit utfört är onekligen intressant?

   Om någon placerar en atombomb i Stockholm och någon annan fjärrutlöser den från en båt ute på internationellt vatten, är då brottet att anses som begånget i Sverige eller någonstans i ingenmansland?

 25. Jan-Erik

  Jag har läst domen och som juridikstuderande har jag också några invändningar, de tio viktigaste:

  1. (s.15ff) Hovrätten går igenom ett stort antal sätt att associera gärningarna till Sverige som inte är tillämpliga, men anger att “Beträffande yttrandebrotten har det därvid hävdats att det är rimligt att geografiskt hänföra dem till den ort där servern på vilken uppgiften lagras är placerad.” och att “placeringen av torrentfilerna i TPB:s databas [har] utgjort ett väsentligt moment i huvudgärningsmännens brottsliga handling. […] det är utrett att TPB:s servrar befunnit sig i Sverige”. Dock är inte servern för det upphovsrättsskyddade materialet (en peer) samma som TPB:s servrar som håller torrentfilerna, även om båda benämns “server”. Väl dolt, men i min mening avgörande fel som även gör detta fall o(til)lämpligt.

  2. (s. 16f) torrentfilerna har “funnits på TPB:s webbplats under de tidsperioder som anges i åtalet. Det har därmed varit möjligt för andra internetanvändare som aktiverat ett BitTorrent-program att genom fildelning ta del av verken.” Fel, det saknas (ganska ofta tyvärr) seeders.

  3. (s. 17) “Ingen av de tilltalade har invänt att något samtycke skulle ha lämnats.” Detta har Peter Sunde kommenterat att han bestridit under rättegången, och eftersom inspelningarna därifrån finns tillgängliga vore det lätt att kolla. Har också för mig att de talat om stora gråzoner, att de allra flesta rättighetinnehavare inte motsätter sig delning av sina verk, och att de åtalade redovisat någon undersökning om hur vanligt detta var. Någon som minns bättre än jag?

  4. (s. 25) “tjänsten till helt övervägande del utnyttjats för fildelning av musik, film och spel m.m. Hur stor andel av verken som lagts in i TPB:s databas med rättighetshavarnas samtycke har inte kunnat klarläggas”. Förkortningen “m.m.” minskar ju första meningens betydelse. Andra meningen öppnar också upp för godtyckligt stor del tillåtna verk. Kvarstår om man överhuvudtaget måste försöka att ta bort de gissningsvis tusentals dagliga tilläggen, eller helt enkelt i förväg ange att detta vore löjligt, och också påtala detta till dem som kräver dylika åtgärder.

  5. (s. 25) “Enligt vittnet Anders Nilsson var det mesta som fanns på TPB:s webbplats upphovsrättsligt skyddat material.” senare sägs att “Oavsett andelen legalt utlagda verk i databasen, var fildelningen av skyddade verk, som inte omfattades av rättighetshavarnas samtycke, den dominerande aktiviteten bland TPB:s användare.” För det första fanns inget skyddat material fanns på webbplatsen. Och framför allt ha ingen har lyckats lägga fram bevis för att skyddade verk skulle vara dominerande. Anders Nilsson letade väl specifikt bara efter de 33 verk som fanns i åtalet, så i hans sökningar var de nog dominerande. Minst en av de artister som var aktiva i målet hav ju bestämt avsagt sig all inblandning, så även Anders nedladdande innefattade verk med samtycke. Domen hänvisar till RF 2:19, som uttalar att “Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk”, har dock inte sett några ur dessa yrkesgrupper på åklagarsidan. Slutligen anger hovrätten “att ansvarsfrihet på grund av oskrivna undantagsregler om social adekvans och bristande gärningsculpa inte kan komma i fråga.” Finns det inga skrivna undantag från upphovsrätten? Hur som helst, när straffen ska bestämmas anger man “I gärningsbeskrivningen har angetts att merparten av de filer som tillgängliggjorts för fildelning genom TPB innehållit upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer.”, dvs. en annorlunda slutsats än i analysen, att “fildelningen av skyddade verk, som inte omfattades av rättighetshavarnas samtycke, [var] den dominerande aktiviteten”

  6. (s. 27) “Om tjänsteleverantören däremot har insikt om samtliga förhållanden som måste vara för handen för att ett upphovsrättsintrång ska föreligga, täcker hans uppsåt detta brott. […] Genom varningsbreven, åberopad e-post och Fredrik Neijs egna uppgifter är det utrett att han väl känt till de omständigheter som utgör rekvisiten för upphovsrättsintrång”. Fildelning kan ske på så många olika sätt, så “samtliga förhållanden” kan mycket väl vara ett enda, t.ex. förekomst i databasen, och rätten medger att Neij inte kännt till just de verk som åtalet gäller. Så så fort Neij inser att det t.ex. är möjligt att lägga till en torrent som länkar till ett skyddat verk skulle han vara medskyldig. Mycket svagt rekvisit. Avslutinngsvis “Om han likväl valt att fortsätta driften av TPB, har det ålegat honom att se till att den olagliga överföringen av verk upphörde.” är särskilt anmärkningsvärt, med tanke på mängden trafik.

  7. Styckena om Lundström och Sunde är skrämmande vaga och motsägelsefulla. Servrar har sålts men är fortfarande Rix’ egendom, antalet detta gäller nämns inte. Man håller emot Lundström att han satt som villkor för vidare engaemang att verksamheten flyttas till ett land där den är laglig, det borde väl belönas av rättssystemet att man gör saker lagligt? Främst är felet dock att man antar att även om han inte känt till “någon eller några datorer” av några värda ca 100000 kr (cirka fem?), måste han ha känt till att kunden utnyttjade de övriga av detta obestämda antal. Man anser därför att det finns s.k. indirekt uppsåt, att Lundström vetat om risken för intrång, utan att det var den direkta orsaken till hans medverkan. Datorerna (hur många de nu är, om några) tillsammans med datorskåp och bandbredd är dock enligt hovrätten allt som ska ligga honom till last. Man går igenom ganska mycket om Random Media, trots att Roswall medgav i rättegången att detta bolag aldrig kom igång med verksamhet eller ens skaffade bankkonto.

  Vad gäller Sunde hänvisar man till lastbalanseraren, den som vi minns påträffades oinkopplad vid razzian. Ett par mail ha uppmanat Sunde att konfigurera den, det associeras igen till Random Media. Han påstås ha fixat kategorier genom att det talats om i mail. Han antas ha byggt upp TPB:s databas även om han själv angett att det inte var den databasen som refererades i ett annat mail. Hans trovärdighet ifrågasätts öppet utan motbevis, trots att det är ett brottmål och bevisbördan är åklagarsidans. Han påstås ha förfinat sökfunktionerna.

  8. Man säger att en “påtaglig fara för att användarna i nästa led skulle ägna sig åt ytterligare otillåtna upphovsrättsliga förfoganden […] naturligtvis”(!) höjer straffvärdet. Detta borde dock gälla vid all (iaf. digital) kopiering av upphovsrättskkyddade filer, straffen borde varken bli lägre eller högre än lag och prejudikat anger. Kortaste stycket gäller att inga förmildrande omständigheter (Enl BrB 29:3) hittats, vilket ju är väntat då ingen av de åtalade kände till eller var i närheten av ev. brott.

  9. Man säger att det “framgår att reklamintäkterna varit betydande.”, utan att nämna några belopp på intäkter eller utgifter! (På ett ställe nämns 100000$ som en siffra i ett avtal som kanske, troligen inte, realiserades.)

  10. “För ett verk som aldrig funnits att tillgå för legal nedladdning (punkt 1 Q) har förlusten uppskattats till tio gånger det skäliga vederlaget.”. Skumt eftersom resonemanget baserar sig på försäljning, finns ingen försäljning (pågående eller planerad) borde ersättningen bli 0.

  Det var vad jag hittade vid en första genomläsning.

  1. Daniel

   Personligen är jag fortfarande lite konfunderad över att ingen har dömts för att varken ladda upp eller ladda ned med HJÄLP av ThepirateBay. Känns som rättsväsendet är trasigt om du kan dömas för medhjälp till nånting ingen dömts för som huvudman.

   1. Steffe

    Självinsikt kallas det. Dom insåg väl ganska snabt att om man skulle fälla en användare för en uppladdning eller nedladdning, så skulle man “kriminallisera en hel generation”. Dessutom efter som det handlar troligen om bötesstraff i straffskalan för en sådan handling, så skulle det vara en helt annan sak, kanske skulle till och med läggas ned innan det ens kom till tingsrätten.

 26. Därför lämnar jag Piratpartiet « Jacob Dexe

  […] och diskuterar upphovsrätt dagligen så vet man mer om upphovsrätten än vad svenska domare vet. Rick lyfter själv upp nyckeln till varför hovrätten har helt rätt i sin bedömning: ”betänk att hovrätten bara känner till svensk upphovsrätt (och inte heller har haft […]

Comments are closed.

arrow